Nabídka

Interna

Náš tip!
Interna

Richard Češka a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2010
876 str., čb., váz., 215x286 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-423-0
cena:
 1 499,-

cena na ISIC:
 1 349,-

Nová učebnice interny pro studenty a lékaře v „interním kmeni“ je zaměřena především prakticky. Autoři v ní poskytují stručnou a srozumitelnou formou aktuální, prakticky orientované informace o klinickém obrazu, diagnostice a léčbě interních onemocnění. Opakování patofyziologických aspektů chorob je omezeno na minimum nezbytné pro pochopení klinických projevů a léčby. Učebnice pokrývá v základním rozsahu celé spektrum chorob všech interních oborů. Zvláštní pozornost je však věnována chorobám, se kterými se lékaři v obecné interní praxi setkávají nejčastěji, a problematice akutních stavů – zde učebnice poskytuje dostatek zcela konkrétních a prakticky orientovaných informací, aby mohly být vodítkem pro jejich diagnostiku i léčbu. Dvě závěrečné kapitoly jsou věnovány praktickým problémům v interně, které přesahují rámec jednotlivých interních oborů, a vybrané problematice z jiných lékařských oborů.

Autorský kolektiv zahrnuje pracovníky většiny fakultních pracovišť České republiky. Mimořádným úsilím autorů i redakce vznikla kniha v období kratším než jeden rok. Důraz na srozumitelnost a praktickou použitelnost ovlivňoval práci autorů od samého začátku a texty vznikaly s pomocí připomínek oponentů, kteří byli nejen z řad mladých lékařů, ale i studentů posledních ročníků medicíny.

1. Úvod - Češka
2. Vybrané příznaky vnitřních chorob – Češka (Janota, Lukáš, Švestka, Kotík)
3. Šok a kardiopulmonální resuscitace - Janota
4. Kardiologie - Malík, Češka (Hradec, Linhart, Jansa, Janota, Kubinyi, St. Šimek, J. Šimek, Malíková, Rosolová)
5. Arteriální hypertenze - Widimský
6. Cévní mozkové příhody - Bauer, Češka
7. Angiologie - Linhart (Chochola, Dostál, Vařejka, Heller, Beran, Skalická, Procházka, Jirát, Karetová, Ručka, Muchová, Lubanda)
8. Metabolismus - Češka, Štulc (Svačina, Tesař, Haluzík, Prázný, Kotrlíková, Křemen, Matoulek, Horová, Bošanská)
9. Endokrinologie - Kršek
10. Gastroenterologie - Dítě, Lukáš, Lata, (Vaňásek, Ďuricová)
11. Pneumologie – Kolek (Kašák, Koblížek, Skřičková, Vašáková)
12. Nefrologie - Tesař
13. Poruchy vnitřního prostředí - Tesař (Zikán)
14. Revmatologie – Pavelka (Mann, Šenolt, Olejárová, Vencovský)
15. Imunologie a alergologie - Bartůňková
16. Hematologie – Trněný (Čermák, Klamová, Šálek, Cieslar, Salaj, Kvasnička, Písačka, Gašová)
17. Vybrané kapitoly – Štulc (Tesařová, Anders, Doubek, Šoupal)
17.1. Z onkologie
17.2. Z psychiatrie
17.3. Otravy a poškození z fyzikálních příčin
18. Praktické problémy v interně - Češka, Štulc (Křemen, Kotík, Zima, Rosolová)

Spolupořadatelé: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph. D.


Ambulantní operace křečových žil

Miniinvazivní a endovaskulární přístupy

Novinka!
Ambulantní operace křečových žil - obrázek není k dispozici

Karel Novotný

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
166 str., bar., brož., 190x110 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-363-3
cena:
 295,-

Operace křečových žil byly ještě před 20 lety na okraji zájmu většiny obecných i cévních chirurgů. Požadavek na zlepšení kosmetického výsledku, zkrácení doby hospitalizace a rekonvalescence vytvořil předpoklad pro vznik nových pracovišť zabývajících se speciálně touto problematikou. Nové miniinvazivní techniky umožnily operovat z bodových řezů, bez celkové anestezie, a vracet pacienty rychle do běžného života. Kniha MUDr. Karla Novotného přináší praktický přehled postupů užívaných v operativě křečových žil s důrazem na miniinvazivní a endovaskulární přístupy.


Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici

Novinka!
Antibiotická politika a prevence infekcí v nemocnici

Vlastimil Jindrák, Dana Hedlová, Pavla urbášková a kolektiv

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
710 str., bar., vaz., 160x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-2815-8
cena:
 890,-

Monografie poskytuje ucelený přehled postupů, metod i organizačních opatření umožňujících vytvoření funkčního a dobře provázaného systému odborných programů pro obě oblasti (antibiotický program, program prevence a kontroly infekcí) v konkrétním zdravotnickém zařízení. Jejím cílem je též přispět k usnadnění implementace opatření požadovaných evropskou i českou legislativou, případně akreditačními institucemi v podmínkách běžné praxe našich nemocnic. Součástí publikace jsou podrobné podklady pro racionální používání antibiotik v klinické praxi (popisy antimikrobiálních léčiv s určením jejich optimálních indikací a dávkování, doporučení pro úvodní i cílenou antibiotickou léčbu infekcí, zásady profylaktického používání antibiotik atd.). Značný prostor je věnován charakteristice a způsobu používání specifických nástrojů v obou odborných programech (např. principy přípravy antibiotického listu, měření a hodnocení spotřeby antibiotik, metody a interpretace výstupů surveillance antibiotické rezistence, příprava lokálních doporučených postupů pro diagnostiku a léčbu infekcí, popisy konkrétních opatření prevence a kontroly infekcí včetně izolačních opatření a řada dalších). Ve zvláštních statích jsou probrány základy moderní nemocniční epidemiologie (deskriptivní a analytické metody, využití molekulárních typizačních technik) a rovněž postupy měření, hodnocení a ovlivňování kvality zdravotní péče v oblasti antibiotické politiky a prevence infekcí.


Asistovaná reprodukce

Novinka!
Asistovaná reprodukce - obrázek není k dispozici

Karel Řežábek

nakl.: Maxdorf, 2. aktual. a dopl. vyd., 2014
144 str., bar., brož., 190x110 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-396-1
cena:
 195,-

S diagnózou neplodnosti se u nás setkává každý šestý pár. Příčina je téměř stejně často na straně muže jako na straně ženy. Naštěstí jsou moderní léčebné metody velmi úspěšné – většina neplodných párů po léčbě otěhotní. Vyšetření pro neplodnost a případnou léčbu většinou zahajuje terénní gynekolog. Podle výsledků vyšetření a léčby může následně předat neplodný pár na specializované pracoviště reprodukční medicíny, kde jsou dostupné metody asistované reprodukce, které jsou hlavní náplní této knihy. Kniha je určena jak terénním gynekologům, tak lékařům pracovišť reprodukční medicíny. Její 2. vydání zachycuje změny jak odborné, které v upynulých 6 letech nastaly (depotní gonadotropiny, elektivní single embryo transfer, antimullerianský hormon a jeho srovnání s antral follicle count, nový WHO manuál o vyšetření a zpracování spermatu), tak i důležité změny v zákonech a v úhradě IVF cyklů.


Atlas anatomie člověka I.

Končetiny, stěna trupu

Novinka!
Atlas anatomie člověka I. - obrázek není k dispozici

Miloš Grim, Ondřej Naňka, Ivan Helekal

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
336 str., bar., váz., 300x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4012-6
cena:
 999,-

cena na ISIC:
 899,-

Poprvé po 110 letech vychází originální domácí anatomický atlas! Kniha na celý život v latině, češtině a angličtině. Pracovníci Anatomického ústavu 1. LF UK v Praze navazují na bohatou tradici české anatomie a přicházejí se zcela originální dvojdílnou celobarevnou publikací. Obrazy jsou popsány podle mezinárodní Terminologia Anatomica (1998) a každá ilustrace je uvedena textem v češtině a angličtině. Moderně pojatá publikace přináší aktuální pohled na obor, kdy jsou zdůrazněny funkční a klinické aspekty anatomie, která je základním kamenem preklinické výuky lékařství. Je využit bohatý obrazový materiál z archivu ústavu, který zhotovilo několik generací anatomů a výtvarníků ústavu počínaje rokem 1915. Řada těchto ilustrací nebyla dosud publikována moderními reprodukčními technikami. Nyní bylo možné se k nim vrátit, převést je do elektronické podoby a s pomocí počítačového zpracování je restaurovat, doplnit a připravit k barevné reprodukci. Atlas tak úročí mnohaletou historii pražské anatomické školy, jež byla vždy spojena s přípravou anatomických ilustrací profesionálními výtvarníky. Zároveň byla použita řada nových ilustrací a snímků získaných moderními zobrazovacími metodami. V prvním dílu atlasu je obsaženo 476 ilustrací anatomie horní a dolní končetiny a stěny trupu. Vždy je uveden nejprve skelet, pak jeho spoje a klouby, dále svaly a nakonec poloha a průběh nervů a cév v rámci topografická anatomie. Atlas tvoří anatomické obrazy a schémata (413) a snímky (63) pořízené některou ze zobrazovacích metod (RTG, CT, MRI). Ke každé ilustraci je připojen vysvětlující text v češtině/latině a zároveň v angličtině. Atlas je doplněn slovníkem nejčastěji používaných latinsko-řeckých anatomických termínů a jejich překladem do angličtiny a češtiny. Didaktická a přehledná kniha je určena medikům a lékařům, studentům přírodních věd i pracovníkům nelékařských zdravotnických oborů. Ocení ji i výtvarníci, pracovníci v oblasti tělesné výchovy a sportu a v mnoha dalších odvětvích.


Atlas ortopedické tuberkulózy

Novinka!
Atlas ortopedické tuberkulózy - obrázek není k dispozici

Miroslav Netval, Dalimil Chocholáč

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
94 str., bar., brož., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2401-3
cena:
 130,-

V monografii Atlas ortopedické tuberkulózy se její autoři, M. Netval a D. Chocholáč, snaží podat komplexní obraz ortopedické tuberkulózy, a to od dávné historie až po současnost. Na více než 200 vyobrazení shromáždili demonstrující obraz ortopedické tuberkulózy i vývoj terapie tohoto onemocnění od dávné historie k dnešku. Publikace je určena především široké lékařské veřejnosti, zejména ortopedům, chirurgům, revmatologům, neurologům a pneumologům. Nejedná se však o sdělení pouze medicínské. Publikace je obohacena o historický pohled, který je doložený bohatou historickou i současnou obrazovou dokumentací. V předchozích autorských publikacích byl výklad pojednávané problematiky podán poměrně vyčerpávajícím způsobem, proto je v předkládané publikaci úmyslně co nejméně textu a důraz je kladen na jednotlivá mnohočetná zobrazení a jejich popis. Podobná publikace nebyla k dispozici nejen u nás, ale ani v Evropě přes 50 let.


Bezlepkové recepty pro děti

100 oblíbených receptů

Novinka!
Bezlepkové recepty pro děti

Susanne Weimer-Koschera

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
120 str., bar., brož., 150x185 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4776-7
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Vaše dítě si tuto knihu zamiluje! Naše dítě má celiakii – to je diagnóza, při které se rodičům i dítěti nejdřív sesype svět. Co se nyní změní? Co naše dítě vlastně ještě smí jíst – a co dělat, když sní něco „zakázaného“? Kde budu nakupovat? Jak budu vařit bez lepku, ale tak, aby to dítěti chutnalo? Díky Susanne Weimer-Koscherové a její dceři Marleen to už není problém. Když Marleen ve čtyřech letech onemocněla celiakií, rozhodla se její matka odvážně experimentovat, a tak vzniklo 100 bezlepkových receptů, které nejen Marleen, ale i její kamarádky ze školky pochválily slovy „no, dobré“. 100 receptů: Chutná jídla od snídaně, svačiny až po večeři. Chutnají celé rodině a zaručeně bez lepku! Školka, školní výlet a oslava dětských narozenin: Nabízíme skvělé rady, jak postupovat, aby vaše dítě nebylo odstrčeno. Osobní zkušenosti: Marleen říká, jak nakládá s celiakií a co jí velmi chutná.


Burnout syndrom jako mezioborový jev

Edice celoživotního vzdělávání ČLK

Novinka!
Burnout syndrom jako mezioborový jev

Radek Ptáček, Jiří Raboch, Vladimír Kebza a kolektiv

nakl.: Grada, 1. vyd., 2013
168 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5114-6
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

V české odborné literatuře mimořádná publikace, která podává velmi široký pohled na problematiku syndromu vyhoření napříč různými obory lidské činnost. Syndrom vyhoření, jehož výzkum prošel za téměř 40 let značným vývojem, je zde prezentován v rovině obecné, z hlediska jeho historického vývoje a konceptuálního vymezení, v rovině kritické, kdy je konfrontován s aktuálně užívanými psychiatrickými pojmy a kategoriemi, ale též a to především v rovině aplikované. Zde řada předních odborníků z nejrůznějších oborů analyzuje problematiku výskytu vyhoření v různých oborech lidské činnosti.


Clinical Rehabilitation

Nově u nás!
Clinical Rehabilitation - obrázek není k dispozici

Pavel Kolář et al.

nakl.: Rehabilitation Prague School, 1. vyd., 2013
764 str., bar., váz., 280x195 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-80-905438-0-5
cena:
 2 500,-

This is a comprehensive rehabilitation textbook emphasizing functional approach based on the aspects of the Prague School of Rehabilitation, which was developed by Professors Vojta, Janda, Lewit and others. The publication is divided into general and special sections. The diagnostic section describes in detail clinical evaluation approaches for the musculoskeletal system, testing and assessment of a motor and sensory involvement and limitations in the activities of daily living. The text also includes psychological assessment in rehabilitation of painful conditions, functional laboratory assessments and functional assessment using imaging methods. In the general section of the therapeutic approaches, the authors focus on treatment rehabilitaton of the motor system and also focus on disorders of other organ systems. The special section of the book includes rehabilitation of individual clinical specialties, in which treatment rehabilitation plays an important part. The individual chapters include rehabilitation in neurology, orthopedics, internal diseases, gynecology, oncology, psychiatry, pain and psychosomatic conditions. This book is unique in its presentation of human development and the options for its implementation into diagnostic and therapeutic approaches of the movement system. A chapter is also devoted to the original diagnostic-therapeutic approach of Dynamic Neuromuscular Stabilization according to Professor Pavel Kolar, the main editor of the book.


Diabetes mellitus a endokrinologie

Průvodce pro každodenní praxi

Novinka!
Diabetes mellitus a endokrinologie - obrázek není k dispozici

Jindřiška Perušičová

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
119 str., bar., brož., 190x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-400-5
cena:
 195,-

Diabetes mellitus a endokrinologie je zcela určitě nejstarším medicínskym interdisciplinárním spojením v historii diabetologie. Publikace je 13. svazkem edice Současná medicína a autorka v ní přináší čtenářům zajímavé informace o tom, jak v minulosti (i dosti vzdálené) lékaři nahlíželi na diabetes ve spojení s postižením dalších žláz s vnitřní sekrecí. V knížce se věnuje především takovým endokrinním žlázám a takovým klinickým jednotkám, které mohou významněji ovlivňovat nemocné diabetem nebo obráceně.


Diagnostická radiologie

Neuroradiologie

Novinka!
Diagnostická radiologie - obrázek není k dispozici

Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková

nakl.: Grada, 1 .vyd., 2014
528 str., bar., váz., 300x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4546-6
cena:
 1 490,-

cena na ISIC:
 1 341,-

Kniha (s téměř 1700 obrázky) je zaměřená na široké spektrum čtenářů. Je určena nejen pro radiology, ale i pro neurology, rehabilitační pracovníky, neurochirurgy, ale i praktické lékaře, kteří se mohou seznámit s novinkami a především možnostmi zobrazovacích metod, u té, které diagnózy. To jim bude pomocí v rozhodovacím procesu, které zobrazovací metody indikovat a co od nich lze očekávat.
Kniha Neuroradiologie obsahuje kromě onemocnění mozku, také patologické procesy hlavy, orbity a očního bulbu, páteře a míšních struktur.
Onemocnění jsou uspořádána na základě patologicko-anatomické klasifikace. U patologické jednotky je nejprve uvedena její stručná charakteristika, nálezy na zobrazovacích metodách (především na magnetické rezonanci, dále na CT, RTG, AG, UZ, PET), dále je uveden klinický obraz a diagnostika, léčba, následuje diferenciální diagnostika, která je doplněna zobrazením. Onemocnění méně častá, která nemají samostatnou kapitolu, jsou pak podrobněji uvedena v této diferenciální diagnostice.
Obsahem publikace není radiologie intervenční, tento trend respektují i současné zahraniční monografie (intervenční radiologií se zabývá obvykle jiné spektrum lékařů, a jsou proto uváděny v monografiích samostatně). Zásadní pozornost je věnována obrazové části. Snahou bylo z didaktických důvodů dokumentovat více pacientů v méně „řezech“ než jednotlivé pacienty s celým spektrem vyšetření. Zdrojem je v naprosté většině vlastní archiv autorů
Poměrně velký prostor je věnován klinickému obrazu chorob, který v mnoha případech je pro diagnostiku onemocnění zásadní. Diferenciální diagnostika je doprovázena pro ilustraci snímky některých typických nálezů.


Diagnostika a léčba očních zánětů

Novinka!
Diagnostika a léčba očních zánětů

Petra Svozílková a kol.

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
336 str., bar., brož., 125x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-391-6
cena:
 595,-

Oční záněty tvoří jednu z nejvýznamnějších oblastí oftalmologie a jejich diagnostika a léčba patří trvale ke každodenní náplni oftalmologické praxe. Jde přitom o velmi rozsáhlou a nozologicky i etiologicky různorodou skupinu onemocnění, z nichž část ohrožuje nemocného trvalými následky, v těch nejzávaznějších případech včetně oslepnutí. Knížka kolektivu autorů z Oftalmologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, pod vedením doc. MUDr. Petry Svozílkové, Ph.D., nabízí čtenářům precizní a rozumitelné návody jak pro diagnostiku, tak pro léčbu očních zánětů. Kniha je určena v první řadě oftalmologům, některé kapitoly však mohou využít i praktičtí lékaři.


Dítě v nové rodině

pro rodiče, kteří si do své péče vzali děti

Nově u nás!
Dítě v nové rodině

Karyn B. Purvis, David R. Cross, Wendy Lyons Sunshine

nakl.: Grada, 1. vyd., 2013
256 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4535-0
cena:
 349,-

cena na ISIC:
 314,-

Ústřední postavou publikace je adoptované dítě v nové - náhradní rodině. Kniha poskytuje praktické rady jak rodičům, kteří se rozhodli poskytnout dítěti nový domov, tak profesionálním pracovníkům, kteří jim v této péči pomáhají. Uvádí i konkrétní případy, na kterých jsou demonstrovány teoretické poznatky v praxi. Čtenář tak dostane rady, jak se chovat v případě dítěte z odlišné kultury, komunity, ze zahraničí, z problémového prostředí, se zvláštním chováním nebo s odlišnými či zvláštními emočními potřebami. Publikace má vynikající reference ze zahraničí a je zcela v souladu se současnou politikou našeho státu v této oblasti. Překlad doporučili pracovníci odpovědných odborů Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.


Doba jedová 4

Hormony

Novinka!
Doba jedová 4

Sherrill Sellmanová

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
340 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-745-3
cena:
 289,-

cena na ISIC:
 260,-

Sherill Sellmanová považuje přirozenou hormonální rovnováhu za základ tělesného i psychického zdraví ženy v každém věku. V této knize upozorňuje na nebezpečí syntetických hormonů v podobě léků, jako je hormonální antikoncepce či hormonální substituční léčba, na endokrinní disruptory v životním prostředí a na další faktory, které mají negativní dopad na lidské zdraví. Zároveň však také vysvětluje funkci a působení přirozených hormonů a nabízí různé možnosti řešení zdravotních potíží způsobených hormonální nerovnováhou - především pro ženy v přechodu. Autorka chápe toto období jako přirozenou součást života ženy, nikoli jako potenciální příčinu ohrožení zdraví.


Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství

Nově u nás!
Doporučená ultrazvuková vyšetření v těhotenství

Marek Ľubušký, Ladislav Krofta, Lubomír Hašlík, Ivana Marková

nakl.: Mladá fronta, dotisk 1. vyd., 2013
158 str., bar., brož., 210x270 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3083-0
cena:
 390,-

Výkladová monografie k aktuálním doporučeným postupům České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP obsahuje podrobný výklad a popis metodiky provedení doporučených ultrazvukových vyšetření včetně obrazové dokumentace. Kniha je svým obsahem primárně určena pro lékaře pečující o těhotné ženy a pro porodní asistentky, může však poskytnout zajímavé informace i zvídavým těhotným ženám.


Ekonomika

pro střední zdravotnické školy

Novinka!
Ekonomika - obrázek není k dispozici

Radomíra Kowalská

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
192 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5091-0
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Publikace vychází z učebních plánů pro zdravotnické obory, je zaměřena na problematiku trhu práce, pojišťovnictví, bankovnictví, daně a dále na oblast soukromého podnikání a finančního hospodaření firmy i domácností. Jednotlivá témata jsou procvičována pomocí příkladů ze zdravotnické praxe, vytvářením vlastních návrhů řešení, analyzováním grafů a tabulek apod.


English for Medical Students

(third Edition)

Novinka!
English for Medical Students - obrázek není k dispozici

Blažena Weberová a kol.

nakl.: Karolinum, 3. přeprac. vyd., 2014
145 str., čb., brož., 210x295 mm
jazyk: česky
ISBN:
cena:
 160,-

Tato učebnice je určena studentům všeobecného lékařství a zubního lékařství.
V první části učebnice se studenti seznamují se základní odobornou terminologií. Tato část je rozdělena do 18 lekcí, v nichž byly v úvodu každé lekce použity originální texty z britských nebo amerických publikací, a proto byla dodržena i jejich pravopisná norma. Oproti předchozím vydáním byly lekce 16 a 17 pojednávající o britském zdravotnictví zpracovány nově tak aby texty i cvičení odrážely změny v organizaci zdravotní péče ve Velké Británii.


Enterální a parenterální výživa

Novinka!
Enterální a parenterální výživa

Jarmila Křížová, Jaromír Křemen, Eva Kotrlíková, Štěpán Svačiva a kol.

nakl.: Mladá fronta, 2. vyd., 2014
142 str., bar., brož., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3326-8
cena:
 300,-

Druhé aktualizované vydání mimořádně úspěšné monografie přináší komplexní pohled na obor klinické výživy v kontextu s nárůstem počtu náročných a urgentních operačních výkonů i závažných interních onemocnění vyžadujících nutnost dobrého pooperačního i předoperačního nutričního stavu pacienta. Ve své první části se autoři zabývají problematikou klinické výživy obecně. Zmiňují např. pojem malnutrice, nutriční screening, podrobně jsou popsány substráty pro umělou výživu. V dalších kapitolách se pak věnují specifikům enterální a parenterální výživy, jejich formám i možným komplikacím. Velmi užitečnou součástí publikace jsou též kapitoly zabývající se speciální enterální a parenterální výživou v gastroenterologii, chirurgii, diabetologii, onkologii, v oboru urgentní medicíny a dalších oborech. Neméně důležitá je nutriční péče v neonatologii a pediatrii, jíž je v předkládané knize věnována zvláštní pozornost. V závěru monografie nalezne čtenář praktické informace týkající se indikace a organizace domácí enterální a parenterální výživy.


Estetická a plastická chirurgie a korektivní dermatologie

Novinka!
Estetická a plastická chirurgie a korektivní dermatologie - obrázek není k dispozici

Pavel Brychta, Jan Stanek

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
352 str., bar., váz,, 200x260 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-0795-2
cena:
 690,-

Odborná monografie komplexně popisuje současný stav estetické plastické chirurgie, korektivní dermatologie a laserové estetické chirurgie, které jsou v současné době mimořádně populární a veřejností intenzivně sledovaná. Kniha by měla pomoci lékařům, kteří se touto problematikou zabývají, orientovat se hlouběji v možnostech, které jsou dnes dostupné. Publikace je bohatě dokumentována téměř 300 barevnými fotografiemi a kresbami. Nedílnou součástí publikace je i DVD s dalšími více než 1100 obrázky a dvěma videosekvencemi.


Farmakoterapie urgentních stavů

Průvodce léčbou život ohrožujících stavů

Novinka!
Farmakoterapie urgentních stavů

Jiří Knor, Jiří Málek

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
216 str., bar., brož., 125x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-386-2
cena:
 395,-

Mimořádná příručka s potenciálně dalekosáhlým dopadem pro klinickou praxi řady oborů současné medicíny. Včasné rozpoznání varovných příznaků a okamžitá efektivní léčba přímo na místě vzniku ohrožení zdraví může zvrátit celou situaci, která by jinak často měla fatální vyústění. Bez znalosti farmakologie léků vhodných pro neodkladnou péči a možnosti jejich použití bychom mohli kriticky nemocným zajistit pouze zlomek péče, kterou jsme dnes schopni poskytnout a kterou také aplikujeme. První část knihy seznamuje lékaře s nejčastěji používanými léky v podmínkách neodkladné péče, její součástí je abecední seznam základních léků používaných v neodkladných situacích, jejich charakteristika, indikace a kontraindikace, dávkování a způsob podání a významné interakce. Druhá hlavní část je věnována klinickým situacím, které vyžadují rychlé řešení. Jsou uvedeny základní příznaky, diferenciální diagnostika a doporučený postup, vybrané stavy jsou doplněny kazuistikami. Kromě toho jsou v knize uvedeny ještě jednotlivé cesty podání farmak včetně netradičních způsobů a metod a na závěr je uveden abecední seznam firemních názvů léků z prvního oddílu aktualizovaný k datu vydání.


Fitness Assessment

Body Composition

Novinka!
Fitness Assessment - obrázek není k dispozici

Lucia Malá, Tomáš Malý, František Zahálka, Václav Bunc

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
178 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-80-246-2560-7
cena:
 190,-

Kniha byla napsána pro výzkumné pracovníky zabývající se problematikou výživy, správnými postupy v dietě a ovlivňováním tělesného složení jako jednoho z komponentů, které ovlivňují sportovní výkon. Dále je publikace určena výzkumným pracovníkům podílejícím se na výběru vhodných diagnostických metod pro identifikaci tělesného složení v souvislosti se sledováním změn účinkem různých faktorů (zatížení, periodizace sportovního tréninku, redukce hmotnosti v přípravném období, atd.), pro výzkumné pracovníky se zaměřením na výběr a srovnání diagnostických metod pro složení těla, pro postgraduální studenty v oblasti medicíny a sportu a v neposlední řadě i pro trenéry.


Fitness programy z pohledu kinantropologie

Novinka!
Fitness programy z pohledu kinantropologie - obrázek není k dispozici

Daniela Stackeová

nakl.: Galén, 3. dopl. a přeprac. vyd., 2014
243 str., čb., brož., 280x195 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-115-5
cena:
 490,-

cena na ISIC:
 441,-

Cvičení ve fitness centrech je dnes nejrozšířenější cílená strukturovaná pohybová aktivita. Jeho přínosy v oblasti zdravotně orientované zdatnosti jsou neoddiskutovatelné, a proto by mu odborníci měli věnovat náležitou pozornost. Publikace se zabývá problematikou metodiky cvičení ve fitness centrech s důrazem na kineziologická východiska. Autorka ve svém přístupu vychází ze znalostí fyzioterapie, včetně její praktické aplikace v oblasti fitness, a snaží se vytvořit koncepci posilovacích cvičení určenou pro širokou populaci s minimalizací nebezpečí zdravotního poškození, naopak s respektováním celostního přístupu k jedinci a se širokým zdravotně-preventivním účinkem. Od druhého vydání této publikace došlo v oblasti fitness k mnoha změnám. Jednoznačným trendem obzvláště ve velkých městech je zvětšení plochy fitness center a rozšíření jejich nabídky. S ohledem na tyto trendy autorka text doplnila o kapitoly věnované některým novým druhům cvičení a obohatila stávající kapitoly o další podrobnější informace, rovněž i přílohy. Publikace se tím stala monografií nabízející komplexní přehled dané problematiky a odborně zhodnocující současnou praxi fitness.


Fyziologie člověka a tělesných cvičení

Učební texty pro studenty fyzioterapie a studia tělesná a pracovní výchova zdravotně postižených

Novinka!
Fyziologie člověka a tělesných cvičení - obrázek není k dispozici

Staša Bartůňková

nakl.: Karolinum, 3. nezměn. vyd., 2014
286 str., čb., brož., 300x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2811-0
cena:
 310,-

Třetí vydání učebního textu, který je určen studentům bakalářských oborů zaměřených na zdravotní a sociální oblast. Obsah: základní fyziologické principy, vnitřní prostředí, imunitní systém, kardiovaskulární systém, dýchací systém, trávící systém a výživa, metabolismus, termoregulace, exkrece, endokrinní systém, reprodukce, obecná nervosvalová fyziologie, fyziologie pohybového systému, centrální nervový systém, senzorické funkce, organismus a fyzické zatížení, věkové a sexuální zvláštnosti, faktory ovlivňující činnost organismu. Každá kapitola je ukončena souhrnem kontrolních otázek.


Fyziologie oka a vidění

Novinka!
Fyziologie oka a vidění - obrázek není k dispozici

Svatopluk Synek, Šárka Skorkovská

nakl.: Grada, 2. dopl. a přeprac. vyd., 2014
108 str., bar., brož., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3992-2
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

V době od prvního vydání se objevily nové poznatky o fyziologii oka a mechanizmu vidění, které bylo nutné zahrnout do aktualizovaného vydání díla. Jedná se o poznatky jak o struktuře sklivce, tak o významu pigmentového epitelu sítnice, které jsou klíčové při diagnostice i při léčení očních chorob pomocí kmenových buněk a transplantace pigmentového epitelu. Kniha seznamuje čtenáře s anatomií a fyziologií zrakového ústrojí, s vlastnostmi optického prostředí, s elektrofyziologií i potřebnými znalostmi z biochemie a dalších potřebných oborů. V prvních kapitolách je podán přehled anatomie a biochemie zrakového ústrojí. Podrobně je popsána struktura jednotlivých vrstev stěny oka i obsahu oční koule, včetně nejnovějších poznatků v ultrastruktuře tkání. Další kapitoly se zabývají také anatomií a fyziologií očních přídatných orgánů, funkční topografií zrakové mozkové kůry s jejími senzitivními, senzorickými i motorickými oblastmi a fyziologií cévního systému oka. Podrobně je probírána problematika regulace tvorby nitrooční tekutiny, která podmiňuje výši nitroočního tlaku a náchylnost ke vzniku zeleného zákalu, metody jeho měření a farmakologické účinky jednotlivých typů biochemických látek, které ovlivňují tvorbu nitroočního moku i jeho odtok. Zdůrazněn je význam hematookulární bariéry. Další části publikace se zaměřuje na fyziologické jevy zrakového systému, jako je refrakční stav oka, akomodace oka, barvocit, zraková ostrost, zorné pole. Popsána je i elektrofyziologie vidění v závislosti na funkci sítnicov ých elementů, jsou zmíněny elektrofyziologické vyšetřovací metody, které umožňují objektivní vyšetření funkční aktivity sítnice a zrakové dráhy, včetně nejmodernější multifokální elektroretinografie. Zmíněny jsou i fyziologie očních pohybů, vývoj a stupně binokulárního vidění a psychofyzikální aspekty vidění. V závěru publikace jsou popsány současné trendy ve vývoji umělé sítnice a sítnicových protéz, které jsou vyvíjeny pro nemocné se zbytky zraku.


Hematologie a transfuzní lékařství

Lékařské repetitorium

Novinka!
Hematologie a transfuzní lékařství

Karel Indrák ed.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
610 str., bar., vaz., 150x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-722-4
cena:
 999,-

cena na ISIC:
 899,-

Repetitorium s názvem Hematologie a transfuzní lékařství vychází v edici Lékařské repetitorium nakladatelství Triton jako 11. svazek. Editorem této knižní řady Lékařské repetitorium je prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc., prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA (editor www.medicabaze.cz), a MUDr. Stanislav Juhaňák (koordinátor). Repetitorium Hematologie a transfuzní lékařství sepsalo 40 špičkových odborníků z celé České republiky, editorem a spoluautorem je prof. MUDr. Karel Indrák, DrSc., recenzentem prof. MUDr. Ladislav Chrobák, CSc. Ve 103 heslech zde tito odborníci předkládají lékařům různých odborností a také studentům medicíny stručný přehled moderní problematiky hematologie a transfuzního lékařství. Cílem knihy je poskytnout rychlou orientaci v diagnostice, diferenciální diagnostice a léčbě širokého spektra hematologických chorob. Součástí Repetitoria je informace o koncepci transfuzní služby, o transfuzních přípravcích a krevních derivátech. Řada hesel je doplněna přehlednými tabulkami, schématy a obrázky. Hesla jsou psána na úrovni znalosti hematologie a transfuzního lékařství v roce 2013.


Homeopatie & perimenopauza

Novinka!
Homeopatie & perimenopauza - obrázek není k dispozici

Christelle Besnard-Charvet

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2014
136 str., čb., brož., 205x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5191-7
cena:
 229,-

cena na ISIC:
 206,-

Christelle Besnard-Charvetová Lékařka-homeopatka se specializací na porodnictví a gynekologii, bývalá internistka a asistentka v nemocnicích v Lyonu, začala ve své soukromé praxi odhalovat účinky a význam homeopatie. Pracuje jako gynekoložka a zároveň přednáší homeopatii. Účastní se gynekologicko-porodnických kongresů, kde propaguje použití homeopatie ve svém oboru.


Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví

Novinka!
Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví - obrázek není k dispozici

Dana Müllerová a kol.

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
256 str., bar., brož., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2510-2
cena:
 290,-

Učebnice Hygiena, preventivní lékařství a veřejné zdravotnictví má primárně sloužit studentům všeobecného lékařství jako zdroj základních informací o problematice spojené s hygienou a prevencí. Autoři ve čtrnácti kapitolách věnují pozornost např. organizační struktuře a současnému stavu orgánů veřejného zdraví, definují, co je zdraví a popisují, jaké faktory zdraví člověka ovlivňují, věnují se výživě populace, nutričnímu složení stravy, výživové politice státu a bezpečnosti potravin, problematice kouření a nadměrné konzumace alkoholu, fyzické aktivitě jako základnímu faktoru životního stylu. V učebnici čtenář najde také kapitolu pojednávající o prevenci onemocnění hromadného výskytu, o hygieně mladistvých či o problematice oxidačního stresu. V textu naleznou užitečné informace nejen studenti lékařství, ale i pracovníci v odvětví hygieny.


Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem /2014

Novinka!
Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem /2014 - obrázek není k dispozici

Jindřiška Perušičová

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
192 str., bar., brož., 190x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-408-1
cena:
 195,-

Podobně jako v loňském roce byl vyvrcholením ediční řady Současná diabetologie titul věnovaný aktuálnímu stavu perorální léčby DM, v roce 2014 je podobný titul věnován injekční léčbě DM, přesněji s důrazem na injekční léčbu DM2. Prof. Perušičová seznamuje čtenáře (především z řad diabetologů) se všemi praktickými aspekty léčby inzulinem a jeho analogy, stejně jako inkretinovými mimetiky, a to ve zcela aktuálním pohledu roku 2014. Knižní řada prof. Perušičové je známá tím, že je přesně cílena pro potřeby zejména ambulantních diabetologů, proto jako třetí oddíl – navazující na kapitoly věnované inzulinové a inkretinové léčbě – autorka zařadila ještě kapitoly seznamující čtenáře s novinkami v léčbě metforminem, který je vždy základním pilířem léčby DM2, a s nímž je nejčastěji injekční léčba kombinována.


Inkontinence stolice a obstipace pohledem chirurga

Novinka!
Inkontinence stolice a obstipace pohledem chirurga - obrázek není k dispozici

Petr Anděl, Matej Škrovina, Vítězslav Ducháč, Karel klos

nakl.: Galén, 1. vyd., 2014
141 str., bar., brož., 225x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-140-7
cena:
 390,-

cena na ISIC:
 351,-

Ke zdravotním problémům stárnoucí populace pravidelně patří i inkontinence a sexuální dysfunkce, přestože jsou v současnosti diagnostikovány a léčeny jen ojediněle. Inkontinence stolice je příčinou zdravotních, hygienických, psychosociálních a ekonomických problémů, sužujících jak postižené osoby, tak osoby blízké a pečující. Více než polovina osob, ošetřovaných v pečovatelských a sociálně-zdravotních institucích, trpí inkontinencí moči nebo stolice, popř. jejich kombinací. Přes vysokou prevalenci těchto onemocnění je diagnostika, léčba, prevence a komplexní péče o osoby postižené inkontinencí stolice na pokraji zájmu veřejnosti i odborníků, přestože jde o problém interdisciplinární, spadající do kompetence chirurgů, neurologů, psychiatrů a psychologů a v neposlední řadě též gastroenterologů. Předkládaná monografie nabízí úvodem základní údaje z anatomie a fyziologie, podrobněji se pak věnuje obstipaci, inkontinenci a prolapsu rekta. V dalších kapitolách poskytuje přehledně utříděné informace o etiologii, patogenezi, symptomatologii a diagnostice, podrobněji pak představuje jednotlivé terapeutické metody. Autoři v úvodu upozorňují, že jedině otevřená odborná diskuse a odpovídající výzkum mohou vést k integrovanému, mezioborovému medicínskému přístupu k seniorům, který zlepší kvalitu jejich života. Prvním krokem v tomto směru může být právě tato kniha, kterou autoři koncipovali s vědomím naznačené složitosti této tematiky.


Intenzivní medicína

Novinka!
Intenzivní medicína - obrázek není k dispozici

Pavel Ševčík, Martin Matějovič, Vladimír Černý, Karel Cvachovec, Ivan Chytra

nakl.: Galén, 3. přeprac a rozšíř. vyd., 2014
1195 str., bar., váz., 285x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-066-0
cena:
 3 500,-

cena na ISIC:
 3 150,-

Čtrnáct let od prvního a jedenáct let od druhého vydání jediné celostátní učebnice oboru intenzivní medicíny uplynulo od okamžiku, kdy vychází vydání nové, kompletně přepracované a v téměř trojnásobném rozsahu. Publikace se ihned po svém prvním vydání stala oblíbeným zdrojem informací nejen pro mediky, ale i základní učebnicí v postgraduální přípravě v těch klinických oborech, jejichž součástí je problematika intenzivní medicíny. Prof. MUDr. Pavel Ševčík, CSc., opět přizval k autorské spolupráci řadu odborníků nejrůznějších klinických disciplín a o pořádání se rozdělil s čtyřmi koeditory (prof. MUDr. M. Matějovič, Ph.D., prof. MUDr. V. Černý, Ph.D., prof. MUDr. K. Cvachovec, CSc., doc. MUDr. I. Chytra, CSc.). Monografie je rozdělena do nejdůležitějších základních oddílů, které mapují okruhy problémů, s nimiž se lze na zdravotnických pracovištích nejčastěji setkat.


Jídelníček kojenců a malých dětí

Novinka!
Jídelníček kojenců a malých dětí - obrázek není k dispozici

Martin Gregora, Dana Zákostelecká

nakl.: Grada, 3. aktual. a dopl. vyd., 2014
216 str., bar., brož., 205x135 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4773-6
cena:
 239,-

cena na ISIC:
 215,-

Velmi úspěšná příručka o výživě malých dětí vychází již ve třetím, doplněném a aktualizovaném vydání. Všichni rodiče, kteří dbají o zdravý vývoj svých dětí, ale zároveň jsou trochu dezorientovaní množstvím nejrůznějších výživových doporučení, jistě ocení autorovy odborné i rodičovské zkušenosti, díky kterým přistupuje k problematice výživy dětí s nadhledem, a především prakticky, o čemž svědčí bohatý receptář uvnitř této knížky. V knize naleznete:
pravidla přípravy zdravé racionální dětské stravy,
základní informace o jednotlivých druzích potravin,
receptář kojeneckých, a především batolecích jídel,
úvod do problematiky kojení,
praktické rady z ordinace pediatra,
návrhy jídelníčku pro obézní děti,
originální recepty Dany Zákostelecké na přípravu vegetariánských jídel,
nejnovější poznatky o potravinových alergiích,
barevnou obrazovou přílohu.


Kapesní atlas hematologie

Překlad 6., přepracovaného vydání

Novinka!
Kapesní atlas hematologie - obrázek není k dispozici

Haferlach Torsten, Bacher Ulrike, Theml Harald, Diem Heinz

nakl.: Grada, 6. přepr. vyd., 2014
232 str., bar., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4787-3
cena:
 699,-

cena na ISIC:
 629,-

Biografie významné české filmové režisérky. Věra Chytilová studovala dva roky architekturu v Brně, ve Filmovém studiu Barrandov začínala jako klapka, skriptka, asistentka a pomocná režisérka. Po několikaleté filmařské praxi (1953–1957) vystudovala režii na FAMU v Praze. Představitelka tzv. české nové vlny (O něčem jiném, 1963; Sedmikrásky, 1966; Ovoce stromů rajských jíme, 1969). V době normalizace pracovala jen s obtížemi. V roce 2006 neúspěšně kandidovala do Senátu ve volebním obvodu Praha 2. V současné době působí na katedře režie na FAMU.


Komparace názorů postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu

Novinka!
Komparace názorů postojů české veřejnosti k životosprávě, pohybovým aktivitám a sportu - obrázek není k dispozici

Petr Jansa a kol.

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
118 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2444-0
cena:
 150,-

Monografie zahrnuje dva dílčí pedagogické výzkumy zaměřené na komparaci názorů a postojů u vybraných skupin české populace, kdy se respondenti vyjadřují k otázkám denního režimu, životosprávy, psychosociálním funkcím pohybových aktivit a sportu. První výzkumné šetření je věnováno srovnání názorů a postojů české dospělé populace ke zmíněným tématům v roce 2000 a 2010. Prezentované výsledky ukazují na některé znepokojivé informace o trendech dospělé populace u nás, zejména zvýšení denního stresu a požívání alkoholu. Druhé výzkumné šetření se zaměřuje na důležitou populační skupinu českých pedagogů základních a středních škol a komparaci jejich názorů a postojů k životosprávě a funkci pohybových aktivit a sportu. Vztah učitelů k pohybovým aktivitám a sportu je velice pozitivní a společensky přínosný.


Kompletní lidské tělo

Jedinečný obrazový průvodce

Nově u nás!
Kompletní lidské tělo

Alice Robertsová

nakl.: Knižní klub, 1. vyd., 2012
512 str., bar., vaz., 260x305 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-242-2958-4
cena:
 999,-

Encyklopedie je podrobný obrazový průvodce anatomií, fungováním, vývojem a chorobami člověka. Je založena na nejnovějších výsledcích medicínského výzkumu a na pokročilých technologiích. Trojrozměrné ilustrace generované počítačem a mikroskopické fotografie představují každou část lidského těla názorně a do nejmenších podrobností. Poslouží pro rodinu i středoškolské a bakalářské studium.


Logoterapie

Existenciální analýza jako hledání cest

Novinka!
Logoterapie - obrázek není k dispozici

Martina Kosová a kol.

nakl.: Grada, 1 .vyd., 2014
208 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4346-2
cena:
 339,-

cena na ISIC:
 305,-

Koncept logoterapie lze přiblížit pomocí metafory: klient přichází za terapeutem a odhaluje mu různé fragmenty svého života, cílem je objevit v těchto jednotlivých kouscích dílky jedinečné mozaiky a pomoci poskládat z nich obraz, na který lze dále navazovat. Člověk zažívá, že je jedinečnou bytostí, že je dobré být na světě. Rozpoznává hodnoty, které působí na jeho city. Krajinu svého života přijímá i se svou minulostí, chybami, prožitým utrpením. Porozumění vlastnímu životu vede k jeho smysluplnému směřování, k rozpoznání a uskutečnění životního poslání.
Kniha je zdrojem inspirací nejen pro psychology, lékaře, sociální pracovníky a příslušníky dalších pomáhajících profesí, ale i pro všechny čtenáře se zájmem o existenciální rozměr v životě. „Logoterapie je publikací, která vyplňuje prázdné místo na knižním trhu. Nejde jen o učebnici, ale také o zdroj inspirací, u kterých se lze zastavit, zapřemýšlet a vnést je směrem ven do profesionální práce s klientem, nebo též dovnitř pro proměňování sebe sama.“
Mgr. Alexandra Slobodníková Čmáriková, PhD. „Logoterapia patrí k známym a uznávaným psychoterapeutickým smerom. Napriek tomu nie je známe, že by existovala pôvodne slovenská alebo česká publikácia venovaná logoterapii a existenciálnej analýze v jej teoretickej i praktickej podobe. Jedinečnosť textu je aj v tom, že neprináša len teoretické východiská a vysvetlenie základných pojmov, ale je i prakticky orientovaný a poukazuje na možnosti aplikácie logoterapie v oblasti psychoterapie, supervízie a vzdelávania a výchovy. To dokladajú i kvalitné a dobre zvolené kazuistiky prelínajúce sa celou knihou.“ PhDr. Katarína Loneková, PhD.


Makrobiotické těhotenství a péče o novorozeně

Novinka!
Makrobiotické těhotenství a péče o novorozeně

Michio a Aveline Kushi

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
392 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-758-3
cena:
 379,-

cena na ISIC:
 341,-

Podrobná a fundovaná příručka postavená jak na hluboké znalosti fungování lidského organismu, jeho poruch a lékařských přístupů k jejich řešení, tak i na šesti tisících let tradice orientální medicíny, diagnostiky a energetického pojetí univerza. Nejpodrobnější a nejkompletnější návod na přirozené těhotenství, porod a péči o miminko z pera manželů Kushiových, kteří na těchto principech sami vychovali pět svých dětí. Odborné dílo srozumitelné nejširší veřejnosti, které na našem trhu dosud chybělo, vychází poprvé v českém překladu a představuje téma příchodu nové lidské bytosti na svět jako nanejvýš radostnou událost, s níž se sice pojí určitá rizika, ale těm je možné snadno předejít i bez pomoci moderní medicíny a farmacie – pokorným sladěním životního stylu s řádem vesmíru a náležitou úpravou stravy. S pomocí této knihy už se narodily a vyrostly tisíce zdravých dětí po celém světě. Vaše se k nim mohou přidat.


Mělas to vědět

Novinka!
Mělas to vědět - obrázek není k dispozici

Jean Hanff Korelitzová

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2014
440 str., čb., váz., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5358-4
cena:
 349,-

cena na ISIC:
 314,-

Grace Reinhart Sachsová žije život, jaký si vysnila: má dokonalého manžela, dětského onkologa, báječného syna Harryho, krásný byt v New Yorku a vlastní terapeutickou praxi. Její idylický život a problémy ostatních, se kterými se setkává v práci, ji přimějí napsat knihu, ve kterém se snaží ženám napovědět, jak naslouchat mužům. Týden před vydáním knihy se ale její život od základů změní: bezcitná vražda v jejím blízkém okolí, chybějící manžel a řetězec strašlivých událostí.


Memoriae meae

Životní vzpomínky lékaře

Novinka!
Memoriae meae - obrázek není k dispozici

Oskar Andrysek

nakl.: Maxdorf, 1 .vyd., 2014
153 str., čb., váz., 235x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-399-2
cena:
 295,-

V dnešní době, kdy jsme na jedné straně svědky fascinujících vynálezů a pokroků ve vědě a technice, jsme na druhé straně svědky stále většího vlivu různých šarlatánů na společnost. A nejen u nás, v Česku. Je to fenomén celosvětový. Jedním z těch, kdo to nelibě nesou a poukazují na škodlivost iracionality v medicíně, je profesor onkologie Oskar Andrysek. Profesor Oskar Andrysek prožil zajímavou, překotnou a často nelehkou dobu, kterou v knize vzpomínek komentuje s nadhledem, s humorem a s lidským pochopením pro slabosti člověka a na vlastních zážitcích ukazuje vývoj a problémy lékařské vědy druhé poloviny 20. století. Paměti kohokoliv, ale zejména lidí, kteří mají co říci k současnosti a k době minulé, jsou poutavým čtením pro současníky a budou neocenitelným zdrojem informací pro generace, které přijdou po nás.


Muž 50+

Co už nemusí řešit

Novinka!
Muž 50+ - obrázek není k dispozici

Michael Kernbach

nakl.: Grada, 1. vyd, 2014
48 str., bar., váz., 135x135 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5181-8
cena:
 119,-

cena na ISIC:
 107,-

Tato knížka je tím nejlepším dárkem k narozeninám pro vašeho kamaráda, kolegu, bratra, tátu či švagra, pokud jeho věk začíná číslem 5! Konečně se dozví, že teď už po něm nikdo nebude chtít, aby vypadal dobře, přestal kouřit, nebo dokonce vyhledával pohyb. Už nemusí být nejlepší, přebírat odpovědnost nebo se učit cizí jazyky! Humorný text a vtipné ilustrace ho zaručeně pobaví a potěší!


Naučte (se) citovat

Novinka!
Naučte (se) citovat

Martin Krčál, Zuzana Teplíková

nakl.: Citace.com, 1. vyd., 2014
202 str., čb., brož., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-260-6074-1
cena:
 460,-

Kniha Naučte (se) citovat je unikátní publikace, která na našem trhu doposud chyběla. Jejím cílem je zvýšit povědomí o problematice citací a plagiátorství mezi studenty a zároveň se stát užitečnou příručkou pro vyučující všech typů škol a pro knihovníky, kteří chtějí tyto znalosti předat svým studentům.


Nemoci prsu v každodenní praxi

Novinka!
Nemoci prsu v každodenní praxi - obrázek není k dispozici

Pavel Strnad

nakl.: Maxdorf, 1 .vyd., 2014
146 str., bar., brož., 230x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-390-9
cena:
 495,-

Publikace našeho předního odborníka v oblasti senologie seznamuje lékaře s benigními a maligními nemocemi prsu v každodenní ambulantní i nemocniční praxi. Dominantním tématem je karcinom prsu, jehož vysoká incidence začíná být celospolečenským problémem rozvinutých zemí, včetně České republiky. Symptomatologie nemocí prsu je velmi jednoduchá a uniformní, bohužel, jedná-li se o karcinom prsu, bývá příznakem pozdním. Především gynekolog je většinou prvním lékařem, kterému se žena svěří s problémem v prsu a měl by být schopen ženě poradit a rozhodnout co je zapotřebí. Kniha se však rozhodně nezaměřuje pouze na problematiku karcinomu, precizně a moderně je vyloženo celé spektrum nemocí prsu, včetně zánětů (puerperální i nonpuerperální mastitida), mastodynie, přetrvávající sekrece z prsu i další mastopatie. U každého tématu je velmi prakticky a přehledně uvedena jak diagnostika, tak běžná i méně běžná medikace.


Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

Novinka!
Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče

Tomáš Tyll, Vlasta Dostálová, David Netuka a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
310 str., bar., vaz., 160x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3148-6
cena:
 560,-

Cílem kolektivu autorů sdružujícího odborníky z řad neurochirurgů, neurologů, radiologů, intenzivistů a anesteziologů je podat komplexní pohled na problematiku perioperační péče v neurochirurgii. První část publikace je věnována historii neurochirurgie, neuroanestezie a perioperační péče. Navazuje část chirurgická, zabývající se jednotlivými typy operačních výkonů, ale též anesteziologickou péčí o pacienta po výkonu. Zejména mladší lékaři jistě ocení i kapitoly týkající se fyziologie a patofyziologie centrálního nervového systému. Anesteziologická část publikace popisuje farmakologii nitrožilních a inhalačních anestetik a jejich vztah k prokrvení mozku, nitrolebnímu tlaku a celkovému stavu CNS. V další stati jsou probrány jednotlivé metody monitorování - například principy měření nitrolebního tlaku, UZ vyšetření mozkových cév, mozková oxymetrie, mikrodialýza a elektrofyziologické monitorování mozku a míchy. Zařazení přehledu neuroradiologických metod je přínosné především vzhledem k trendu snižovat invazivitu operačních výkonů. Kapitoly věnované anestezii u neurochirurgických výkonů pojednávají o předoperační přípravě, jednotlivých druzích zákroků s anesteziologickými specifiky a nejčastějších komplikacích a odchylkách, se kterými se může anesteziolog během operačního výkonu setkat. V rozsáhlém oddíle věnovaném neurointenzivní péči je důraz kladen zvláště na péči o pacienta s kraniocerebrálním poraněním, ale též na komplexní a specializovanou péči po neurochirurgických výkonech, včetně ventilační strategie, účelné farmakoterapie, antibiotické léčby a výživy. V závěru knihy nalezne čtenář přehled potenciálních časných i pozdních komplikací souvisejících s operačními výkony na mozku a míše.


Neurodegenerativní onemocnění

Novinka!
Neurodegenerativní onemocnění - obrázek není k dispozici

Robert Rusina, Radoslav Matěj a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
352 str., bar., brož., 110x180 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3300-8
cena:
 420,-

Prakticky zaměřená publikace je určená neurologům, psychiatrům, geriatrům, psychologům a dalším zájemcům o problematiku neurodegenerativních onemocnění. Souhrnný pohled vymezuje definici a základní charakteristiky neurodegenerací. Přehledně a prakticky jsou diskutovány etiopatologické, klinické, neuropsychologické a neuroradiologické aspekty spolu s neuropatologickými nálezy u nejčastějších onemocnění: mírná kognitivní porucha a Alzheimerova nemoc, demence s Lewyho tělísky, frontotemporální demence, progresivní afázie, Parkinsonova nemoc, Huntingtonova nemoc, progresivní supranukleární obrna, kortikobazální degenerace, multisystémové atrofie, onemocnění motorického neuronu, prionová onemocnění a mnoho dalších. Pozornost je věnována terapeutickým přístupům společným pro projevy demence a parkinsonismu (farmakologické i nefarmakologické intervence, léčba komplikací, preventivní možnosti) i specifickým přístupům u jednotlivých nemocí. Jsou diskutovány neuropsychiatrické projevy demencí a možnosti jejich ovlivnění. Součástí knihy je i problematika právní a etická, zahrnující sdělování diagnózy, otázku řidičských průkazů, informované souhlasy i právní způsobilost.


Novinky v léčbě poranění srdce

Novinka!
Novinky v léčbě poranění srdce - obrázek není k dispozici

Jiří Škorpil, Marián Kohut, Tomáš Hájek

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
106 str., bar., brož., 190x125 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-328-2
cena:
 295,-

Léčba poranění srdce, podobně jako celá lékařská věda, udělala v posledních dvou dekádách znatelný pokrok podložený zapracováním nových doporučení, nových lékařských postupů do praxe, vývojem lékařské techniky, materiálů a v neposlední řadě i nových medikamentů. Přestože se péče o nemocné s poraněním srdce přesunula do specializovaných center, publikace si klade za cíl systematicky a přehledně problematiku zdokumentovat a přiblížit ji tak čtenářům z řad široké odborné veřejnosti. Plzeňské kardiochirurgické pracoviště se v průběhu posledního desetiletí dostalo v léčbě poranění srdce na špičku nejen v rámci ČR, ale i v oblasti celé střední Evropy. Kniha kolektivu autorů vedeného dr. Škorpilem je zasvěceným návodem pro chirurgy všech úrovní, od prvního kontaktu s poraněným až po specializovanou péči.


Obrázková angličtina 3

Lidské tělo

Nově u nás!
Obrázková angličtina 3

Petr Kupka

nakl.: Kupka , 1. vyd., 2007
2 str., bar., brož ., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 9788087020234
cena:
 25,-

Tabulka s obrýzky-česko-anglický popis + základní zdravotní fráze


Oranžová je nová černá

Můj rok v ženské věznici

Novinka!
Oranžová je nová černá - obrázek není k dispozici

Piper Kermanová

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2014
352 str., čb., váz., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5318-8
cena:
 349,-

cena na ISIC:
 314,-

Piper Kermanová si užívá fajn kariéru, fungující vztah se svým přítelem a milující rodinu. Málokdy si vzpomene na svůj dávný lesbický románek s pašeračkou drog, které před deseti lety pomohla převézt jeden kufřík. Kufřík plný peněz z drogových obchodů. Minulost ji však přesto nečekaně dožene. Po odsouzení na patnáct měsíců je vzdělaná a slušňácká Piper převezena do neslavného federálního nápravného zařízení v Danbury ve státě Connecticut a stává se číslem 11187–424, jedním z milionů bezejmenných, které pohltil americký trestní systém. V prostředí plném přísných pravidel a drsných vězeňských manýrů si musí Piper zajistit své místo a vyrovnat se se situací, na kterou nikdo z nás nemůže být připravený.


Ortopedie

Novinka!
Ortopedie - obrázek není k dispozici

Pavel Dungl a kol.

nakl.: Grada, 2. přeprac. a dopl. vyd., 2014
1192 str., bar., váz., 300x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4357-8
cena:
 1 950,-

cena na ISIC:
 1 755,-

Základní publikace v oboru, která je určena nejen ortopédům a protetikům, ale současně také lékařům oborů tematicky souvisejících, jako je např. traumatologie, všeobecná chirurgie, revmatologie, onkologie, dětské a dorostové lékařství. Kniha je zcela nezbytná rovněž pro lékaře a pracovníky v oblasti fyziatrie - léčebné rehabilitace. První vydání monografie bylo oceněno kromě jiného Cenou rektora UK, Cenou Hlávkova nadačního fondu i Cenou Grady. Druhé vydání monografie je doplněno o aktuální poznatky a trendy v celém oboru, zcela nově byla zařazena např. traumatologie. Čtenář v knize najde mnoho nových obrázků (nyní i barevných), fotografií a literárních pramenů. Publikace obsahuje téměř 1200 názorných kreseb, fotografií a rtg snímků a na 60 přehledných tabulek. Je to unikátní a komplexní přehled informací z celého spektra oboru ortopedie a traumatologie pohybového aparátu. Kniha je rozdělena do dvou celků, v první části knihy se nachází všeobecná část ortopedie a příbuzných oborů. Podává přehled o zánětlivých a degenerativních onemocněních, vrozených a systémových vadách, neuromuskulárních onemocněních, metabolických onemocněních se skeletálními projevy, o ortopedické onkologii a shrnuje problematiku postižení šlach a periferních nervů. Součástí je rovněž pojednání o rehabilitaci v ortopedii, styčných oblastech neurologie a neurochirurgie i o vyšetřovacích metodách. Následuje část speciální, která se podrobně věnuje jednotlivým topografickým lokalitám. Knihu uzavírá nově zařazená kapitola traumatologie, která obsahuje základy obecné i končetinové traumatologie.


Osteoartróza

Průvodce pro každodenní praxi

Novinka!
Osteoartróza - obrázek není k dispozici

Jiří Gallo

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
150 str., bar., brož., 190x110 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-406-7
cena:
 195,-

Osteoartróza je nejběžnějším typem postižení kloubů. Přestože odhady celkové prevalence se liší geograficky i podle použitých kritérií, jisté je, že ve věku nad 45 let postihuje cca 20 % mužů a přibližně dvakrát tolik žen. Přestože nejde o chorobu, která by přímo zkracovala délku života, její dopad na kvalitu života je obrovský. Nemocní trpí bolestmi, často i těžko snesitelnými, a jejich pohyb je v různé míře omezen. Přestože příčiny osteoartrózy jsou velmi rozmanité a ne vždy zcela přesně chápeme patofyziologickou podstatu dějů, které vedou k poškození kloubů, lze nemocným v současné době od jejich trápení významně pomoci. V praxi je však péče věnovaná nemocným osteoartrózou často nedostatečná, mnozí lékaři nemoc podceňují a ne vždy dobře znají možnosti současné farmakoterapie i dalších terapeutických modalit. Právě s cílem zásadně zlepšit přístup k nemocným s osteoartrózou připravil přední český ortoped, prof. MUDr. Jiří Gallo, Ph.D., publikaci, která je stručná, ale současně vysvětluje všechny důležité souvislosti diagnostiky a terapie s přímým výstupem směřujícím ke zlepšení kvality života nemocného. Kniha je určena především ortopedům a revmatologům, užitečná bude rovněž pro praktické lékaře.


Ošetřovatelský proces a jeho realizace

Novinka!
Ošetřovatelský proces a jeho realizace

Valérie Tóthová a kol.

nakl.: Triton, 2. aktualiz. vyd., 2014
226 str., bar., vaz., 160x235 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-785-9
cena:
 289,-

cena na ISIC:
 260,-

Ošetřovatelský proces je systematická racionální metoda plánování a poskytování ošetřovatelské péče, skládající se z několika vzájemně propojených fází. Cílem realizace ošetřovatelského procesu je změna zdravotního stavu pacienta. Publikace je druhým, rozšířeným vydáním monografie Ošetřovatelský proces a jeho realizace, která vznikla v rámci řešení výzkumného projektu financovaného Interní grantovou agenturou Ministerstva zdravotnictví České republiky. V prvních šesti kapitolách je podrobně popsán ošetřovatelský proces jako celek – jeho historie, jednotlivé fáze i způsob jeho aplikace, a v neposlední řadě přínos práce metodou ošetřovatelského procesu jak pro pacienta, tak i pro sestry. Sedmá kapitola je zaměřena na dokumentaci ošetřovatelské péče, osmá kapitola se věnuje společnému ošetřovatelskému jazyku a charakterizuje jednotlivé klasifikační systémy, které využíváme v ošetřovatelském procesu. Devátá kapitola se zabývá potřebami člověka a posuzováním funkčních schopností člověka jako nedílné součásti ošetřovatelského procesu. Poslední, desátá kapitola pak seznamuje s komunikačními dovednostmi, které se používají v jednotlivých fázích ošetřovatelského procesu. Předkládá komunikační dovednosti jako významný atribut ošetřovatelské péče pro navázání kontaktu, vztahu a spolupráce pro zapojení pacienta do péče. Publikace je určena nejen studentům a odborníkům v oboru ošetřovatelství, ale i odborníkům z jiných oborů a zájemcům z řad široké veřejnosti.


Ošetřovatelství v neurologii

Novinka!
Ošetřovatelství v neurologii - obrázek není k dispozici

Slezáková Zuzana

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
232 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4868-9
cena:
 289,-

cena na ISIC:
 260,-

Ojedinělá publikace seznamuje čtenáře s ošetřovatelským procesem v ošetřovatelství v neurologii. Koncepčně je rozdělena do tří částí: problematika ošetřovatelského procesu, holistický trend ošetřovatelství založeného na důkazech pomocí vybraných hodnoticích a měřicích škál, které pomáhají sestrám objektivizovat údaje o pacientovi, a ošetřovatelská péče při vybraných neurologických onemocněních metodou ošetřovatelského procesu. Konkrétně se zabývá ošetřovatelskou péčí při vybraných nemocech mozku, záchvatovitých nervových onemocněních, nervově-svalových onemocněních, při nemocech postihujících míchu, periferní nervový systém, při bolestech hlavy, poruchách spánku a neurózách. Kniha také uvádí ošetřovatelské postupy při vybraných diagnostických a terapeutických výkonech a vyšetřeních. Monografie zohledňuje nejnovější trendy ošetřovatelské péče o neurologické pacienty ve sféře primární, sekundární a terciární prevence.


Ošetřovatelství založené na důkazech

Evidence Based Nursing

Novinka!
Ošetřovatelství založené na důkazech - obrázek není k dispozici

Jarošová Darja, Zeleníková Renáta

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
136 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5345-4
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Odborná publikace seznamuje českou ošetřovatelskou veřejnost se základními principy ošetřovatelství založeného na důkazech (Evidence Based Nursing) – obsahuje základní charakteristiky, proces a výuku principů EBN. Je určena nejen studentům pregraduálního a postgraduálního studia ošetřovatelství a příbuzných zdravotnických oborů, ale také sestrám, porodním asistentkám a dalším zdravotnickým pracovníkům v praxi. Vzhledem k tomu, že v současné době není na českém trhu publikace, která by se věnovala této problematice, je publikace ojedinělá a přínosná nejen pro studenty ošetřovatelství, ale také pro vyučující a ošetřovatelské profesionály v klinické praxi.


Pediatrie

Novinka!
Pediatrie - obrázek není k dispozici

Ania Carolina Muntau

nakl.: Grada, Překlad 6. vydání, 2014
608 str., bar., váz,, 200x260 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4588-6
cena:
 1 599,-

Základní učebnice v oboru, vynikající svým pojetím, aktuálností, rozsahem i zpracováním. Překlad 6. vydání z roku 2011 úspěšné knihy německé autorky, kterou pod původním názvem Intensivkurs Pädiatrie vydalo nakladatelství Urban & Fischer – Elsevier. Kniha má oproti většině domácích publikací trvalé výhody – informace v ní obsažené jsou pravidelně aktualizovány, rozsah je ideální, pojetí je přehledné. Knihu využijí jak medici, tak graduovaní pediatři. Celobarevná publikace s téměř 200 tabulkami a 250 obrázky.


Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách

Novinka!
Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách - obrázek není k dispozici

Vladislav Hytych, Alice Tašková, Martina Vašáková

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
288 str., bar., váz., 270x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-407-4
cena:
 995,-

Kniha našeho předního hrudního chirurga je velmi názorným a praktickým průvodcem jak pro chirurgy, kteří se v tomto oboru chtějí specializovat, tak pro ty, kdo jsou nuceni tyto výkony z jakýchkoli důvodů provést na jiných chirurgických pracovištích. Jednotlivé klinické kazuistiky pokrývají celou problematiku plicní chirurgie, od nádorových onemocnění přes specifické a nespecifické záněty a ostatní nenádorová onemocnění až po plicní traumatologii. Hlavní část knihy tvoří popis jednotlivých případů se stručným schématem diagnostického postupu, diferenciální diagnostikou a technikou operace. Vlastní popis je doplněn množstvím komentovaných RTG a CT vyšetření, která umožní orientaci čtenáře a pochopení základních kroků diagnostiky a léčby. Kazuistiky jsou dále doplněny galeriemi CT a PET CT rekonstrukcí a komentovanými záběry z operací. Kniha Plicní chirurgie v instruktivních kazuistikách je určena chirurgům, traumatologům, pneumologům, začínajícím hrudním chirurgům i postgraduálním studentům. Nejde přitom o monografii pro úzký okruh čtenářů, ale o praktickou příručku pro každodenní použití. Kniha navazuje na úspěšnou publikaci téhož autora Minimum z plicní chirurgie – krok za krokem, kterou vydalo nakladatelství Maxdorf v roce 2013.


Porodnictví

Novinka!
Porodnictví - obrázek není k dispozici

Zdeněk Hájek, Evžen Čech, Karel Maršál a kol.

nakl.: Grada, 3. přeprac a dopl. vyd., 2014
579 str., bar., váz., 260x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4529-9
cena:
 1 599,-

cena na ISIC:
 1 439,-

Komplexně pojatá publikace obsahuje všechny důležité poznatky – prevenci, screening, vyšetřovací metody a moderní metody sledování stavu ženy i plodu v těhotenství a za porodu. Rozebírá péči o těhotné, fyziologické a patologické těhotenství, léčbu přidružených chorob, péči o novorozence, zahrnuta je i operativa. Kniha neopomíjí ani problematiku legislativy a nevyhýbá se ani etickým otázkám. Dvojbarevná vynikající didaktická publikace je doplněna více než 500 obrázky a 100 tabulkami. Kniha tak reprezentuje to nejlepší z tradic české – pražské porodnické školy. Publikace je určena nejen medikům, ale i lékařům v postgraduální přípravě a porodním asistentkám. První dvě vydání získala četná odborná ocenění – například Cenu Grady a Pawlikovu cenu České gynekologicko-porodnické společnosti ČLS JEP. Lze očekávat, že i tato kniha se stane v odborném světě bestsellerem.


Posilování na anatomických základech

Novinka!
Posilování na anatomických základech - obrázek není k dispozici

Bret Contreras

nakl.: Grada, 1 .vyd., 2014
232 str., bar., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5075-0
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Zvýšení síly, budování svalové hmoty, spalování tuku a tvarování postavy. S barevnými ilustracemi, s podrobným popisem provedení a tréninkovými radami se knížka Posilování na anatomických základech určitě stane užitečným pomocníkem, který vám ukáže, jak tvarovat postavu bez činek, trenažérů a jiných drahých pomůcek. V publikaci najdete popis osmdesáti nejúčinnějších posilovacích cviků a jejich variací s využitím hmotnosti vlastního těla, zaměřených na základní svalové skupiny (paže, hrudník, ramena, záda, střed těla (core), stehna, hýždě a lýtka), které můžete provádět kdykoliv a kdekoliv. A pro dokonalé pochopení knížka u každého cviku uvádí i velmi popisné anatomické ilustrace znázorňující svaly, které provádějí pohyb, spolu s okolními strukturami, jako jsou klouby, vazy a šlachy. S odbornými radami renomovaného trenéra posilování Breta Contrerase se naučíte, jak modifikovat, kombinovat a řadit cviky za sebou tak, abyste v tréninku dosáhli úspěchu a vyhnuli se stagnaci.


Posttraumatický rozvoj člověka

Nově u nás!
Posttraumatický rozvoj člověka - obrázek není k dispozici

Jiří Mareš

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
200 str., čb., brož., 170x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3007-3
cena:
 329,-

Na našem trhu ojedinělá publikace se věnuje pozitivním důsledkům negativních událostí. Součástí života každého člověka jsou nejen chvíle pohody a štěstí, ale také nepříznivé zážitky. Prožité trauma může nastartovat pozitivní změny, přivést člověka na novou cestu životem. Jde o téma relativně nové, teprve v posledních letech se tyto jevy začaly vědecky zkoumat. Publikace ukazuje, které přístupy byly zatím vyzkoušeny, jak se změny k lepšímu zjišťují a jak rozvoji osobnosti napomáhat. Zabývá se zvláštnostmi posttraumatického rozvoje u dětí, seniorů, pacientů, obětí přírodních katastrof nebo účastníků válečných konfliktů. Kniha je určena nejen pracovníkům tzv. pomáhajících profesí, ale i širšímu okruhu čtenářů. Ti se dozvědí, jak po prožité negativní události dosáhnout pozitivní změny ve svém životě.


Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika

v moderní ošetřovatelské praxi

Novinka!
Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika - obrázek není k dispozici

Dagmar Mastiliaková

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
192 str., čb., brož., 145x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5376-8
cena:
 289,-

cena na ISIC:
 260,-

V současnosti je tato publikace jedinou knihou, která se komplexně zabývá posuzováním stavu zdraví. Její jedinečnost spočívá v zaměření na rozvoj systémových vědomostí a dovedností v oblasti aplikace první a druhé fáze ošetřovatelského procesu (posuzování stavu zdraví a ošetřovatelské diagnostiky). Tyto znalosti rozvíjejí odborné kompetence sester v reálné ošetřovatelské praxi, která využívá moderní informační technologie. Je určená studentům ošetřovatelství a sestrám z ošetřovatelské praxe.


Practical Lessons in Histology

Student´s Book

Novinka!
Practical Lessons in Histology - obrázek není k dispozici

Marie Jirkovská, Jana Šrajerová, Blanka Zajícová, Lucie Kovářová, Kryštof Zuska

nakl.: Galén, 1. vyd., 2014
128 str., čb., brož., 280x195 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-80-7492-132-2
cena:
 350,-

cena na ISIC:
 315,-

Histology is a key discipline of medical studies giving the students deep insight into structure of cells, tissues and organs. The aim of practical lessons is to disdcern microscopic structure of tissues and organs. As the active work of the student markedly helps this process, we decided to create this student´s book. It should serve as an instruction for making self-made pictures (schemes) of histological slides. The name of the slide is situated in the upper section, the legend of the picture is situated in the left margin of the field set for the picture. We believe that students will find this book useful.


Praktická cvičení z farmakognosie

Novinka!
Praktická cvičení z farmakognosie - obrázek není k dispozici

Jaroslav Dušek, Marie Kašparová, Tomáš Siatka, Jiřina Spilková, Lenka Tůmová

nakl.: Karolinum, 3. vyd., 2014
96 str., čb., brož., 300x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2663-5
cena:
 100,-

Třetí vydání cvičebního textu pro posluchače Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové. U každé drogy, zahrnuté do cvičebnice, je zakreslen její mikroskopický obraz. Zároveň jsou popsány útvary, které lze pozorovat, včetně charakteristických znaků umožňujících jejich identifikaci.


Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty

4. ročník

Novinka!
Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty - obrázek není k dispozici

Jarmila Kelnarová, Eva Matějková

nakl.: Grada, 4. přepr. a dopl. vyd., 2014
144 str., čb., brož., 145x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5203-7
cena:
 189,-

Kniha zpracovává problematiku verbální a neverbální komunikace a psychologie zaměřené na zdravotnickou a sociální oblast a její využití ve zdravotnických profesích. Po jejím prostudování a využití při výuce žák získá teoretické poznatky a předpoklady pro jejich využití v praxi. Psychologické poznatky obsažené v učebnici využije při jednání s nemocným i s rodinou, při zvládání konfliktů, při sdělování informací a při edukaci nemocného. Bude schopen hodnotit a chápat chování pacienta v určité situaci a získá možnost reflexe vlastních reakcí. Kniha je určena jako jedna z učebnic pro obor zdravotnický asistent a další zdravotnické obory.


Psychologie médií

Z pohledu psychologa

Nově u nás!
Psychologie médií

David Giles

nakl.: Grada, 1. vyd., 2012
192 str., čb., brož., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-3921-2
cena:
 349,-

cena na ISIC:
 314,-

Od novin po sociální sítě hrají masmédia obrovskou roli v utváření způsobu, jakým nahlížíme sami sebe i ty druhé. Autor této poutavé knihy David Giles, který je lektorem psychologie médií při britské University of Winchester, zkoumá naše vztahy s médii, zabývá se účinky reklamy, adorací celebrit a vlivem médií na chování lidí. Studentům, odborníkům v praxi i zájemcům o mediální svět tento úvod do psychologie médií pomůže odhalit, v jaké míře a jakým způsobem média zasahují do našich životů.


Psychosociální aspekty paliativní péče

Novinka!
Psychosociální aspekty paliativní péče - obrázek není k dispozici

Martin Kupka

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
216 str., čb., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4650-0
cena:
 359,-

cena na ISIC:
 323,-

Publikace je laděna optimisticky s důrazem na jedinečnost šťastného prožívání každodenního života. Obšírně se věnuje paliativní péči o pacienty v terminálním stadiu nemoci a velmi fundovaně procesu umírání v souvislosti se ztrátou blízkého člověka. Pozornost věnuje i psychosociálním aspektům života nemocných v léčebnách pro dlouhodobě nemocné a v hospicích. Osvětlení podstaty života a smrti je pro všechny velmi užitečné; zejména pro ty, kteří o nemocné pečují, je velmi přínosné a povzbuzující, dodává smysl jejich nelehkému počínání. Publikace by se měla stát součástí všech učebnic základních oborů medicíny, protože osvětluje problematiku přehledným a srozumitelným způsobem. Čtenářská obec by však neměla být omezena jen na lékaře, sestry, klinické psychology a pracovníky ve zdravotnictví, ale měla by zahrnovat i širokou laickou veřejnost.


Rakovina jako řeč duše

Základy psychosomatické rezonanční terapie

Nově u nás!
Rakovina jako řeč duše

Bert Heuper

nakl.: Fontána, 1. vyd., 2010
214 str., čb., brož., 135x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7336-563-9
cena:
 268,-

Již před mnoha lety vyvinul Bert Heuper speciální formu terapie, jež odhaluje psychosomatické pozadí onkologických problémů a tím umožňuje uskutečnit první kroky k uzdravení. Tato zcela nová a překvapivě účinná léčebná metoda se skutečně osvědčuje: Četné konkrétní případy z Heuperovy terapeutické praxe ukazují, jak může být dosaženo zlepšení stavu při rakovině či dokonce úplného vyléčení. (když duše hovoří skrze tělo : základy psychosomatické rezonanční terapie)


Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví

Novinka!
Rizikové chování v dospívání a jeho vztah ke zdraví - obrázek není k dispozici

Pavel Kabíček, Ladislav Csémy, Jana Hamanová a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
343 str., bar., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-793-4
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Kniha podává přehled o tzv. nové morbiditě mládeže, která v současnosti významně ohrožuje zdraví dospívajících a zvyšuje jejich nemocnost i úmrtnost. Jedná se o tzv. syndrom rizikového chování v dospívání; je pro toto období typický a je vázán na vývojové problémy tohoto věku. Zahrnuje několik okruhů – oblast psychosociální, návykových látek a reprodukčního zdraví. Mají společné možné příčiny (rizikové faktory) i společné faktory prevence (ochranné faktory). Kniha seznamuje se zákonitostmi biopsychosociálního vývoje v dospívání a podrobně pak osvětluje jednotlivá riziková chování i z hlediska nejnovějších poznatků, a ukazuje, jak zasahují do zdravého vývoje. Uplatňuje také rozsáhlé odborné zkušenosti autorů z jejich praxe. Jejím cílem je být vědecky fundovaným pomocníkem pro všechny, kdo se s touto problematikou setkávají (škola, rodiče, lektoři různých programů).


Sbírka úloh z fyziky

Nově u nás!
Sbírka úloh z fyziky - obrázek není k dispozici

Zdeněk Rubeš, Jaroslava Vesecká

nakl.: Karolinum, 3. nezměněné vyd., 2011
138 str., čb., brož. , 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-1935-4
cena:
 130,-

Sbírka úloh z fyziky je určena k přípravě zahraničních studentů před vstupem na české vysoké školy. Text obsahuje různé typy příkladů, které jsou používané u přijímacích zkoušek na VŠ. Dotisk třetího vydání.


Silový trénink

Praxe a věda

Nově u nás!
Silový trénink - obrázek není k dispozici

V.M.Zatsiorsky, W.J.Kreamer

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2006
348 str., čb., váz,, 175x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3261-2
cena:
 299,-

Kniha je rozsáhlou publikaci světoznámých odborníků: prof. Zatsiorskeho, původem SSSR, nyní Pensylvania State University, a prof. Kraemera, University of Connecticut in Storrs. Ve třech logicky řazených kapitolách se autoři věnují postupně základům rozvoje síly, metodám tréninku síly a nakonec tréninku síly pro specifické skupiny. Jedná se o zásadní publikaci uplatnitelnou pro všechny druhy sportů. Vysvětlované koncepce, které jsou ovlivněny jak východoevropským, tak americkým úhlem pohledu, jsou doplněny solidními principy, praktickými informacemi, trenérskými zkušenostmi a směrnicemi opírajícími se o vědecké poznatky. Čtenáři jsou předkládány nejaktuálnější informace o teorii a praxi silového tréninku. Tři zcela nové kapitoly pomáhají při vytváření bezpečných a účinných programů silového tréninku pro ženy, mladé sportovce i seniory. Kromě toho autoři předkládají příklady programů silového tréninku, na nichž demonstrují principy a koncepce vysvětlované v této knize. Tento rozšířený a aktualizovaný výklad silového tréninku čtenáři zprostředkovává základní informace pro vytváření programů silového tréninku vhodných pro každého jednotlivého sportovce.


Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) I. díl

Nově u nás!
Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) I. díl - obrázek není k dispozici

Eva Streblová

nakl.: Karolinum, 3. uprav. vyd., 2. dotisk, 2012
202 str., čb., brož., 300x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2135-7
cena:
 180,-

První díl učebního textu z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem studia. Kniha shrnuje základní poznatky z obecné, anorganické a organické chemie. Kapitoly jsou doplněny otázkami k opakování učiva a příklady k důkladnému procvičení probrané látky. Počáteční kapitoly jsou přizpůsobeny jazykovým znalostem zahraničních studentů. Druhý dotisk třetího vydání.


Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) II. díl

Novinka!
Souhrnné texty z chemie pro přípravu k přijímacím zkouškám (přírodovědné obory, lékařství) II. díl - obrázek není k dispozici

Eva Streblová

nakl.: Karolinum, 3. uprav. vyd., 2. dotisk, 2014
238 str., čb., brož., 300x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2242-2
cena:
 270,-

Druhý díl souhrnných textů z chemie je určen zahraničním i českým studentům, kteří se připravují na studium lékařství, farmacie, veterinárního lékařství a přírodovědných oborů, kde chemie není hlavním předmětem studia. Kniha shrnuje základní poznatky z obecné, anorganické a organické chemie. Kapitoly jsou doplněny otázkami k opakování učiva a příklady k důkladnému procvičení probrané látky. Počáteční kapitoly jsou přizpůsobeny jazykovým znalostem zahraničních studentů. Druhý dotisk třetího vydání.


Speciální chirurgie

Novinka!
Speciální chirurgie - obrázek není k dispozici

Josef Vodička a kol.

nakl.: Karolinum, 2. dopl. vyd., 2014
318 str., čb., brož., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2512-6
cena:
 300,-

Druhé vydání učebnice Speciální chirurgie si klade za cíl poskytnout studentům lékařských fakult základní informace o hlavních částech oboru speciální chirurgie. Nové vydání vychází z vydání prvního, avšak autoři text doplnili o nejnovější poznatky především v oblasti diagnostiky a léčby chirurgických onemocnění. Z obsahu: chirurgie štítné žlázy, příštitných tělísek, hrudní stěny, pleury, plic, hrudníku, mediastina, prsu, bránice, břišní stěny, kýl, jícnu, žaludku, duodena, tenkého střeva, tlustého střeva, anorekta, jater, portální hypertenze, žlučníku a žlučových cest, pankreatu, sleziny, nadledvin, periferních cév, krvácení do gastrointestinálního traktu, náhlé příhody břišní, transplantologie, chirurgie dětského věku.


Spontánní předčasný porod

Novinka!
Spontánní předčasný porod - obrázek není k dispozici

Michal Koucký, Jan Smíšek a kol.

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
160 str., bar., brož., 190x110 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-416-6
cena:
 295,-

Spontánní předčasný porod představuje závažný problém jak z hlediska medicínského, tak z hlediska socioekonomického. Základním patogenetickým projevem spontánního předčasného porodu je subklinicky probíhající chronický zánětlivý proces, který se týká nejen matky, ale může postihnout i plod. V tomto případě pak hovoříme o tzv. fetální zánětlivé odpovědi, která s sebou nese vyšší riziko dlouhodobého handicapu dětí. Zásadní význam proto má jak predikce předčasného porodu, tak predikce fetální zánětlivé odpovědi. Vzhledem k chronicitě procesu je snaha o co nejčasnější záchyt změn pomocí ultrazvukové cervikometrie a různých laboratorních vyšetření. Spontánní předčasný porod představuje několik vzájemně se prolínajících klinických jednotek/forem, a to spontánní předčasný porod s kontrakcemi, předčasný odtok plodové vody a inkompetence děložního hrdla. Primární prevence předčasného porodu zatím neexistuje. Nejvýznamnějším nástrojem sekundární prevence je v současné praxi využití ultrazvukového hodnocení délky děložního hrdla (cervikometrie). V případě inkompetence děložního hrdla se velmi efektivním jeví podávání progesteronu. Cílem autorů publikace je nastínit aktuální principy přístupu k této problematice z hlediska běžné denní praxe.


Sportovní výživa

Novinka!
Sportovní výživa - obrázek není k dispozici

Nancy Clarková

nakl.: Grada, 3. dopl. vyd., 2014
392 str., čb., brož., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4655-5
cena:
 389,-

cena na ISIC:
 350,-

Získejte energii, ovládněte stres, vybudujte svaly, spalte tuk a zvyšte svou výkonnost. Celosvětově oblíbená kniha je ve svém třetím, doplněném vydání ještě lepší než dříve! Sportovní výživa Nancy Clarkové pomůže s volbou restaurací, nákupem potravin i s přípravou vlastních pokrmů. Ať už se připravujete na sportovní soutěže, nebo se jen zajímáte o kvalitní stravování pro aktivní životní styl, nechte si od populární sportovní dietoložky poradit, jak z výživy získat maximum. Zjistíte, jak jíst před cvičením nebo soutěží, jak správně doplnit energii pro rychlé zotavení po náročném výkonu i jak snadno si obohatit domácí jídelníček netradičními recepty. Kniha vychází z aktuálních vědeckých poznatků a doporučení týkajících se mnoha oblastí výživy včetně potravinových doplňků, energetických nápojů, biopotravin, příjmu tekutin, oblíbených diet, příjmu sacharidů a bílkovin, vrcholového sportovního tréninku, závodů, hubnutí a tvorby svalové tkáně. Potřebujete-li více energie pro kondiční cvičení nebo na podporu zdraví, či chcete-li dosahovat maximálním sportovních výkonů, třetí, doplněné vydání knížky Sportovní výživa vám poskytne důvěryhodné odpovědi na všechny vaše otázky.


Stres mezi lékařem, pacientem a zdravou osobou

Příklady, příčiny, psychosomatika, etika

Novinka!
Stres mezi lékařem, pacientem a zdravou osobou - obrázek není k dispozici

Felix Irmiš

nakl.: Galén, 1. vyd. , 2014
139 str., čb., brož., 225x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-130-8
cena:
 250,-

cena na ISIC:
 225,-

Komunikace mezi lékařem, pacientem a zdravým člověkem se při důrazu na pomocné objektivní diagnostické metody spíše zhoršuje. Není vždy přímý vztah mezi laboratorními hodnotami, klinickým stavem a subjektivními potížemi, jejichž průběh a intenzita se podrobně nemusí sledovat. Pohled vědecký, stanovisko praktické medicíny a individuální zkušenost pacienta se mohou lišit, což může vyvolávat stresové situace. Ty jsou závislé též na osobnosti lékaře i pacienta, emocích, temperamentu, poruchách informace, různých interpretacích výsledků, na neznalosti přesné diagnózy a individuální reakce pacienta na nemoc a léčbu, etice, neznalosti životního příběhu pacienta a jeho sociálního prostředí aj. Práce uvádí řadu příkladů zátěžových situací a stresových výroků mezi lékařem, pacientem a zdravou osobou. Hledá příčiny uvedených nedostatků a upozorňuje na často méně podrobný rozbor dynamiky nemoci. Monografie rozebírá též spirituální (duchovní) přístup v psychosomatické medicíně z biopsychosociálního pohledu a popisuje význam spirituality pro hledání smyslu života pacienta, adaptaci, humanitu, etiku a zlepšení vztahu lékař - pacient.


Střípky z lékařské brašny

Novinka!
Střípky z lékařské brašny

Jaroslav Blahoš

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
248 str., čb., brož., 125x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-760-6
cena:
 229,-

cena na ISIC:
 206,-

Po promoci jsem od rodičů dostal symbolický dar – lékařskou brašnu. Během své praxe jsem v ní vždy našel vše, co má mít lékař po ruce. Postupně se z ní však stal jakýsi kožený památník, do něhož jsem ukládal písemné poznámky a magnetofonové nahrávky všeho, co jsem považoval za hodné zapamatování.
Některé vzpomínky jsem použil při psaní této knihy. Jsou sice tematicky nejednotné, ale odrážejí různorodost esejí, úvah i humorných črtů ve smyslu zkušeností J. E. Purkyně: „Když v paměti své se dívám na život uplynulý, snad dosti dlouhý a rozmanitý, jest to ponecháno naší libovůli nebo rozmaru nebo spřátelení vzpomínek, v jakém pořádku se nám naskytnou.“
Prosím laskavého čtenáře, aby Purkyňův způsob vyprávění a zachycení vzpomínek přijal i při čtení mých vzpomínek a úvah.


Svět malé January

Pád malého děvčátka do propasti šílenství a boj jejího otce za její záchranu

Novinka!
Svět malé January

Michael Schofield

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
294 str., čb., brož., 140x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-775-0
cena:
 289,-

cena na ISIC:
 260,-

Svět malé January je strhující, podmanivý a bolestný příběh o tom, jak se otec snaží pomoci své malé dceři najít místo v tomto světě navzdory její vážné duševní nemoci. Michael Schofield nás nechává nahlédnout do mysli dítěte, jež žije po většinu svého života v jiném světě se svými ,kamarády´, kteří existují jen v jeho hlavě. Janiin otec nás s sebou bere na cestu, která začíná jeho přesvědčením, že Jani je jen nedoceněný génius, a pokračuje přes pochopení, že něco skutečně není v pořádku, až po konečnou diagnózu schizofrenie. Michael a jeho žena se ale nevzdávají. Jejich oddanost a vytrvalost mohou být inspirací pro všechny. Janiin příběh velice ocení především rodiny s dětmi, jež trpí nějakou duševní chorobou - a vlastně všechny rodiny, které mají s dětmi jakékoli problémy. Kniha končí celkem optimisticky - Jani je lépe, ale my cítíme, že její boj nikdy neskončí."


Syndrom polycystických ovarií

Průvodce ošetřujícího lékaře

Novinka!
Syndrom polycystických ovarií - obrázek není k dispozici

Jana Vrbíková, Michael Fanta, Dana Koryntová

nakl.: Maxdorf, 1 .vyd., 2014
96 str., bar., brož., 190x110 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-372-5
cena:
 195,-

Syndrom polycystických ovarií (PCOS) je s největší pravděpodobností nejčastějším onemocněním žen ve fertilním věku a inspiruje již téměř 60 let gynekology a endokrinology k intenzivnímu bádání. Výzkumem, diagnostikou a léčbou PCOS se zabývala nejen řada pracovišť v zahraničí, ale i u nás. Monografie vznikla na základě spolupráce pracovníků z Gynekologicko porodnické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Výzkumného ústavu endokrinologického. Spoluprací tří editorů vznikla v posledních letech řada prioritních publikací s mezinárodním ohlasem. Výsledky studií společně s doporučeními předních zahraničních odborníků v oblasti PCOS byly podkladem pro napsání této knihy. Téma monografie je aktuální a přináší nové informace ze základního a klinického výzkumu, které mají praktický dopad pro klinickou praxi. Publikace je přehledná a srozumitelně napsaná, snadno v ní lze vyhledat praktická doporučení včetně návodů na léčbu a sledování výsledků této léčby.


Škola živé stravy

Vitariánství jako cesta

Novinka!
Škola živé stravy - obrázek není k dispozici

Anna Hýžová

nakl.: Anna Hýžová, 1. vyd., 2013
216 str., bar., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-260-53225-
cena:
 290,-

Vitariánství je životní směr, ve kterém je stravování založeno na konzumaci pouze tepelně neupravovaných, syrových – živých potravin, tj. zeleniny, ovoce, ořechů, semínek a bylin.


Škola živé stravy

Vitariánství jako cesta

Novinka!
Škola živé stravy - obrázek není k dispozici

Anna Hýžová

nakl.: Anna Hýžová, 1. vyd., 2013
216 str., bar., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-260-5325-5
cena:
 290,-

Vitariánství je životní směr, ve kterém je stravování založeno na konzumaci pouze tepelně neupravovaných, syrových – živých potravin, tj. zeleniny, ovoce, ořechů, semínek a bylin.


Tělovýchovné lékařství

Vybrané kapitoly

Novinka!
Tělovýchovné lékařství - obrázek není k dispozici

Dalibor Pastucha a kol.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
288 str., čb., brož., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4837-5
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Kniha je určena pro pregraduální a postgraduální vzdělávání v oboru tělovýchovné lékařství, jehož základní náplní je tělesná a sportovní aktivita člověka v diagnostice, léčbě i prevenci.
Lidské zdraví může být tělesným pohybem zlepšeno, ale na druhé straně neadekvátní zátěž může působit negativně a vést k poškození zdraví. Proto se náplň tělovýchovného lékařství dotýká celého lidského organizmu a vyžaduje úzkou spolupráci s jinými lékařskými obory, např. vnitřním lékařstvím, všeobecným lékařstvím, pediatrií, dorostovým lékařstvím, chirurgií, ortopedií, rehabilitací, kardiologií, diabetologií, obezitologií, onkologií, preventivním lékařstvím, posudkovým lékařstvím, imunologií, hygienou práce, pracovním lékařstvím, genetikou a dalšími. Kniha přináší aktuální údaje týkající se problematiky fyziologie a genetiky tělesné zátěže, sportovního tréninku, výživy a regenerace, sportovní traumatologie. Publikace řeší ucelený pohled na problematiku zdraví a sportu se zohledněnímmožných rizik a benefitů pravidelné pohybové aktivity také pro prevenci nejběžnějších civilizačních onemocnění. Kniha je dobře dokumentačně vybavena – více než 50 obrázků a 35 tabulek vhodně doplňuje didaktické vlastnosti textu.


Terminologiae medicae IANUA

Úvod do problematiky řeckolatinské lékařské terminologie

Novinka!
Terminologiae medicae IANUA - obrázek není k dispozici

Martin Vejražka, Dana Svobodová

nakl.: Galén, 3. vyd., 2014
430 str., čb., brož., 230x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-082-0
cena:
 490,-

cena na ISIC:
 441,-

Nejnovější vydání oblíbené učebnice pro studenty lékařství pokračuje v osvědčené tradici - z nejnutnějšího gramatického minima vytěžit maximum, které budoucí lékař využije a upotřebí ve své vlastní praxi. Text podněcuje ke kreativitě a hledání souvislostí, čímž občas vystupuje z obvyklého, úzce odborného zaměření. Již název IANUA naznačuje, jakými metodologickými principy se autoři inspirovali: Komenského požadavku názornosti slouží řada tabulek, schémat i kreseb, gramatické jevy jsou v pokud možno čtivém a odlehčeném textu uspořádány tak, aby co nejvíce odpovídaly potřebám studentů. Látka je doplněna ukázkami diagnóz, etymologií odborných termínů a hojností procvičovaného materiálu, včetně klíče. Vedle účelově zařazeného minima pro první ročník nabízejí autoři i základní terminologickou výbavu pro obory studované v ročnících vyšších a také další informace pro zájemce o podrobnější studium problematiky v kontextu medicínských věd.


Vegan v kondici

Zdravá strava pro každý den i maximální sportovní výkon

Novinka!
Vegan v kondici - obrázek není k dispozici

Brendan Brazier

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
328 str., bar., váz,, 160x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3400-5
cena:
 379,-

Brendar Brazier je kanadský sportovec, pionýr veganského stravování. Jeho publikace se stala kultovní knihou světového vegetariánského a veganského hnutí. V patnácti letech se rozhodl stát se vrcholovým sportovcem. Celý život zkoumal, jaká strava pro něho bude nejlepší, aby podpořila výkon a nezatěžovala organismus. Výsledkem je legendární dieta Thrive, která pomohla celé řadě sportovců k zisku olympijských medailí. Tato dieta se nezaměřuje pouze na profesionální sportovce, nýbrž i na ty z nás, kteří požadují optimální zdraví a výkonnost a chtějí předcházet nemocem. Bernard Brazier revolučním způsobem změnil veganské stravování a přitom dbal na vyváženost, dostupnost a neideologičnost.


Velká kniha léčitelství

Novinka!
Velká kniha léčitelství

Igor Saveljev

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
304 str., čb., brož., 165x240 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4785-9
cena:
 369,-

cena na ISIC:
 332,-

Schopnost léčitelství nyní máte na dosah ruky díky této jedinečné příručce známého ruského léčitele žijícího v Praze. Poznejte, že jste součástí Vesmíru a naučte se žít v souladu s přírodou i jejím Tvůrcem. Naučte se pracovat s kosmickou energií a rozviňte své léčitelské schopnosti. Pokračujte k diagnostikování rozličných nemocí a osvojte si způsob, jak se zbavit všeho, co negativně ovlivňuje váš zdravý, šťastný život. Toho všeho můžete dosáhnout s pomocí Velké knihy léčitelství, která se může stát vaší každodenní osobní příručkou.


Věra Chytilová zblízka

Nově u nás!
Věra Chytilová zblízka

Věra Chytilová, Tomáš Pilát

nakl.: nakladatelství XYZ, 1. vyd., 2010
598 str., bar., vaz., 170x225 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7388-253-2
cena:
 249,-

Biografie významné české filmové režisérky. Věra Chytilová studovala dva roky architekturu v Brně, ve Filmovém studiu Barrandov začínala jako klapka, skriptka, asistentka a pomocná režisérka. Po několikaleté filmařské praxi (1953–1957) vystudovala režii na FAMU v Praze. Představitelka tzv. české nové vlny (O něčem jiném, 1963; Sedmikrásky, 1966; Ovoce stromů rajských jíme, 1969). V době normalizace pracovala jen s obtížemi. V roce 2006 neúspěšně kandidovala do Senátu ve volebním obvodu Praha 2. V současné době působí na katedře režie na FAMU.


Veterinární léčiva pro posluchače farmacie

Novinka!
Veterinární léčiva pro posluchače farmacie - obrázek není k dispozici

Jiří Lamka, Lubomír Ducháček

nakl.: Karolinum, 4. nezměn. Vyd., 2014
152 str., čb., brož., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2790-8
cena:
 200,-

Učební text pro studenty Farmaceutické fakulty UK seznamuje s nejvýznamnější farmakologickou a farmaceuticko-technologickou problematikou veterinární farmacie.


Výživa malých dětí

Výchova ke správné výživě, skladba dětské výživy, obezita v dětském věku a jak jí předcházet

Nově u nás!
Výživa malých dětí

Martin Gregora

nakl.: Grada, 1. vyd., dotisk, 2004
96 str., bar., brož., 140x210 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-247-9022-X
cena:
 149,-

cena na ISIC:
 134,-

Snad každá maminka se při své láskyplné péči o dítě každodenně klade otázku, jak sestavit co nejzdravější jídelníček pro svou vyvíjející se ratolest. Zkušený dětský lékař a endokrinolog, autor úspěšných publikací o péči o dítě, nabízí rodičům střízlivé, odborně podložené informace o vhodných a nevhodných potravinách v dětské výživě, uvádí příklady jídelníčku, radí, jak předcházet dětské obezitě, a informuje o nových možnostech výživy snižující výskyt alergií. Praktická příručka zahrnuje i kapitoly o nejčastějších dětských zažívacích problémech, jako jsou bolesti břicha, průjem a zácpa. Autor připomíná také nezbytnost výchovy k ústní hygieně.


Základy anatomie

4.a Centrální nervový systém

Novinka!
Základy anatomie - obrázek není k dispozici

Miloš Grim, Rastislav Druga et al.

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
221 str., bar., brož., 280x195 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7262-938-1
cena:
 390,-

Učebnice je určena především pregraduálním studentům lékařství, ale může sloužit i studentům bakalářských směrů a pro osvěžení vědomostí i postgraduálním studentům neurovědních oborů a mladým neurologům. Popis centrálního nervového systému zachovává tradiční přístup a členění - jednotlivé struktury jsou popisovány jako součásti větších celků (mícha, mozkový kmen, diencephalon, hemisféra). Důvodem tohoto přístupu je skutečnost, že neurologická diagnostika je ve většině případů topická a student by se měl seznámit nejprve se stavbou a rozložením šedé a bílé hmoty jednotlivých oddílů CNS a používat těchto znalostí k interpretaci patologických změn v rámci neurologické diagnostiky. Významnou složkou tohoto textu jsou údaje o spojích jednotlivých struktur a etáží CNS (tzv. mozkové dráhy). Tyto údaje se na mnoha místech opírají o výsledky dlouholeté experimentální práce pracovníků pražských anatomických ústavů, zaměřené na studium struktur a spojů mozkového kmene, bazálních ganglií a na organizaci korových projekcí. Text je doplněn řadou ilustrací centrálního nervového systému.


Zvládání problémových situací se seniory

nejen v pečovatelských službách

Novinka!
Zvládání problémových situací se seniory - obrázek není k dispozici

Marcela Hauke

nakl.: Grada, 1 .vyd., 2014
128 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5216-7
cena:
 239,-

cena na ISIC:
 215,-

Kniha čtivým způsobem popisuje zvládání problémového chování seniorů, ale i dalších problémových situací, se kterými se setkávají zaměstnanci zejména v pečovatelských službách při zajišťování péče seniorům v jejich domácím prostředí. Kniha je určena pracovníkům v sociálních službách, sociálním pracovníkům, metodikům kvality, vedoucím pracovníkům, ale i studentům pečovatelství, sociální práce a speciální pedagogiky. Tento metodický materiál ocení zejména však ti, kteří se každodenně v praxi setkávají s poskytováním terénních sociálních služeb přímo v domácnosti uživatelů – seniorů. Jedinečnost knihy na našem trhu spočívá v jejím zaměření na problematiku daného tématu v pečovatelských terénních službách, propojení teorie s praxí a rozsáhlém výzkumu, kterého se zúčastnilo 29 organizací zajišťujících pečovatelskou službu napříč republikou.


Žena 50+

Co už nemusí řešit

Novinka!
Žena 50+ - obrázek není k dispozici

Michael Kernbach

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
48 str., bar., váz,, 140x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5179-5
cena:
 119,-

Padesátiny? Žádná tragédie… Obdarujte svoji kamarádku, kolegyni, maminku, tetičku či sestru tím nejlepším dárkem, který ji určitě potěší. Konečně se dozví, že se už nemusí omezovat, věřit reklamám na přípravky proti stárnutí, nosit bikiny, flirtovat, stát v autobuse nebo dbát na štíhlou linii. Humorný text a vtipné ilustrace ji zaručeně pobaví!