Přehled anatomie

Skripta UK Praha

Nedostupné
Přehled anatomie

Miloslava Elišková, Naňka Ondřej

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2007
310 str., čb., brož., 210x297 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-1216-4
cena:
 350,-

Nedostupné
Kniha Přehled anatomie je učebnicí, která představuje ucelený pohled na anatomii pro bakaláře zdravotnických oborů. V jednotlivých kapitolách jsou popsány všechny orgánové systémy lidského těla. Prezentace zde uvedených anatomických dat je nutná pro pochopení stavby a funkce lidského těla. Každá kapitola zahrnuje obecný úvod k dané orgánové soustavě, na který navazuje popis vlastních orgánů doplněný klinickými poznámkami. Kniha je bohatě ilustrována. Více než 300 názorných ilustrací umožňuje studentům komplexní představu anatomických struktur, aniž by byli nuceni používat další anatomické atlasy. Učebnice tak vyplňuje mezeru v oblasti učebních textů pro bakaláře.

Předmluva
1.OBECNÉ ZÁKLADY STAVBY LIDSKÉHO TĚLA
1.1 Obecná stavba tkání
1.2 Epitely
1.3 Pojiva
1.4 Svalová tkáň
1.5 Nervová tkáň
1.6 Anatomické názvosloví
2. KOSTRA LIDSKÉHO TĚLA
2.1 Lebka - cranium
2.2 Kostra trupu
2.3 Kostí horní končetiny
2.4 Kosti dolní končetiny
3. SPOJENÍ KOSTÍ
3.1 Obecná arthrologie
3.2 Kloubní spojení kostí horní končetiny
3.3 Kloubní spojení dolní končetiny
4. SOUSTAVA SVALOVÁ
4.1 Obecná myologie
4.2 Svalstvo hlavy
4.3 Svaly krku - musculi colli
4.4 Svaly a fascie trapu
4.5 Svaly horní končetiny
4.6 Svaly dolní končetiny
KARDIOVASKULÁRNÍ APARÁT
5. OBECNÁ ANGIOLOGIE
5.1 Krev - sanguis
5.2 Tepny - arteriae
5.3 Vlásečnice - kapiláry
5.4 Žíly - venae
6. SRDCE
6.1 Makroskopický popis
6.2 Stavba srdeční stěny
6.3 Cévní zásobení a inervace srdce
6.4 Endokrinní činnost srdce
6.5 Poloha srdce
6.6 Srdeční cyklus
7. TEPENNÝ SYSTÉM
7.1 Tepny hlavy a krku
7.2 Tepny horní končetiny
7.3 Tepny hrudníku a břicha
7.4 Tepny pánve
7.5 Tepny dolní končetiny
8. ŽILNÍ SYSTÉM
8.1 Žíly hlavy a krku
8.2 Žíly horní končetiny
8.3 Žíly hrudníku a břicha
8.4 Žíly pánve
8.5 Povrchové žíly přední strany těla
8.6 Žíly dolní končetiny
8.7 Vena portae
8.8 Portokavální anastomozy
8.9 Fetální cirkulace
9. LYMFATICKÝ SYSTÉM
9.1 Slezina - lien
9.2 Brzlík - thymus
9.3 Mízní cévy - vasa lymphatica
9.4 Mízní uzliny - nodi lymphatici
9.5 Míza - lymfa
9.6 Hlavní mízní kmeny a uzliny
10. TRÁVICÍ SYSTÉM
101 Obecná stavba stěny trávicí trubice
10.2 Dutina ústní - cavum (cavitas) oris
10.3 Slinné žlázy - glandulae salivariae
10.4 Hltan - pharynx
10.5 Jícen - oesophagus
10.6 Žaludek - gaster (ventriculus)
10.7 Střevo - intestinum
10.8 Slinivka břišní - pancreas
10.9 Játra - hepar
10.10 Žlučové cesty
10.11 Pobřišnice - peritonaeum
DÝCHACÍ SYSTÉM
Zevní nos - nasus externus
11.2 Dutina nosnícavum nasi
11.3 Vedlejší dutiny nosní - sinus paranasales
11.4 Hrtan - larynx
11.5 Průdušnice - trachea
11.6 Průdušky - bronchi principales
11.7 Plíce - pulmones - pulmo dexter et sinister
11.8 Pohrudnice a poplicnice - pleura parietalis et visceralis
11.9 Mezihrudí mediastinum
11.10 Dýchací pohyby a kinetika plic, fonace
11.11 Glandula thyroidea - štítná žláza
11.12 Glandula parathyroidea superior et inferior - horní a olní příštítné žlázy (příštítná tělíska)
12. MOČOVÉ ÚSTROJÍ
12.1 Ledvina - ren (řecky nefros)
12.2 Kalichy ledvinné a pánvička ledvinna - calices renales et elvis renalis
12.3 Močovo - dureter
12.4 Retroperitoneum
12.5 Močový měchýř - vesica urinaria
12.6 Ženská močová trubice - urethra feminina
12.7 Glandulae suprarenales - nadledviny
13. MUŽSKÉ POHLAVNÍ ÚSTROJÍ
13.1 Varle - testis
13.2 Nadvarle - epididymis
13.3 Šourek - scrotum
13.4 Chámovod - ductus deferens et ductus ejaculatorius
13.5 Semenné váčky - vesicullae seminales
13.6 Provazec semenný - funiculus spermaticus
13.7 Předstojná žláza - prostata
13.8 Glandulae bulbourethrales
13.9 Mužsk močová trubice - urethra masculina
13.10 Pyj - penis
14. ŽENSKÉ POHLAVNÍ ÚSTROJÍ
14.1 Vaječník - ovarium
14.2 Vejcovod - tuba uterina
14.3 Děloha - uterus
14.4 Pochva - vagina
14.5 Ženské zevní pohlavní orgány - organa genitalia feminina externa
14.6 Svaly pánevního dna a svaly hráze a jejich fascie
14.7 Prostory a topografie východu pánevního a hráze
15. PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM
15.1 Obecná stavba
15.2 Míšní nervy - nervi spinales
15.3 Hlavové nervy - nervi craniales
15.4 Systema nervorum autonomicum - autonomní nervový systém
15.5 Enterický systém
16. CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM
16.1 Obaly mozku a míchy - meninges cerebri et spinalis
16.2 Cévní zásobení míchy a mozku - vasa medullae spinalis et cerebri
16.3 Hřbetní mícha - medulla spinalis
16.4 Mozkový kmen - truncus encephali
16.5 Mozeček - cerebellum
16.6 Mezimozek - diencephalon
16.7 Telencephalon - koncový mozek
16.8 Ventriculi cerebri et liquor cerebrospinalis
16.9 Spoje centrálního nervového systému
17. SMYSLOVÉ ORGÁNY
17.1 Oko a jeho pomocný aparát
17.2 Ústrojí sluchové a rovnovážné
17.3 Ústrojí čichové
17.4 Ústrojí chuťové
18. KŮŽE A KOŽNÍ ORGÁNY
18.1 Kůže - cutis (řec. derma)
18.2 Deriváty epidermis


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Analytické separační metody
Karel Štulík a kol., ISBN-10: 80-246-0852-9, Karolinum
Anatomie rostlin
Olga Votrubová, ISBN-13: 978-80-246-1867-8, Karolinum
Biomedicínská informatika I - Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví
Jana Zvárová, Petr Hanzlíček, Jiří Hejl, Zdenek Jirkovec, Hynek Pikhart, Vladimír Přibík, Václava Smitková, Karel Zvára, ISBN-10: 80-246-0609-7, Karolinum
Biomedicínská informatika II - Biomechanika lidského skeletu a umělých náhrad jeho částí
Jiří Nedoma, Jiří Stehlík, Miroslav Bartoš, Fantišek Denk, Valér Džupa, Jiří Fousek, Ivan Hlaváček, Zdeněk Klézl, Ivo Květ, ISBN-10: 80-246-1227-5, Karolinum
Biomedicínská statistika III. - Statistické metody v epidemiologii - soubor (Svazek 1 a 2)
Vladimír Bencko a kol., ISBN-10: 80-246-0765-4, Karolinum
Biomedicínská statistika IV. - Základy statistiky v prostředí R
Karel Zvára, ISBN-13: 978-80-246-2245-3, Karolinum
Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie - Všeobecná část, Skripta UK Praha
Eva Kohlíková, ISBN-10: 80-246-0717-4, Karolinum
Dermatovenerologie - Učební texty pro bakaláře, Skripta UK Praha
Milena Jirásková, ISBN-10: 80-246-0636-4, Karolinum
Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi - Skripta UK Praha
Aleš Bartoš a kol., ISBN-10: 80-246-0921-5, Karolinum
English in the Medical Profession - Skripta UK Praha
Jana Přívratská a kolektiv, ISBN-10: 80-246-0151-6, Karolinum
Epidemiologie - Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí
Dana Göpfertová, Petr Pazdiora, Jana Dáňová, ISBN-10: 80-246-1232-1, Karolinum
I. Základy biologie a genetiky, II. Vývoj a růst člověka - Skripta UK Praha
Berta Otová, Romana Mihalová, Jiří Vymlátil, ISBN-10: 80-246-1100-7, Karolinum
I. Základy biologie a genetiky, II. Vývoj a růst člověka - Skripta UK Praha
Berta Otová, Romana Mihalová, Jiří Vymlátil, ISBN-13: 978-80-246-1709-1, Karolinum
Kapitoly z klinické biochemie - 2. doplněné a přepracované vydání
Petr Schneiderka a kol., ISBN-10: 80-246-0678-X, Karolinum
Medicínská terminologie
Vladimíe Pacovský, ISBN-10: 80-246-0884-7, Karolinum
Morfologie zubů. Kreslení a modelování zubů. - Skripta UK Praha
Hana Hecová, Květoslava Monhartová, ISBN-10: 80-246-1071-X, Karolinum
Nové směry v biologických oborech a jejich speciálních didaktikách I - Skripta UK Praha
Milada Švecová a kol., ISBN-10: 80-246-1010-8, Karolinum
Oční lékařství
Jan Kolín, ISBN-13: 978-80-246-1325-3, Karolinum
Patologická fyziologie srdce a cév - Skripta UK Praha
Bohuslav Ošťádal, ISBN-10: 80-246-0597-X, Karolinum
Pneumologie - učební texty univerzity Karlovy v Praze - Skripta UK Praha
Jaromír Musil, František Petřik, Trefný Martin a kol., ISBN-10: 80-246-0993-2, Karolinum
Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie
Učební texty UK v Praze, ISBN-13: 978-80-246-1439-7, Věra Klimešová, Lenka Kubicová, Karel Palát, Jaroslav Sova
Stomatologie - Skripta UK Praha
Eva Gojišová a kol., ISBN-10: 80-7184-865-4, Karolinum
Stomatologie pro studující bakalářských oborů lékařské fakulty - Skripta UK Praha
Vlasta Merglová a kol., ISBN-10: 80-246-0094-3, Karolinum
Stomatologie pro studující všeobecného lékařství - Skripta UK Praha
Jan Kilian a kol., ISBN-10: 80-246-0772-7, Karolinum
Systematická, topografická a klinická anatomie - XI. Kůže a chirurgické přístupy - Skripta UK Praha
Oldřich Eliška, ISBN-10: 80-7184-114-5, Karolinum
Tělovýchovné lékařství - Skripta UK Praha
Zdeněk Vilikus, Petr Brandejský, Vladimír Novotný, ISBN-10: 80-246-0821-9, Karolinum
Teoretické základy anorganické chemie
Zdeněk Mička, Ivan Lukeš, ISBN-13: 978-80-246-1446-5, Karolinum
Učební texty pro bakalářské studium dermatovenerologie - Skripta UK Praha
Vladimír Resl a kolektiv, ISBN-10: 80-7184-395-4, Karolinum
Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Skripta UK Praha
Milan Hora, ISBN-10: 80-246-0857-X, Karolinum
Úvod do medicíny - Učebnice pro bakalářské a magisterské studium zdravotnických, paramedicínských a sociálních oborů
Vladimír Pacovský, Petr Sucharda, ISBN-10: 80-246-0414-0, Karolinum
Úvod do obecné chirurgie - Skripta UK Praha
Miroslav Tvrdek, ISBN-10: 80-246-0958-4, Karolinum
Základy geriatrické farmakologie - Skripta UK Praha
Vladislav Eybl, Pavla Černá, ISBN-13: 978-80-246-1438-0, UK Praha
Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékařství - Skripta UK Praha
Ivan Šterzl a kol., ISBN-10: 80-246-0972-X, Karolinum
Základy lékařské mikrobiologie a imunologie - Učební texty pro bakalářské studium, Skripta UK Praha
Olga Ryšková, ISBN-13: 978-80-246-0135-9, Karolinum