Teoretické základy anorganické chemie

Teoretické základy anorganické chemie

Zdeněk Mička, Ivan Lukeš

nakl.: Karolinum, 3. uprav. a rozšíř. vyd., 2009
178 str., čb., brož., 210x297 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-1446-5
cena:
 200,-

Učební text je přednostně určen posluchačům prvního ročníku bakalářského studia programu Chemie, oborů Chemie v přírodních vědách, Chemie životního prostředí a Chemie se zaměřením na vzdělávání a dále programu Biochemie. Studijní pomůcka vychází z mnoha lety používání ověřených skript Anorganická chemie I autorů Z. Mičky a I. Lukeše. Jejím hlavním cílem je seznámit posluchače chemických oborů Přírodovědecké fakulty UK v Praze s teoretickými částmi anorganické chemie, má sloužit posluchačům jako vhodný doplňkový text k základním přednáškám a pomoci při přípravě k dílčí, bakalářské, případně i magisterské zkoušce.
Učební text je zaměřen na oblasti (stavba atomu, vazba a stereochemie molekul, stavba pevných látek, reakce anonorganických sloučenin), jejichž znalost je nezbytná pro hlubší pochopení dalších souvislostí a faktů.
Ve snaze vysvětlit co nejpřístupněji základní pojmy teoretické části anorganické chemie z pohledu současného poznání je rozsah pomůcky poněkud větší a umožňuje zájemcům hlouběji a uceleněji proniknout do problematiky základů anorganické chemie. A toho chtěli autoři textu také dosáhnout.

Z obsahu:
Předmluva
1. Úvod
1.1. Současná anorganická chemie
1.2. Náplň skript a doporučení čtenářům
1.3. Symboly a zkratky
1.4. Fyzikální veličiny a jejich jednotky
1.5. Tabelace číselných hodnota vyjadřování vektorů
2. Struktura atomu
2.1. Struktura elektronového obalu atomu vodíku
2.2. Víceelektronové atomy
2.3. Atomové parametry
3. Chemická vazba a struktura molekul
3.1. Lewisova představa lokalizovaných vazeb
3.2. Molekulové orbitaly dvouatomových molekul
3.3. Molekulové orbitaly polyatomických molekul
3.4. Lokalizované vazby a hybridizace
3.5. Vazba v pevných látkách
3.6. Tvary molekul a symetrie
3.7. Iontová vazba
3.8. Mezimolekulové interakce
4. Struktura pevných látek
4.1. Symetrie krystalu
4.2. Krystalochemie
5. Reakce anorganických sloučenin
5.1. Znázorňování chemických dějů
5.2. Rozdělení chemických reakcí
5.3. Molekulové reakce
5.4. Iontové reakce
5.5. Radikálové reakce
6. Doporučená literatura


Z naší nabídky bychom Vám dále rádi nabídli...
Analytické separační metody
Karel Štulík a kol., ISBN-10: 80-246-0852-9, Karolinum
Anatomie rostlin
Olga Votrubová, ISBN-13: 978-80-246-1867-8, Karolinum
Biomedicínská informatika I - Základy informatiky pro biomedicínu a zdravotnictví
Jana Zvárová, Petr Hanzlíček, Jiří Hejl, Zdenek Jirkovec, Hynek Pikhart, Vladimír Přibík, Václava Smitková, Karel Zvára, ISBN-10: 80-246-0609-7, Karolinum
Biomedicínská informatika II - Biomechanika lidského skeletu a umělých náhrad jeho částí
Jiří Nedoma, Jiří Stehlík, Miroslav Bartoš, Fantišek Denk, Valér Džupa, Jiří Fousek, Ivan Hlaváček, Zdeněk Klézl, Ivo Květ, ISBN-10: 80-246-1227-5, Karolinum
Biomedicínská statistika III. - Statistické metody v epidemiologii - soubor (Svazek 1 a 2)
Vladimír Bencko a kol., ISBN-10: 80-246-0765-4, Karolinum
Biomedicínská statistika IV. - Základy statistiky v prostředí R
Karel Zvára, ISBN-13: 978-80-246-2245-3, Karolinum
Cytopatologie, patobiochemie a patofyziologie - Všeobecná část, Skripta UK Praha
Eva Kohlíková, ISBN-10: 80-246-0717-4, Karolinum
Dermatovenerologie - Učební texty pro bakaláře, Skripta UK Praha
Milena Jirásková, ISBN-10: 80-246-0636-4, Karolinum
Diagnostika poruch vědomí v klinické praxi - Skripta UK Praha
Aleš Bartoš a kol., ISBN-10: 80-246-0921-5, Karolinum
English in the Medical Profession - Skripta UK Praha
Jana Přívratská a kolektiv, ISBN-10: 80-246-0151-6, Karolinum
Epidemiologie - Obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí
Dana Göpfertová, Petr Pazdiora, Jana Dáňová, ISBN-10: 80-246-1232-1, Karolinum
I. Základy biologie a genetiky, II. Vývoj a růst člověka - Skripta UK Praha
Berta Otová, Romana Mihalová, Jiří Vymlátil, ISBN-10: 80-246-1100-7, Karolinum
I. Základy biologie a genetiky, II. Vývoj a růst člověka - Skripta UK Praha
Berta Otová, Romana Mihalová, Jiří Vymlátil, ISBN-13: 978-80-246-1709-1, Karolinum
Kapitoly z klinické biochemie - 2. doplněné a přepracované vydání
Petr Schneiderka a kol., ISBN-10: 80-246-0678-X, Karolinum
Medicínská terminologie
Vladimíe Pacovský, ISBN-10: 80-246-0884-7, Karolinum
Morfologie zubů. Kreslení a modelování zubů. - Skripta UK Praha
Hana Hecová, Květoslava Monhartová, ISBN-10: 80-246-1071-X, Karolinum
Nové směry v biologických oborech a jejich speciálních didaktikách I - Skripta UK Praha
Milada Švecová a kol., ISBN-10: 80-246-1010-8, Karolinum
Oční lékařství
Jan Kolín, ISBN-13: 978-80-246-1325-3, Karolinum
Patologická fyziologie srdce a cév - Skripta UK Praha
Bohuslav Ošťádal, ISBN-10: 80-246-0597-X, Karolinum
Pneumologie - učební texty univerzity Karlovy v Praze - Skripta UK Praha
Jaromír Musil, František Petřik, Trefný Martin a kol., ISBN-10: 80-246-0993-2, Karolinum
Přehled anatomie - Skripta UK Praha
Miloslava Elišková, Naňka Ondřej, ISBN-13: 978-80-246-1216-4, Karolinum
Seminární cvičení z obecné a anorganické chemie
Učební texty UK v Praze, ISBN-13: 978-80-246-1439-7, Věra Klimešová, Lenka Kubicová, Karel Palát, Jaroslav Sova
Stomatologie - Skripta UK Praha
Eva Gojišová a kol., ISBN-10: 80-7184-865-4, Karolinum
Stomatologie pro studující bakalářských oborů lékařské fakulty - Skripta UK Praha
Vlasta Merglová a kol., ISBN-10: 80-246-0094-3, Karolinum
Stomatologie pro studující všeobecného lékařství - Skripta UK Praha
Jan Kilian a kol., ISBN-10: 80-246-0772-7, Karolinum
Systematická, topografická a klinická anatomie - XI. Kůže a chirurgické přístupy - Skripta UK Praha
Oldřich Eliška, ISBN-10: 80-7184-114-5, Karolinum
Tělovýchovné lékařství - Skripta UK Praha
Zdeněk Vilikus, Petr Brandejský, Vladimír Novotný, ISBN-10: 80-246-0821-9, Karolinum
Učební texty pro bakalářské studium dermatovenerologie - Skripta UK Praha
Vladimír Resl a kolektiv, ISBN-10: 80-7184-395-4, Karolinum
Urologie pro studenty všeobecného lékařství - Skripta UK Praha
Milan Hora, ISBN-10: 80-246-0857-X, Karolinum
Úvod do medicíny - Učebnice pro bakalářské a magisterské studium zdravotnických, paramedicínských a sociálních oborů
Vladimír Pacovský, Petr Sucharda, ISBN-10: 80-246-0414-0, Karolinum
Úvod do obecné chirurgie - Skripta UK Praha
Miroslav Tvrdek, ISBN-10: 80-246-0958-4, Karolinum
Základy geriatrické farmakologie - Skripta UK Praha
Vladislav Eybl, Pavla Černá, ISBN-13: 978-80-246-1438-0, UK Praha
Základy imunologie pro zubní a všeobecné lékařství - Skripta UK Praha
Ivan Šterzl a kol., ISBN-10: 80-246-0972-X, Karolinum
Základy lékařské mikrobiologie a imunologie - Učební texty pro bakalářské studium, Skripta UK Praha
Olga Ryšková, ISBN-13: 978-80-246-0135-9, Karolinum