Nabídka

Interna

Náš tip!
Interna

Richard Češka a kol.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2010
876 str., čb., váz., 215x286 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-423-0
cena:
 1 499,-

cena na ISIC:
 1 349,-

Nová učebnice interny pro studenty a lékaře v „interním kmeni“ je zaměřena především prakticky. Autoři v ní poskytují stručnou a srozumitelnou formou aktuální, prakticky orientované informace o klinickém obrazu, diagnostice a léčbě interních onemocnění. Opakování patofyziologických aspektů chorob je omezeno na minimum nezbytné pro pochopení klinických projevů a léčby. Učebnice pokrývá v základním rozsahu celé spektrum chorob všech interních oborů. Zvláštní pozornost je však věnována chorobám, se kterými se lékaři v obecné interní praxi setkávají nejčastěji, a problematice akutních stavů – zde učebnice poskytuje dostatek zcela konkrétních a prakticky orientovaných informací, aby mohly být vodítkem pro jejich diagnostiku i léčbu. Dvě závěrečné kapitoly jsou věnovány praktickým problémům v interně, které přesahují rámec jednotlivých interních oborů, a vybrané problematice z jiných lékařských oborů.

Autorský kolektiv zahrnuje pracovníky většiny fakultních pracovišť České republiky. Mimořádným úsilím autorů i redakce vznikla kniha v období kratším než jeden rok. Důraz na srozumitelnost a praktickou použitelnost ovlivňoval práci autorů od samého začátku a texty vznikaly s pomocí připomínek oponentů, kteří byli nejen z řad mladých lékařů, ale i studentů posledních ročníků medicíny.

1. Úvod - Češka
2. Vybrané příznaky vnitřních chorob – Češka (Janota, Lukáš, Švestka, Kotík)
3. Šok a kardiopulmonální resuscitace - Janota
4. Kardiologie - Malík, Češka (Hradec, Linhart, Jansa, Janota, Kubinyi, St. Šimek, J. Šimek, Malíková, Rosolová)
5. Arteriální hypertenze - Widimský
6. Cévní mozkové příhody - Bauer, Češka
7. Angiologie - Linhart (Chochola, Dostál, Vařejka, Heller, Beran, Skalická, Procházka, Jirát, Karetová, Ručka, Muchová, Lubanda)
8. Metabolismus - Češka, Štulc (Svačina, Tesař, Haluzík, Prázný, Kotrlíková, Křemen, Matoulek, Horová, Bošanská)
9. Endokrinologie - Kršek
10. Gastroenterologie - Dítě, Lukáš, Lata, (Vaňásek, Ďuricová)
11. Pneumologie – Kolek (Kašák, Koblížek, Skřičková, Vašáková)
12. Nefrologie - Tesař
13. Poruchy vnitřního prostředí - Tesař (Zikán)
14. Revmatologie – Pavelka (Mann, Šenolt, Olejárová, Vencovský)
15. Imunologie a alergologie - Bartůňková
16. Hematologie – Trněný (Čermák, Klamová, Šálek, Cieslar, Salaj, Kvasnička, Písačka, Gašová)
17. Vybrané kapitoly – Štulc (Tesařová, Anders, Doubek, Šoupal)
17.1. Z onkologie
17.2. Z psychiatrie
17.3. Otravy a poškození z fyzikálních příčin
18. Praktické problémy v interně - Češka, Štulc (Křemen, Kotík, Zima, Rosolová)

Spolupořadatelé: prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc., MBA, prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., doc. MUDr. Tomáš Štulc, Ph. D.


20 typů lidí jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat

Nově u nás!
20 typů lidí jak s nimi jednat, jak je vést a motivovat

František Bělohlávek

nakl.: Grada, 2. rozš. vyd., 2012
160 str., čb., brož., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4323-3
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Jak efektivně komunikovat s intrikánem, detailistou či plachým člověkem? Jak poznat neschopného, fantastu či ukřivděného? Jaké mají silné stránky? Jaké problémy způsobuje arogantní typ či byrokrat? Jak reagovat na jejich tvrzení? Publikace je určena zejména vedoucím pracovníkům, ale ocení ji všichni ti, kteří chtějí úspěšněji zvládat komunikaci a jednání s jinými lidmi. Druhé vydání oblíbené knížky přibližuje pět nových typů: stoupence, negativistu, rozhodného, popletu a váhavého. U všech dvaceti typů lidí najdeme nejen rady pro nadřízené či kolegy dotyčného člověka, ale nově také vybrané postupy či techniky, které pomohou jemu osobně zvládat své slabé stránky. V úvodním testu zjistíte, jakým typem či kombinací typů je určitý člověk, poté se dozvíte, jak se daný typ člověka projevuje, jaké jsou jeho silné stránky, či naopak jaké problémy způsobuje, a jak s ním s úspěchem jednat, vést ho a motivovat. Čtivý text doplňují fotografie zachycující jednotlivé typy.


Alois Borovanský – farmaceutický chemik par exellence

Novinka!
Alois Borovanský – farmaceutický chemik par exellence

Jozef Čižmárik

nakl.: Herba, 1. vyd., 2014
95 str., bar., brož., 230x150 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-89631-23-0
cena:
 399,-

Kniha pojednáva o živote farmaceutického chemika Aloisa Borovanského.


Alternativní medicína v České Republice

Novinka!
Alternativní medicína v České Republice - obrázek není k dispozici

Eva Křížová

nakl.: Karolinum, 2. vyd., 2015
150 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2498-3
cena:
 180,-

Monografie Alternativní medicína v České republice popisuje sociologické souvislosti fenoménu alternativní medicíny a blíže se věnuje homeopatii, čínské medicíně a léčitelství v českém prostředí. Studie si klade otázky po motivaci pacientů, kteří se i v současné době technologických zázraků zajímají o způsoby léčení, které se opírají o starodávnou tradici nebo vycházejí ze zcela odlišných principů, ale také lékařů, kteří se v homeopatii nebo čínské medicíně stále vzdělávají. V západní civilizaci je přístup k vysoce odborné a na vědeckých poznatcích postavené zdravotní péči součástí moderního životního stylu a oporou sociálního státu. Monopolizaci vědecké biomedicíny jako jediné správné medicíny až dosud vnímáme jako samozřejmou. Etické, ekonomické i ekologické důvody jsou dnes naléhavé natolik, abychom si kladli otázky a otevřeli se novým možnostem, kriticky je nahlíželi a případně využili v konceptu spravedlivé, vstřícné, na pacienta orientované a trvale udržitelné medicíny. Studie se ve svých závěrech opírá o bohatá výzkumná data.


Anatomie dítěte

Nipioanatomie 1. díl

Nově u nás!
Anatomie dítěte - obrázek není k dispozici

Ivan Dylevský

nakl.: ČVUT, 1. vyd., 2014
427 str., bar., váz., 235x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-01-05094-1
cena:
 592,-

Anatomie dítěte je prvním svazkem široce koncipované monografie, věnované všem orgánovým systémům dětského organismu. V morfologické literatuře existuje závažný paradox - mimořádně podrobné zpracování stavby dospělého lidského těla a absence textů zabývajících se morfologií dětského těla. První díl je svým rozsahem a koncepcí prioritní nejen z pohledu české, ale i evropské a světové literatury. Jde o koncept, který stavbu těla pojímá v kontextu jeho fylogenetického a ontogenetického vývoje, a vykládá vznik a proměnu všech struktur ve vazbě na věk a funkci dětského těla. Předkládané dílo vytváří teoretický základ nového oboru anatomie – nipioanatomie.


Angiologie 2014

Pokroky v angiologii

Nově u nás!
Angiologie 2014

Debora Karetová, Radovan Malý, Dušan Kučera

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
84 str., bar., brož., 280x195 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-412-8
cena:
 245,-

Články obsažené v publikaci přinášejí informace a přednášky z angiologického sympozia, které se zabývalo takovými tématy jako jsou např. možnosti angiologa v diagnostice a léčbě erektilní dysfunkce, žilní tromboembolismus, ambulantní péče o pacienta po žilní tromboembolické příhodě, arteriální trombóza nebo jaké jsou kardiální zdroje systémových embolizací atd.


Antikoagulační léčba u fibrilace síní

Novinka!
Antikoagulační léčba u fibrilace síní

Tereza Švarcová, Jiří Veselý

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
152 str., bar., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3047-2
cena:
 420,-

Fibrilace síní je nejčastější klinicky významnou arytmií a kvůli narůstající prevalenci, dané zejména stárnutím populace, je považována za jednu z epidemií 21. století. Její důležitost je dána zejména vlivem na prognózu nositelů, která je, kromě negativního vlivu arytmie na funkci srdce jako pumpy, ovlivněna zejména několikanásobně zvýšeným rizikem embolizačních příhod. Tato několik desetiletí známá skutečnost vedla nejprve k periprocedurální antikoagulační léčbě při elektrické či farmakologické verzi na sinusový rytmus, posléze ke hledání těch pacientů, pro které je přínosná chronická antikoagulační léčba. Tu donedávna reprezentovala léčba kumariny, zejména warfarinem, která má ale mnohá úskalí, kvůli nimž není jednoduché se vyhnout nedostatečné efektivitě, znamenající riziko embolizačních příhod na straně jedné, a nežádoucím účinkům léčby ve formě krvácivých komplikací na straně druhé. V posledních letech proběhlo klinické hodnocení několika nových antikoagulačně působících molekul, z nichž pro dabigatran, rivaroxaban a apixaban již máme dostatečnou evidenci pro jejich zařazení do běžného léčebného armamentaria. Naše publikace určená zejména internistům, kardiologům a neurologům a praktickým lékařům se věnuje v první řadě stále se vyvíjejícímu pohledu na indikace a kontraindikace antikoagulační léčby u fibrilace síní. Druhá, obsáhlejší část publikace se pak zaměřuje na všechny čtyři výše uvedené molekuly z hlediska stupně evidence v jednotlivých klinických situacích a zejména na praktické použití těchto léčebných modalit, se kterými v případě nových perorálních antikoagulancií teprve postupně získáváme zkušenosti.


Až dojdou peníze

Konec západního blahobytu

Novinka!
Až dojdou peníze

Stephen D. King

nakl.: Paseka, 1. české vyd., 2014
288 str., čb., brož., 200x130 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7432-493-2
cena:
 329,-

Trvalý hospodářský růst na Západě v posledních šesti dekádách je historickou anomálii a současná stagnace může velmi záhy přerůst v krizi nebývalých rozměrů. Významný britský ekonom tvrdí, že zdaleka nejde jen o konec „věku hojnosti“. Cíle, jež jsme si stanovili, naplníme jen v případě další ekonomické expanze. Může se tak docela dobře stát, že nám pro očekávané budoucí benefity, například na důchody a zdravotní či sociální péči, prostě dojdou peníze. Reálnost této hrozby už dnes potvrzují první signály, jako klesající úroveň západní střední třídy a akumulace bohatství v rukou jednotlivců. Kdo na tento vývoj doplatí? Hororový scénář budoucnosti však není sám o sobě autorovým cílem. King analyzuje příčiny a průběh několika historických krizí – například argentinské nebo japonské – a přináší několik řešení. Jsou bolestná, ale nevyhnutelná.


Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění

v revmatologii, gastroenterologii a dermatologii

Novinka!
Biologická léčba zánětlivých autoimunitních onemocnění

Karel Pavelka, Petr Arenberger, Milan Lukáš, Tomáš Zima, Tomáš Doležal, Marta Olejárová, Petra Cetkovská a kol.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
388 str., bar., váz., 260x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5048-4
cena:
 699,-

cena na ISIC:
 629,-

Kniha je první interdisciplinární monografií v České republice, která se komplexně zabývá problematikou biologických léků. Ve své první části obsahuje teoretické předpoklady produkce biologických léků a technické problémy týkající se její výroby, zkoušení a zavádění do praxe. Kniha je rozčleněna do tří relativně samostatných částí týkajících se revmatologie, gastroenterologie a dermatologie. V každé části je jednak lékový profil jednotlivých léků obsahující jejich mechanizmus účinku, klinické zkušenosti o účinnosti a bezpečnosti a dlouhodobá data. Dále pak obsahuje u definovaných onemocnění vždy strategii léčby a postavení těchto léků v algoritmu léčby jednotlivých diagnóz. Zvláštní kapitola je věnována problematice biosimilárních léků, které v současné době vstupují na trh. Jedna kapitola pojednává také o vývoji biologických léků, respektive o nových molekulách, které jsou v procesu klinického zkoušení a přibližují se k registraci. Zcela samostatné kapitoly jsou pa k o biologické léčbě systémového lupus erytematodes a biologické léčbě osteoporózy, kde byly nedávno registrovány první preparáty. Biologická léčba je velmi účinná, ale drahá a proto také byla zařazena kapitola o farmakoekonomice biologických léků, která vyhodnocuje mezinárodně uznávané ukazatele výhodnosti farmakoekonomické léčby u jednotlivých diagnóz a vytipovává nejvhodnější pacienty pro indikaci biologické léčby. Kniha postgraduálního charakteru je určena pro revmatology, internisty, gastroenterology, dermatology, osteology, nefrology, ale i lékaře primárního kontaktu, kteří spolupracují při složité péči o pacienty léčené touto moderní léčbou. Knihu ale ocení i internisti, farmakologové…


Brevíř 2014-2016

Nefrologie/Urologie

Nově u nás!
Brevíř 2014-2016

Ivo Matl a kol.

nakl.: Medical Tribune, 5. aktualiz. vyd., 2014
544 str., čb., brož., 205x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87135-69-3
cena:
 298,-

Toto specializované vydání na cca 600 stránkách nabízí především podrobné údaje o všech léčivých přípravcích používaných v uvedených oborech. Lékovou část MEDICAL TRIBUNE BREVÍŘE již tradičně připravili pracovníci společnosti INPHARMEX pod vedením RNDr. Bohuslava Škopa, CSc., za odborné konzultace prof. MUDr. Jana Švihovce, DrSc. Kromě informací o léčivých přípravcích obsahuje toto specializované vydání MEDICAL TRIBUNE BREVÍŘE rovněž úvodní obecnou textovou část, kterou připravili doc. MUDr. Ivo Matl, CSc., MUDr. Michaela Matoušková a prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc.,FASN, FERA. Tyto texty jsou jako obvykle doplněny základními užitečnými údaji, které využijí lékaři všech oborů, a adresářem firem. Účelem této publikace je poskytnout nejdůležitější údaje z oboru a shrnout je do stručné podoby, kterou lze mít trvale po ruce na svém stole.


Brevíř 2014-2016

Respirační onemocnění/ORL

Nově u nás!
Brevíř 2014-2016

Václav Špičák a kol.

nakl.: Medical Tribune, 5. aktualiz. vyd., 2014
754 str., čb., brož., 205x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87135-67-9
cena:
 299,-

Toto specializované vydání na přibližně 800 stránkách nabízí především podrobné údaje o všech léčivých přípravcích používaných v uvedených oborech. Lékovou část MEDICAL TRIBUNE BREVÍŘE již tradičně připravili pracovníci společnosti INPHARMEX pod vedením RNDr. Bohuslava Škopa, CSc., za odborné konzultace prof. MUDr. Jana Švihovce, DrSc. Kromě informací o léčivých přípravcích obsahuje toto specializované vydání MEDICAL TRIBUNE BREVÍŘE rovněž úvodní obecnou textovou část, kterou připravili prof. MUDr. Václav Špičák, CSc., doc. MUDr.Pavel Komínek, PhD.,MBA, PharmDr. Miroslav Turjap a MUDr. Karol Zeleník, Ph.D. Tyto texty jsou jako obvykle doplněny základními užitečnými údaji, které využijí lékaři všech oborů, a adresářem firem. Účelem této publikace je poskytnout nejdůležitější údaje z oboru a shrnout je do stručné podoby, kterou lze mít trvale po ruce na svém stole.


Cardiovascular Surgery

Nově u nás!
Cardiovascular Surgery - obrázek není k dispozici

Michal Semrád, Milan Krajíček, Pavel Šebesta

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
268 str., čb., brož., 230x160 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-80-246-2465-5
cena:
 350,-

The history of surgical approaches to many diseases spans several centuries. However, the last century, and particularly its second half, witnessed an establishment of specialized surgical fields, such as urology surgery, neurosurgery and thoracic surgery, as a result of the rapidly growing knowledge of physiology, pathophysiology, blood transfusion, infection control as well as thanks to excellent new diagnostic methods and technological discoveries. After the Second World War, successful cardiac surgeries were carried out and later, in the 1960s, these were followed by vascular surgeries. The progress in sonography and arteriography, along with the development of new instruments, extracorporeal circulation, vascular substitutes and artificial valves, and last but not least, significant progress in the medicine in general, gradually resulted in the development of one of the pillars of modern surgery – cardiovascular surgery. Although this publication is primarily intended to help prepare foreign students at Czech universities for the demanding state examination in surgery, the arrangement of the text also makes it useful for further, special exams in cardiac and vascular surgery. after the graduation from the university.


Celiakie

Úspěšná léčba nesnášenlivosti lepku

Nově u nás!
Celiakie

Německá společnost pro celiakii

nakl.: Vašut, 1. české vyd., 2013
128 str., bar., brož., 215x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7236-839-6
cena:
 199,-

Celiakie, chronické onemocnění tenkého střeva, se v posledních desetiletích dostává do hledáčku vědeckého zájmu. Díky tomu se objevuje řada informací o příčinách nemoci, různých procesech v samotném střevu a v dalších postižených orgánech, o příznacích nemoci a jejím průběhu. Přes to všechno se ukazuje, že stále ještě zůstává jedinou nadějnou a úspěšnou léčbou bezlepková dieta. Tento rádce by vám měl pomoci krok za krokem přizpůsobit váš život bezlepkovému stravování. To neznamená jen číst při nákupu pečlivě údaje o složení a umět odhalit skrytý lepek, abyste si nakonec dokázali vybrat ty správné výrobky. Přinášíme vám také recepty pro celodenní stravování, které vám dokáží, že bezlepkové jídlo může být velice chutné.


Cesta ke šťastnému dětství

Empatická výchova ve světle nejnovějších poznatků o mozku a emocionálním vývoji dítěte s předmluvou Thomase d´Ansembourga

Nově u nás!
Cesta ke šťastnému dětství - obrázek není k dispozici
nakl.: Rybka Publishers, 1. české vyd., 2014
279 str., čb., váz., 215x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87950-03-6
cena:
 279,-

Jak vychovávat dítě, aby bylo šťastné a aby se harmonicky rozvíjelo? Jak blahodárně působit na jeho rozvoj? Mohu nechat dítě před usnutím plakat? Mohu dítěti občas uštědřit pohlavek, nebo je i pouhé plácnutí přes zadek pro dítě škodlivé? O těchto otázkách bylo již napsáno mnoho knih a pojednání, knížka věhlasné francouzské pediatričky Catherine Gueguenové se ve Francii stala okamžitě po vydání bestsellerem.


Cesta ke zdravé páteři a kloubům

Novinka!
Cesta ke zdravé páteři a kloubům

Jadwiga Górnicka

nakl.: Vašut, 1. české vyd., 2014
88 str., čb., brož., 325x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7236-830-3
cena:
 149,-

Změny na páteři a plotýnkách jsou jednou z nejčastějších příčin bolesti u lidí žijících v průmyslových krajích. Velmi bolestivé jsou i chronické choroby kloubů. Zhoršují kvalitu života a omezují pohyblivost. Co tedy dělat, abychom si zachovali zdravou páteř a funkční klouby? Jak dbát na správný vývoj dítěte, abychom ho ochránili před problémy s páteří? Jak si s bolestmi zad poradit? Dr. Jadwiga Górnicka uvádí ověřené rady na revmatické bolesti a nemoci kostí, kloubů a páteře.


Core trénink

Kompletní rádce pro muže i ženy, jak posílením svalů středu získat zdravější a lépe fungující tělo

Novinka!
Core trénink
nakl.: Slovart, 1. české vyd., 2014
399 str., bar., brož., 240x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7391-851-4
cena:
 399,-

Core strength training je nejmodernější speciální tréninková metoda určená pro posílení středu těla. Ve středu těla jsou iniciovány všechny pohyby a nachází se zde těžiště těla. Pevný střed těla je potřebný pro zvládnutí nejen pohybů dynamických, ale i statických, při kterých se organismus nepohybuje vůči podložce. Právě k takovým cvičením patří posilování. Pevný střed těla podporuje silové schopnosti organismu. Kniha vás krok za krokem provede jednotlivými technikami a názorně vám ukáže, jak posílit svaly trupu v oblasti beder, pánve, břicha a kyčlí, ať už jste profesionální či rekreační sportovec nebo jen milovník fitness.


Cyklistika – anatomie

Váš ilustrovaný průvodce pro sílu, rychlost a vytrvalost

Nově u nás!
Cyklistika – anatomie - obrázek není k dispozici

Shannon Sovndal

nakl.: Computer Press, 1. české vyd., 2013
200 str., bar., váz., 250x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-264-0141-4
cena:
 499,-

Sety cviků jsou zaměřeny na různé části těla a podle cíle, jehož chcete dosáhnout - na ohebnost a pružnost, zlepšení výdrže, zlepšení pohybového rozsahu, posílení středu těla a posilování. V kombinaci různých setů docílíte nejen zlepšení fyzické kondice, ale také fyzického vzhledu. U jednotlivých cviků naleznete také upozornění na kontraindikace, možné chyby, stupně obtížnosti, přínos a lehčí či těžší varianta daného cviku.


Daňové zákony

Úplná znění platná k 1. 1. 2015

Novinka!
Daňové zákony

Hana Marková

nakl.: Grada, 24. vyd., 2015
272 str., čb., brož., 295x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5507-6
cena:
 99,-

cena na ISIC:
 89,-

Nejprodávanější daňová publikace v ČR! Získejte úplná znění všech daňových zákonů ve znění k 1. 1. 2015. Díky doprovodným komentářům vám bude publikace také významnou pomůckou pro sledování změn, ke kterým dochází v daňové oblasti. Novelizovaný text vyznačen odlišným typem písma! Včetně všech čísel zákonů!


Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění

Kardiabetes

Novinka!
Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění - obrázek není k dispozici

Jindřiška Perušičová

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2015
118 str., bar., brož., 190x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-428-9
cena:
 195,-

Publikace je již 15. svazkem edice Současná diabetologie a věnuje se především problematice vyššího rizika rozvoje koronárních srdečních nemocí, mozkové mrtvice a úmrtí na cévní choroby u nemocných s diabetem v porovnání s nemocnými bez diabetu, pojednává i o jiném typu srdečního onemocnění u nemocných s diabetem, a to svalové funkční chorobě, která se nazývá diabetická kardiomyopatie. Autorka se zabývá nejen příčinami a riziky diabetu, ale zaměřuje se i na jednotlivé antidiabetické léky, zda vykazují kromě svého účinku na snížení glykemie také příznivé ovlivnění kardiovaskulárních rizik.


Diabetes mellitus v primární péči

Novinka!
Diabetes mellitus v primární péči

Igor Karen, Štěpán Svačina a kol.

nakl.: Axonite, 2. rozšíř. vyd., 2014
264 str., bar., váz., 215x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-904899-8-1
cena:
 390,-

Jedná se již o druhé rozšířené a aktualizované vydání velmi úspěšné knihy Diabetes mellitus v primární péči. Tato monografie, vznikla díky kolegiální mezioborové spolupráci diabetologů a praktických lékařů a reaguje na současný stav péče o diabetiky u nás, kdy je její část svěřena do rukou všeobecných praktických lékařů. Publikace výraznou měrou rozšiřuje Doporučený postup DM v primární péči a je jeho nadstavbou, která podrobně vysvětluje mnohá fakta týkající se pacientů s diagnózou diabetes mellitus. Oproti prvnímu vydání z roku 2011 je druhé vydání podstatně rozsáhlejší (264 stran oproti předchozím 196). Obsahuje řadu kapitol, které v prvním vydání nebyly zařazeny (diabetes mellitus 1. typu, využití technologií – monitorování glykemií, inzulinové pumpy, informace o transplantaci, očkování u diabetiků, psychologické aspekty diabetu aj.) a hlavně je text velmi aktualizován. Tato fakta dokládají i rychlý vývoj oboru, což vyplývá zejména z doplnění nových poznatků v oblasti terapie diabetu. Monografie tudíž přináší pro potřeby lékaře aktuální informace, které může využívat v každodenní praktické péči o pacienty s diabetem. Je zdrojem pro přemýšlení nad pacientem, neboť právě diabetes mellitus je dobrým příkladem onemocnění, u něhož se uplatňuje individualizovaná medicína, tedy medicína orientovaná na daného pacienta. Kniha tak jistě přispěje ke zdárné a přitom složité péči o diabetiky a neměla by chybět v knihovně žádného praktického lékaře, který léčí své pacienty s diagnózou diabetes mellitus.


Diferenciální diagnostika v pediatrii

Nově u nás!
Diferenciální diagnostika v pediatrii - obrázek není k dispozici

Jan Lebl, Jiří Bronský, Petr Pohunek, Tomáš Seeman a kol.

nakl.: Galen, 2. dopl. vyd., 2014
216 str., bar., brož., 190x125 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-148-3
cena:
 290,-

cena na ISIC:
 261,-

Publikace poskytuje stručný přehled základních problémů, příznaků a projevů nemocí v dětském lékařství, které napomáhají provedení diferenciální diagnostiky - specifického postupu v medicíně, jenž dovoluje s vysokou pravděpodobností vybrat z možných alternativ tu správnou. Příručka chce pomoci lékaři prvního kontaktu v řešení problému dětského pacienta a přispět ke zvýšení kompetence, ale i profesního uspokojení praktického dětského lékaře.


Dítě diabetické matky

Komplexní pohled na diabetes a těhotenství

Novinka!
Dítě diabetické matky

doc. MUDr. Kateřina Štechová, Ph.D. a kol.

nakl.: Geum, 1. vyd., 2014
232 str., bar., váz., 215x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87969-06-9
cena:
 330,-

Unikátní publikace renomovaných autorů na dosud nezpracované téma. Autoři, specializací z oboru diabetologie, gynekologie a porodnictví, neonatologie, embryologie a psychologie, připravili komplexní přehled, jak pečovat o diabetickou matku a její dítě v prekoncepčním období, v těhotenství a po porodu tak, aby těhotenství diabetičky bylo radostnou události a neznamenalo riziko a ohrožení nejen pro samotné dítě a jeho budoucí vývoj ani pro jeho matku. Kniha je určena široké lékařské veřejnosti – tedy nejen diabetologům a porodníkům, jak je zjevné z názvu knihy, ale také praktickým lékařům a všem dalším odborníkům, kteří přicházejí do styku s těhotnými diabetičkami a malými dětmi diabetických matek.


Dokážu to!

Věčný kalendář, který můžete používat každý rok

Nově u nás!
Dokážu to!

Luise l. Hay

nakl.: Synergie, 1. vyd., 2013
369 str., bar., kroužková vaz., 120x135 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7370-236-6
cena:
 349,-

Luise L. Hay, světově uznávaná autorka knihy Miluj svůj život, pro vás vytvořila kalendář se silnými afirmacemi, který můžete používat každý den, rok co rok. Afirmace jsou zaměřeny na základní oblasti našeho života - milostné vztahy, zdraví, odpuštění, tvořivost, zvládání stresu, bohatství, úspěch a spokojenost v zaměstnání. Tyto afirmace vám dodají vnitřní sílu a lehkost při prožívání každodenních situací. Navíc jsou doplněny půvabnými ilustracemi malířky Joan Perrin-Falquet, která často s Luise L. Hay a jinými duchovními učiteli spolupracuje. Její obrázky jsou plné životní energie, která je pro nás tolik potřebná.


Dorastové lakárstvo

Novinka!
Dorastové lakárstvo

L´ubica Jakušová, Ján Buchanec, Peter Bánovčin a kol.

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2014
608 str., bar., váz., 245x175 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-419-3
cena:
 1 300,-

Prvá knižná publikácia zostavovateľov a autorov profesora Kresáneka a docentky Furkovej Dorastové lekárstvo bola vydaná v roku 2006 ako celoštátna učebnica pregraduálneho a postgraduálneho druhu. Vývoj v medicíne, a tým aj v dorastovom lekárstve vo svete i u nás postupuje veľmi rýchlo. Z tohto aspektu považujeme za opodstatnené vydanie ďalšieho dielu, ktorý dopĺňa komplexný pohľad na problematiku dorastového veku v uvedenej učebnici. Kapitoly venované najnovším pokrokom v tejto oblasti medicíny prinášajú informácie o vyšetrovacích metódach, diagnostike chorôb a nových spôsoboch liečby. Samostatné kapitoly tvorí starostlivosť o adolescentov so špeciálnymi potrebami – o jedincov so zdravotným postihnutím, starostlivosť o jedincov s abúzom návykových látok a adolescentov v rómskej komunite. Jednotlivé kapitoly napísané českými a slovenskými odborníkmi v oblasti dorastového lekárstva prinášajú praktické odporúčania a rady na poskytnutie a zabezpečenie kontinuálnej medicínskej starostlivosti u adolescentov. Učebnica dopĺňa študijný materiál pre lekárov pri príprave na certifikovanú pracovnú činnosť v danom odbore, je vhodným pregraduálnym aj postgraduálnym učebným odborným textom pre každého, kto sa vo svojej činnosti stretáva so starostlivosťou o dospievajúcich.


EKG a dysrytmie v dětském věku

Novinka!
EKG a dysrytmie v dětském věku

Jan Janoušek a kol.

nakl.: Grada, 3.přeprac. a dopl. vyd., 2014
276 str., bar., váz., 215x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5006-4
cena:
 369,-

cena na ISIC:
 332,-

Dětská klinická arytmologie a elektrofyziologie se v posledních 30 letech vyvinula v důležitou samostatnou subspecializaci dětské kardiologie. Toto poslední vydání monografie reflektuje rychlý klinický a technologický vývoj na poli diagnostiky a léčby poruch srdečního rytmu u dětí a mladistvých. Kniha v jednotlivých kapitolách shrnuje základní poznatky o vzniku, snímání a popisu dětského elektrokardiogramu a o příčinách, diagnostice a léčbě arytmií. Posléze přechází k popisu normálního srdečního rytmu a věnuje se jednotlivým typům arytmií. Součástí monografie je rozsáhlá příloha uvádějící v koncentrované podobě normální hodnoty EKG křivky a srdečního rytmu u dětí, rovněž i informace a praktické návody k jednotlivým diagnostickým a léčebným metodám včetně dávek antiarytmik. Kniha je určena dětským kardiologům, dětským lékařům, neonatologům, pediatrickým intenzivistům a anesteziologům, dále kardiologům pro dospělé, kteří se věnují problematice vrozených srdečních vad v dospělosti, a gynekologům zabývajícím se prenatální kardiologií. Je ale zajímavá i pro studenty medicíny. Bohatě obrazově dokumentovaná publikace obsahuje přes 100 křivek EKG, 21 perokreseb, 17 fotografií a 30 grafů a tabulek.


EKG pre záchranárov nekardiológov

Novinka!
EKG pre záchranárov nekardiológov

Táňa Bulíková

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
96 str., bar., brož., 205x145 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-247-5308-9
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Kniha srozumitelným a přehledným způsobem přibližuje v nezbytně nutném rozsahu čtenáři principy a základy metody a dále se věnuje popisu a interpretaci EKG křivek za dané specifické situace. Algoritmus postupu je díky specifickým okolnostem poněkud odlišný než při natáčení a interpretaci klasického EKG. Součástí je i zcela originální pomůcka k postupu při vyhodnocování EKG za podobných situaci. Kniha je určena záchranářům, lékařům RZP a studentům.


Emoce v medicíně II a III

Emoce v životním cyklu člověka: Úzkost, stres a životní styl

Nově u nás!
Emoce v medicíně II a III - obrázek není k dispozici

Richard Rokyta, Cyril Höschl

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
200 str., bar., váz., 235x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3340-4
cena:
 190,-

Jedním z nejúžasnějších témat, jež procházejí celou medicínou, našimi životy i dějinami, jsou bezesporu emoce. Na celostátních kongresech České lékařské akademie s názvem „Emoce v medicíně“, jež se konaly v letech 2011 a 2012, byly prosloveny pozoruhodné přednášky, dotýkající se emocí v různých lékařských oborech z rozličných pohledů. Vzhledem k mimořádnému zájmu publika o tato témata se autoři – editoři této knihy – rozhodli zpracovat obsah setkání knižně a zpřístupnit jej tak širší odborné veřejnosti. Široký záběr a sestava velmi různorodých autorů, povětšinou předních odborníků a všeobecně známých osobností, činí tuto knihu atraktivní pro všechny lékaře a mediky bez rozdílu zaměření.


Endokrinologie pro praxi

Nově u nás!
Endokrinologie pro praxi

Václav Hána

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
224 str., bar., brož., 175x110 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-414-2
cena:
 395,-

Výskyt nemocí žláz s vnitřní sekrecí v populaci je podstatně vyšší, než se odhadovalo ještě na začátku 90. let minulého století. Zpřesněná diagnostika a nové možnosti terapie učinily z endokrinologie v průběhu posledních 20 let jeden z pilířů moderního vnitřního lékařství. Vzhledem k regulačnímu působení hormonů na všechny orgány a tkáně lidského těla bez výjimky je znalost endokrinologie nezbytná nejen pro atestaci z vnitřního lékařství, ale rovněž pro všechny interní specializace. Kniha prof. Hány je koncipována jako praktická příručka pro endokrinology a internisty, ale rovněž jako publikace vhodná pro přípravu k atestaci.


Endoskopická chirurgie spodiny lební

Novinka!
Endoskopická chirurgie spodiny lební

Radim Lipina, Petr Matoušek a kol.

nakl.: Tobiáš, 1. vyd., 2014
360 str., bar., váz., 215x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7311-139-7
cena:
 490,-

Problematika nádorů lebeční spodiny patří mezi hraniční oblasti oborů neurochirurgie a otorinolaryngologie. Na diagnostice a léčbě nádorů lebeční spodiny a řešení jejich komplikací se ale také významně podílejí pracovníci radiodiagnostiky, patologie, neurologie, endokrinologie, oční lékaři a onkologové. V posledních letech došlo k rozvoji endoskopických technik, které se staly standardní metodou léčby většiny patologií selární oblasti a alternativou pro patologie v dalších oblastech lebeční spodiny. Hlavním cílem transnazální endoskopické chirurgie je minimální traumatizace tkání během přístupu k operované lézi a zároveň zachování stejných možností radikality operačního výkonu, což je však podmíněno úzkou spoluprací neurochirurga a otorinolaryngologa. Cílem publikace je podat komplexní přehled současných znalostí a technických možností při endoskopickém řešení patologií spodiny lebeční. Vedle nosných kapitol, ve kterých se autoři věnují operační technice, je v monografii popsána také anatomie, fyziologie, patologické stavy, diagnostika a neoperační léčba nádorů selární oblasti a přilehlé části lebeční spodiny. Věříme, že díky multioborovému přístupu, který je hlavním hnacím motorem rozvoje v této oblasti, bude transnazální endoskopická technika přístupná co nejširšímu okruhu pacientů. Přáli bychom si, aby se monografie stala užitečným zdrojem informací nejen lékařům chirurgických oborů, ale také spolupracujícím specialistům a střednímu zdravotnickému personálu.


English for Medical Students

(third Edition)

Novinka!
English for Medical Students - obrázek není k dispozici

Blažena Weberová a kol.

nakl.: Karolinum, 3. přeprac. vyd., 2014
145 str., čb., brož., 210x295 mm
jazyk: česky
ISBN:
cena:
 160,-

Tato učebnice je určena studentům všeobecného lékařství a zubního lékařství.
V první části učebnice se studenti seznamují se základní odobornou terminologií. Tato část je rozdělena do 18 lekcí, v nichž byly v úvodu každé lekce použity originální texty z britských nebo amerických publikací, a proto byla dodržena i jejich pravopisná norma. Oproti předchozím vydáním byly lekce 16 a 17 pojednávající o britském zdravotnictví zpracovány nově tak aby texty i cvičení odrážely změny v organizaci zdravotní péče ve Velké Británii.


Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Novinka!
Etické problémy medicíny na prahu 21. století

Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kol.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
520 str., čb., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5471-0
cena:
 690,-

cena na ISIC:
 621,-

Monografie systematickým způsobem mapuje etické problémy v medicíně na přelomu 20. a 21. století. Publikace je rozdělena do čtyř tematických celků. V prvém analyzuje etické otázky na úrovni obecných a historických souvislostí. Jsou zde probrány aktuální kontexty etiky v medicíně a zdravotnictví obecně, ale též širší historické, ale též právní a psychologické souvislosti. Druhá část se věnuje problematice etických problémů, které stojí na pomezí výzkumu a klinické práce. Nastíněny jsou zde specifické otázky, před jejichž konkrétním řešením v klinické praxi medicína v současné době stojí. Třetí, klinická část mapuje stav etiky a očekávaných etických výzev v jednotlivých klinických oborech. V závěrečné části jsou probrány některé speciální otázky – například problematika smrti a umírání, dehumanizace v medicíně a další závažné jevy. Publikace jako celek představuje rozsáhlou a relativně ucelenou reflexi o stavu etiky na přelomu 20. a 21. století. Tematicky navazuje n a publikaci Etika a komunikace v medicíně vydanou v roce 2011 v nakladatelství Grada Publishing.


Etický aspekt komunikace v pediatrii a v kontaktu s umíráním a smrtí -

jeho reflexe v umělecké literatuře

Nově u nás!
Etický aspekt komunikace v pediatrii a v kontaktu s umíráním a smrtí -  - obrázek není k dispozici

Jan Vitoň, Miloš Velemínský st.

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
152 str., čb., váz., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-844-3
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Kvalita a efektivita komunikace se všemi aspekty, které k tomu mohou přispět, je neoddělitelnou a velmi potřebnou součástí našeho života. Má přirozeně svá úskalí i vyzkoušené metody. Dost často se setkáváme a nepochybně budeme i dál setkávat s účastníky komunikačního aktu, kteří budou různým způsobem handicapováni, avšak úspěšná komunikaci s nimi bude zásadní podmínkou jejich začlenění do normálně fungující společnosti, možností, jak uspokojovat jejich specifické potřeby. Takovou specifickou skupinou komunikantů jsou děti s postižením, jejich rodiny a sourozenci. Autoři této publikace se rozhodli nejenom věnovat pozornost tomuto specifickému komunikačnímu aktu, ale rozšířit jej o hledisko jeho etické dimenze. Jako tuto problematiku obohacující se dále jevil aspekt etické komunikace s prostředím nevyléčitelně nemocných a umírajících dětí, seniorů, který v nejrůznějších podobách s formativním zřetelem reflektuje umělecká literatura. V neposlední řadě autoři upozorňují na nejnovější etická dilemata spojená s perinatologií, asistovanou reprodukcí, babyboxy apod., jichž jsme téměř každodenními svědky. Nedílnou součástí publikace jsou kazuistiky obsahující intimní sdělení rodičů a sourozenců dětí s postižením, kde se vedle láskyplné atmosféry v těchto rodinách můžeme dozvědět i o traumatizujících zážitcích: výsměchu, neporozumění až šikaně, jíž jsou někdy zejména sourozenci dětí s postižením vystaveny.


Fyzikální vyšetření pro sestry

Novinka!
Fyzikální vyšetření pro sestry - obrázek není k dispozici

Marie Nejedlá

nakl.: Grada, 2. přeprac. vyd., 2015
296 str., bar., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4449-0
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Kniha je koncipována jako základní učebnice pro studenty ošetřovatelství a sestry v praxi. Seznamuje se základními technikami sběru anamnestických dat a fyzikálního vyšetření pacientů umožňujícími získat co nejvíce informací o pacientovi, sledovat a správně dokumentovat změny jeho zdravotního stavu. Tyto dovednosti podporují větší samostatnost v práci sester, na kterou současná koncepce ošetřovatelství klade stále větší důraz. Autorka má bohaté zkušenosti s výukou tohoto předmětu v oboru ošetřovatelství. Text je doplněn černobílými obrázky a barevnou přílohou.


George Herbert Mead: tělo, mysl a svět

Novinka!
George Herbert Mead: tělo, mysl a svět

Roman Madzia

nakl.: Triton, 1.vyd., 2014
240 str., čb., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-784-2
cena:
 249,-

cena na ISIC:
 224,-

Kniha George Herbert Mead: tělo, mysl a svět je první komplexní monografií pojednávající o Meadovi v českém prostoru. Jejím předmětem je prezentace a analýza naturalistické filozofie jednání tohoto myslitele a její následná aplikace na rozličné filozofické problémy, jako je problém poznání, sebe-vědomí, sociálního konstrukcionismu, etiky či filozofie dějin. Ústředním tématem této studie je problém epistemologického konstrukcionismu. V tomto ohledu je hlavním autorovým argumentem tvrzení, že konstrukce našeho přirozeného světa se neodehrává „v našich hlavách“, nýbrž v praktickém jednání a aktivním zapojování environmentálních struktur do našich účelově zaměřených aktivit. Práce je rozdělena do tří kapitol. První z nich se zabývá východisky Meadovy teorie jednání (aktu), jakož i pokusem o uvedení této teorie do konstruktivní diskuse s proudy filozofie mysli a kognitivních věd, souhrnně nazývanými „situovaná kognice“ (A. Clark, D. D. Hutto, M. Johnson, H. Maturana, A. Noë a další). V kapitole druhé se autor věnuje genezi a analýze Meadovy koncepce významového symbolu, (sebe)vědomí a komunikace. V kapitole třetí naopak ukazuje místo těchto teorií v Meadově sociální psychologii, morální filozofii a filozofii dějin.


Gerontologie

Současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd

Nově u nás!
Gerontologie - obrázek není k dispozici

Hana Štěpánková, Cyril Höschl, Lucie Vidovićová a kol.

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
288 str., čb., brož., 235x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2628-4
cena:
 330,-

Monografie předkládá komplexní obraz současné gerontologie. Obsahem publikace jsou ukázky vybraných gerontologických přístupů a otázek aktuálních v České republice. Mnohé kapitoly jsou podloženy vlastním bádáním autorů, kniha tak přenáší poznatky získané výzkumem do praxe a teorie oboru bez velké prodlevy. Autoři nově reflektují tradiční témata a doplňují je o nové oblasti zájmu, jako je například environmentální gerontologie, kineziologie, výpočetní technika, uzpůsobení moderních technologií potřebám seniorů, neuropsychologická diagnostika. Publikace umožňuje vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými disciplínami oboru, poskytuje prostor pro osvětlení specifického pohledu jednotlivých subdisciplín na společné téma a zprostředkovává vysvětlení komplexních fenoménů vázaných na stárnutí člověka v současné společnosti.


Gerontorevmatologie

Novinka!
Gerontorevmatologie

Jozef Rovenský et al.

nakl.: Galén, 1. vyd., 2014
442 str., bar., brož., 225x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-147-6
cena:
 490,-

cena na ISIC:
 441,-

Publikace předních českých a slovenských autorů pod vedením prof. MUDr. Jozefa Rovenského, DrSc., z Národního ústavu revmatických chorob v Piešťanech, má ambice stát se základní monografií specializovaného oboru gerontorevmatologie, který se zabývá poruchami pohybového ústrojí souvisejícími se stárnutím a stářím. Onemocnění pohybové soustavy mají u jednotlivých pacientů své charakteristické znaky, různou etiologii, odlišný průběh a vyžadují větší pozornost při diagnostice i léčbě. U pacientů ve vyšším věku je navíc nutné počítat s komorbiditami, mohou se tedy objevit i diagnostické rozpaky při přesném stanovení diagnózy. Publikace v celém rozsahu přehledně popisuje základní revmatická onemocnění s důrazem na patogenezi, diagnostiku a terapii. Je určena revmatologům a internistům, ale především praktickým lékařům, kteří se s poruchami pohybového ústrojí u osob vyšší věkové kategorie obvykle setkávají jako první.


HIV infekce

Současné trendy v diagnostice, léčbě a ošetřovatelství

Novinka!
HIV infekce

David Jilich, Veronika Kulířová a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
176 str., bar., váz., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3325-1
cena:
 320,-

Přední čeští odborníci vám po delší době přinášejí komplexní publikaci na téma HIV/AIDS, neboť péče o HIV-pozitivní pacienty se dnes kvůli stále rostoucímu počtu infikovaných netýká jen specializovaných pracovišť, ale čím dál tím více proniká do všech zdravotnických a sociálních zařízení. Autoři si nekladou za cíl podat podrobný přehled dané problematiky, jde především o to srozumitelným způsobem poskytnout základní informace široké odborné veřejnosti, která s těmito pacienty může přijít do styku.V rámci 11 samostatných kapitol jsou probrány mj. historie infekce HIV, její výskyt a šíření v ČR, laboratorní diagnostika, patogeneze, klinika a průběh onemocnění, současné terapeutické možnosti, péče o HIV-pozitivní osoby a prevence přenosu HIV i dalších sexuálně přenosných infekcí. V závěru knihy se autoři věnují psychickým, sociálním a právním aspektům u HIV-pozitivních osob.Text je bohatě doplněn přehlednými schématy, tabulkami a zajímavou obrazovou dokumentací.


Homopsychoticus

Novinka!
Homopsychoticus - obrázek není k dispozici

Michaela Malá

nakl.: Triton, 1. vyd., 2015
216 str., čb., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-845-0
cena:
 219,-

cena na ISIC:
 197,-

Statečná, otevřená a nestylizovaná osobní výpověď o závažném duševním onemocnění je svědectvím každodenního zápasu o normalitu, tedy o něco, co zdraví lidé považují za samozřejmost, podléhajíce iluzorní představě, že na ni mají nárok. Autorka dokonale ilustruje soužití s nemocí, na niž — přesněji na některou z jejích forem — stůně asi jeden člověk ze sta. Přestože jde o postižení velmi časté, ani nejbližší okolí nemocných si nedokáže představit jejich utrpení často jen málo ovlivnitelné moderní terapií, které může pacienty přivést až na hranici sebevraždy.


Hravě bez lepku

Průvodce bezlepkovou stravou

Novinka!
Hravě bez lepku

Blanka Palečková a kol.

nakl.: Abolit Public, 1. vyd., 2014
75 str., bar., brož., 210x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-260-7324-6
cena:
 169,-

Rozmanité, plnohodnotné a chutné. Zábavné, inspirativní a hravé. I takové může být vaření bez lepku. Praktický průvodce bezlepkovou stravou „Hravě bez lepku“ je pro všechny, kteří „nekamarádí“ s lepkem a pro všechny, kteří hledají užitečné informace jak se co nejlépe a nejchutněji postarat o zdraví sebe a svých blízkých a lepek ze svého jídelníčku jednoduše vyřadili. Kniha obsahuje pestrý týdenní jídelníček chutných pokrmů z přirozeně bezlepkových surovin. Celkem 37 originálních receptů od snídaně po moučník. Nechybí ani inspirace pro hravé servírování všech jídel a užitečné tipy od týmu kuchařského studia Vaření hravě, jak všechny recepty ještě více rozvinout a variovat.


Hypertenze

Novinka!
Hypertenze

Jiří Widimský jr., Jiří Widimský a kol.

nakl.: Triton, 4. rozš. a přeprac. Vyd., 2014
499 str., bar., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-811-5
cena:
 499,-

cena na ISIC:
 449,-

Další rozšířené a přepracované vydání monografie Hypertenze autorského kolektivu vedeného prof. MUDr. Jiřím Widimským mladším a prof. MUDr. Jiřím Widimským starším představuje moderně pojatý a komplexní pohled na celou širokou problematiku vysokého krevního tlaku. Kniha zahrnuje epidemiologické údaje, patogenezi hypertenze, klasifikaci a diagnostiku hypertenze včetně různých metod měření krevního tlaku. Na rozdíl od všech předchozích vydání je pozornost věnována i hypertenzi v dětství a dospívání. Podrobně jsou diskutovány farmakologické léčebné přístupy u hypertenze, často se opírající o existující evidenci o příznivém ovlivnění kardiovaskulární morbidity a mortality. Najdeme zde i kapitoly zahrnující léčebné přístupy k hypertenzi v různých specifických situacích, jako hypertenze u diabetes mellitus, ischemické choroby srdeční či v těhotenství. Samostatná kapitola je věnována i nefarmakologickým přístupům k terapii rezistentní hypertenze. Kniha obsahuje i komplexní shrnutí poznatků o sekundární hypertenzi, její diagnostice a léčbě, především renální a endokrinní hypertenzi. Monografie zahrnuje poznatky jak českých, tak i evropských směrnic o diagnostice a léčbě hypertenze vydaných v roce 2012/2013. Kniha je určena nejen specialistům, ale i všem lékařům, kteří se ve své praxi setkávají s problematikou arteriální hypertenze (internisté, kardiologové, praktičtí a dětští lékaři, nefrologové, diabetologové či endokrinologové).


Chemické vlastnosti dentálních materiálů

Nově u nás!
Chemické vlastnosti dentálních materiálů

Kateřina Valentová, Svatava Dvořáčková, Eva Anzenbacherová, Pavel Kosina, Daniela Walterová, Martina Bancířová

nakl.: Olomouc, 2. vyd., 2011
78 str., čb., brož., 290x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-244-2866-6
cena:
 129,-

Skripta jsou určena pro studenty prvního ročníku oboru Zubní lékařství Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a slouží jako podklady k části přednášek předmětu lékařská chemie. S dentálními materiály se studenti v průběhu studia setkávají ve více předmětech.


Chirurgická onkologie

Novinka!
Chirurgická onkologie

Zdeněk Krška, David Hoskovec, Luboš Petruželka a kol.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
904 str., bar., váz., 260x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4284-7
cena:
 1 699,-

cena na ISIC:
 1 529,-

Po překladové knize stejného jména v roce 2005 se nyní dostává čtenářům do rukou první originální postgraduální mezioborová domácí monografie. Kolektiv více než 70 předních odborníků domácích, ale i zahraničních sepsal pod vedením editorů prof. MUDr. Zdeňka Kršky, CSc., prim. MUDr. Davida Hoskovce, PhD. a prof. MUDr. Luboše Petruželky, CSc. zcela unikátní učebnici, která postihuje v 42 kapitolách celou šíři oboru jak z pohledu chirurgického, tak onkologického. Celobarevná, bohatě obrazově dokumentovaná publikace obsahuje 367 fotografií, 89 perokreseb, 90 grafů a schémat. Publikace vznikla za významné podpory společnosti AGROFERT, společnosti AGEL a dalších subjektů. Jednotlivé kapitoly postihují patofyziologii nádorového bujení, dále v nich čtenář najde potřebné zobrazovací metody, nádorové markery, chirurgický staging, nechirurgickou léčbu, perioperační management, urgentní stavy i informovaný souhlas. Další kapitoly jsou věnovány jednotlivým nádorům podle druhu a lokalizace…


Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem /2014

Novinka!
Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem /2014

Jindřiška Perušičová

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
192 str., bar., brož., 190x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-408-1
cena:
 195,-

Podobně jako v loňském roce byl vyvrcholením ediční řady Současná diabetologie titul věnovaný aktuálnímu stavu perorální léčby DM, v roce 2014 je podobný titul věnován injekční léčbě DM, přesněji s důrazem na injekční léčbu DM2. Prof. Perušičová seznamuje čtenáře (především z řad diabetologů) se všemi praktickými aspekty léčby inzulinem a jeho analogy, stejně jako inkretinovými mimetiky, a to ve zcela aktuálním pohledu roku 2014. Knižní řada prof. Perušičové je známá tím, že je přesně cílena pro potřeby zejména ambulantních diabetologů, proto jako třetí oddíl – navazující na kapitoly věnované inzulinové a inkretinové léčbě – autorka zařadila ještě kapitoly seznamující čtenáře s novinkami v léčbě metforminem, který je vždy základním pilířem léčby DM2, a s nímž je nejčastěji injekční léčba kombinována.


Interná propedeutika

Novinka!
Interná propedeutika

Ivica Lazúrová, Ivana Valočíková a kol.

nakl.: Osveta, 1.vyd., 2014
148 str., bar., váz., 245x180 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8143-136-4
cena:
 435,-

Kniha je v prvom rade určená študentom na prípravu v rámci predmetu In- terná propedeutika a na prípravu pred štátnou záverečnou skúškou z predmetu Interná medicína. Veríme, že si nájde svoje miesto aj v knižnici mladých lekárov pri príprave pred špecializáciou z vnútorného lekárstva a iných pododborov in- ternej medicíny, všeobecných lekárov, ale aj lekárov z rôznych iných lekárskych odborov.


Interní propedeutika

Novinka!
Interní propedeutika

Miloš Táborský, Josef Zadražil, Vlastimil Ščudla, Vlastimil Procházka, Vítězslav Kolek, Karel Indrák, Jiří Ehrmann

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
400 str., bar., váz., 235x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3207-0
cena:
 390,-

Kolektiv velmi zkušených autorů vytvořil moderní učebnici, která je přehledná a praktická pro všechny studující všeobecného lékařství na lékařských fakultách. V době, kdy se restrukturalizuje vnitřní lékařství a vymezuje se proti subspecializacím, které léčí dílčí problémy, nikoliv však člověka a jeho skutečné potřeby, je tento přístup návratem ke kořenům oboru. Text je doplněn velkým počtem didakticky orientovaných obrázků, schémat a tabulek, jež usnadní orientaci a přispějí k zapamatování klíčových momentů daných kapitol.


Ischemické cévní mozkové příhody

Nově u nás!
Ischemické cévní mozkové příhody

Roman Herzig

nakl.: Maxdorf, 2. vyd., 2014
112 str., bar., brož., 190x110 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-373-2
cena:
 195,-

Druhé rozšířené a aktualizované vydání úspěšné knihy našeho předního neurologa. První vydání z roku 2008 se setkalo s velkým ohlasem jak mezi neurology, tak internisty a dalšími odbornostmi, zejména důrazem na opuštění terapeutického nihilismu a na aktivní přístup k nemocným s CMP. Za uplynulých 5 let se celá oblast terapie CPM ještě značně posunula kupředu, a to jak technicky, tak zejména i z hlediska vývoje nových – a to i principiálně inovativních – farmak. Dnes víme, že následky CMP, i její mortalitu, můžeme snížit na hodnoty, které by se zdály před 10 lety utopií. K tomu, aby tento optimistický výhled byl reálný, je však třeba, aby moderní znalosti pronikly do podstatně širšího okruhu lékařů. Věříme, že k tomu druhé vydání této knihy přispěje.


Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči

Nově u nás!
Jak (pře)žít se stárnoucími rodiči

Tomáš Novák, The Beastess

nakl.: Grada, 1. vyd., 2013
136 str., čb., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4623-4
cena:
 199,-

cena na ISIC:
 179,-

Stále větší počet lidí středního věku se ocitá ve složité a leckdy skoro neřešitelné životní situaci naplňování několika těžko slučitelných rolí - pracovat, vychovávat děti a zároveň pečovat o stárnoucí rodiče. Jde o záležitost mimořádně fyzicky i psychicky náročnou, která s sebou mnohdy přináší poruchy v oblasti rodinných vztahů, popřípadě i zdravotní potíže. Autoři - poradenský psycholog a psychiatryně - se snaží jednak poodhalit sociologické a psychologické aspekty tohoto nelehkého životního období, ale především poskytnout praktické rady pečovatelům o seniory, včetně nabídky relaxačních metod, protistresové svépomoci, asertivních komunikačních technik a stručného právního poradenství. Autorská dvojice čerpá z vlastní odborné zkušenosti, ale i ze svých osobních zdrojů. Čtenářům, kteří se snaží plnit tak gigantický úkol, jakým je péče o seniora v rodině, se tak dostává do ruky mimořádně praktická příručka, na níž jistě kromě komplexních informací o dané problematice ocení téměř léčivou snahu o nadhled a odkrývání nečekaných bonusů, které péče o staré rodiče může přinést.


Jak (si) kontrolovat a zvládat diabetes

Manuál pro edukaci diabetiků

Nově u nás!
Jak (si) kontrolovat a zvládat diabetes - obrázek není k dispozici

Alexandra Jirkovská a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
400 str., bar., brož., 230x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3246-9
cena:
 290,-

Publikace našich předních specialistů v oboru vznikla na základě nových zkušeností nabytých v rámci týmové spolupráce při edukaci diabetiků. Určena je především diabetikům, ale též edukačním sestrám a lékařům pečujícím o diabetiky, nutričním terapeutům, psychologům, rehabilitačním i sociálním pracovníkům, podiatrům a dalším odborníkům. Již v úvodní kapitole o diabetu je zdůrazněno, že základem jeho úspěšné léčby je kvalitní a odborně vedená edukace, která pomáhá diabetikům samostatně zvládat diabetes. V dalších statích nalezne čtenář informace o nových trendech samostatné kontroly diabetu – zdokonalila se nejen technologie kontinuální monitorace glykémií, ale i možnosti stahování údajů z pump a glukometrů do počítače. Manuál také poskytuje přehled o nových lécích včetně nových druhů inzulinu a poukazuje na zlepšení technických prostředků pro inzulinovou léčbu. V kapitole o výživě předkládají autoři nová dietní doporučení a poukazují na podstatné změny v přístupu k diabetické dietě. Změnily se i názory na úpravy léčebného režimu, zejména co se týká hypoglykémie a její léčby. Kapitola o srdečně-cévních komplikacích se mj. zabývá tzv. „syndromem spánkové apnoe“, který je u diabetiků poměrně častý, ale pokud se včas rozpozná a léčí, nemusí mít závažné následky. Velká pozornost je věnována sociálně psychologické problematice diabetu a fyzické aktivitě včetně správné rehabilitace. Závěrečná, podrobně zpracovaná kapitola o edukaci, která je určena zdravotníkům, klade mimo jiné důraz na doporučený postup České diabetologické společnosti a na metodiku edukace diabetiků. Napříč celým textem autoři doporučují diabetikům spolupracovat při jeho studiu s edukátory, kteří by jim měli pomoci vybrat z knihy pro ně podstatné údaje, správně jim porozumět a vhodně je aplikovat ve vlastním životě. Přáním autorů je, aby čtenáři – diabetici i edukátoři a další odborníci – v knize nalezli užitečné rady, které mohou uplatnit v každodenní praxi.


Jak cvičit dobře a s radostí při bolestech bederní páteře

Nově u nás!
Jak cvičit dobře a s radostí při bolestech bederní páteře - obrázek není k dispozici

David Smékal a kol.

nakl.: UP Olomouc, 1. vyd., 2014
47 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-244-3985-3
cena:
 85,-

Publikace poskytuje přehled základních cviků pro pacienty s nespecifickou bolestí zad.


Jak zvládnout syndrom vyhoření

Najděte cestu zpátky k sobě

Novinka!
Jak zvládnout syndrom vyhoření - obrázek není k dispozici

Mirriam Pries

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
176 str., čb., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5394-2
cena:
 229,-

cena na ISIC:
 206,-

Kniha přichází s překvapivým zjištěním: skutečnou příčinou vyhoření není přetížení a vyčerpání. To jsou pouze následky. K vyhoření dochází proto, že v důležitých oblastech života nemáme zdravý vztah k sobě a k lidem kolem sebe. Nevedeme dialog se svým nitrem. Ztratili jsme kontakt s tím, co je naší podstatou. Přestáváme žít, jen fungujeme. Autorka na základě dlouholetých zkušeností vysvětluje nové souvislosti syndromu vyhoření a popisuje skutečné příčiny této nemoci. Odhaluje nevědomé mechanismy, kvůli kterým se syndrom vyhoření objevuje, a nabízí cesty, jak se znovu uzdravit.


Jez a běhej

Moje nečekaná cesta k úspěchu na ultramaratonu

Nově u nás!
Jez a běhej

Scott Jurek, Steve Friedman

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2013
272 str., bar., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-2871-4
cena:
 299,-

Autobiografická kniha Jíst a běhat, překypující neuvěřitelnými příběhy o vytrvalosti a soutěžení v krajních situacích, fascinujícími vědeckými poznatky a použitelnými, praktickými radami - včetně autorových oblíbených receptů z rostlinných zdrojů - dokáže každého motivovat, aby se vydal na trať, ať už to znamená poprvé vyběhnout nebo zkoumat hranice svých možností. Jurek dosáhl neuvěřitelných úspěchů, a to vše pouze při veganském stravování.


Kardiologie pro interní praxi

Novinka!
Kardiologie pro interní praxi

Miloš Táborský et al.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
295 str., bar., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3361-9
cena:
 480,-

Nová učebnice, která bude vaším průvodcem v aktuálních kardiologických otázkách transformovaných do každodenní jak klinické tak ambulantní praxe. Kardiologie spolu s onkologií patří mezi nejvíce se dynamicky rozvíjející obory medicíny a tak je někdy velmi obtížné sledovat změny, které nastávají v doporučených postupech v oblasti diagnostiky, farmakologické i nefarmakologické léčby kardiovaskulárních onemocnění. Za klíčové považujeme orientovat se v oblasti moderní antikoagulační léčby v primární i sekundární prevenci tromboembolických příhod u pacientů s fibrilací síní. Neméně zajímavou a překotně se vyvíjející problematikou je protidestičková léčba u nemocných s akutním koronárním syndromem a současný pohled na kombinaci obou výše zmíněných terapií. Rádi bychom vás seznámili také se stále aktuální problematikou léčby srdečního selhání, kde cítíme velmi rychlý nárůst počtu pacientů. Rovněž budeme informovat o léčbě hypertenze a přehodnocení významu katetrizační renální denervace v léčbě rezistentní hypertenze. Problematiku doplňujeme otázkami léčby fibrilace síní, významem telemedicínských postupů pro kardiologii a vnitřní lékařství, nezapomínáme ani na právní aspekty nového občanského zákoníku pro každodenní lékařskou praxi.


Kariologie

Novinka!
Kariologie

Jozef Minčík, Marcela Šatanková, Michal Alexejenko, Rudolf Novotný, Maxim Stošek, Daniel Svoboda

nakl.: StomaTeam, 1. vyd., 2014
260 str., bar., váz., 255x180 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-904377-2-2
cena:
 1 290,-

Kniha Kariologie je v současnosti jedinou v češtině dostupnou odbornou publikací, která zevrubně mapuje problematiku moderní diagnostiky, ošetření a prevence zubního kazu, úrazů zubů a jejich opotřebení.


Klasifikace dětských zlomenin

Novinka!
Klasifikace dětských zlomenin

Petr Havránek, Tomáš Pešl, Martin Čepelík

nakl.: Galén, 1. vyd., 2014
62 str., čb., brož., 280x195 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-143-8
cena:
 350,-

cena na ISIC:
 315,-

Praktický a přehledný manuál tvoří doplněk monografie Dětské zlomeniny (Galén-Karolinum, 2013). Příručka obsahuje ve dvou základních souborech jak obecná klasifikační schémata, tak i klasifikační schémata specifická pro jednotlivé části skeletu. Přehledné a bohatě ilustrované tabule s klasifikacemi a komentáři slouží pro rychlou orientaci a následné stanovení diagnózy.


Klinická diagnostika alkoholizmu

Súčasnosť a perspektívy

Novinka!
Klinická diagnostika alkoholizmu

Stanislav Kunda

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2014
86 str., bar., váz., 245x175 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-420-9
cena:
 435,-

Publikácia úzko nadväzuje na iné práce vydané v rokoch 1986, 1990 a neskôr, vrátane monografie Klinika alkoholizmu (1988). Chce predovšetkým prispieť k oživeniu klasifikačných iniciatív vo svete aj u nás. Tento pohyb, ktorý mal byť spustený už deklarovaním syndrómu závislosti od alkoholu v roku 1977, by mal viesť k zblíženiu globalizujúceho prístupu s individuálnym, a tým aj metodológie a výskumu s praxou. Klinické skúsenosti ukazujú, že štatistické spracovanie sa nemusí kryť s klinickou realitou, a čo je na škodu, dokonca ani s klinickým myslením. Klinická psychiatria sa pritom nezaobíde bez psychopatológie, v pude sebazáchovy je dokonca povinná ju rozvíjať, resp. aktualizovať.


Kompendium diagnostického zobrazování dětí, adolescentů, plodů a matek

Novinka!
Kompendium diagnostického zobrazování dětí, adolescentů, plodů a matek

Jiří Neuwirth, Pavel Eliáš

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
932 str., čb., váz., 305x315 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-725-5
cena:
 1 270,-

cena na ISIC:
 1 143,-

Tato publikace vychází z původního Kompendia diagnostického zobrazování a navazuje na něj. Text je doplněn o oddíly popisující vývoj plodu, prenatální zobrazování a o zobrazování onemocnění těhotných žen. Celkově je zaměřen na problematiku onemocnění dětí a adolescentů. Původní rozsah knihy je výrazně rozšířen o řadu nových diagnóz a postupů včetně MR a sonografického vyšetřování plodů, těhotných žen i nezralých novorozenců. V knize není zahrnuto zobrazování onkologických onemocnění a traumatologie dospělých. Těmito tématy se budou zabývat připravované publikace Kompendium onkologického zobrazování a Kompendium muskuloskeletální radiologie. V úvodních kapitole jsou popsány základní klinické symptomy a jejich diferenciální diagnostika v dětském věku, fáze vývoje plodů, dětí a adolescentů a základní dělení vrozených vývojových vad. V dalších kapitolách nabízíme čtenářům ucelený přehled kontrastních látek a jejich dávkování v jednotlivých věkových skupinách u různých vyšetření a poskytujeme též podrobný přehled měření radiačních dávek, principů radiační ochrany a nastavení parametrů u RTG a CT vyšetření dětí. V samostatném oddílu je shrnuta klasifikace a zobrazování hemoblastóz v dětském věku. V dalších částech, uspořádaných již tradičně dle orgánových systémů, nabízíme čtenáři rychlou orientaci v diferenciální diagnostice chorob různými zobrazovacími metodami dle znaků a příznaků. Rozboru nejčastějších onemocnění a radiologických nálezů je věnováno 55 kapitol. Kniha obsahuje 224 schémat a 132 tabulek s klasifikacemi typů nálezů či onemocnění. Rychlou orientaci a snadné hledání umožní rejstřík s více než 6500 hesly. Pomocí unikátního kódu v knize má každý její vlastník on-line přístup na stránkách www.anatrad.com/cz k elektronické verzi původního Kompendia diagnostického zobrazování a k dalším 4 medicínským databázím.


Kompletní historie medicíny

Nově u nás!
Kompletní historie medicíny

Gill Devies

nakl.: Computer Press, 1. vyd., 2013
224 str., bar., váz., 250x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-264-0099-8
cena:
 590,-

Kniha Kompletní historie medicíny předkládá nekonečně složitou skládačku historie lékařství zahrnující časovou posloupnost, biologickou evoluci, smrtelné pandemie, společenské změny velkého dosahu a také role, které sehráli pionýři lékařské vědy, počínaje Hippokratem, přes Vesalia a Pasteura až po lékaře a vědce dnešní doby. Kniha navíc obsahuje detailní informace o nemocech, diagnóze, léčbě a chirurgických technikách, a to od nejstarších počátků až po ohromující pokrok současné doby.


Koreniny pre zdravie

Novinka!
Koreniny pre zdravie

Mária Kleňová

nakl.: Osveta, 1. vyd., 2014
136 str., bar., brož., 205x145 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8063-417-9
cena:
 173,-

Láska je korením života. Toto prirovnanie som použila na úvod z jedného veľmi pragmatického dôvodu: porovnať dôležitosť lásky v živote človeka s dôležitosťou korenín v potrave. Veď nech by sme mali jedlo pripravené podľa všetkých fyziologických, medicínskych, racionálnych a neviem akých zásad, mohlo by byť akokoľvek plnohodnotné vo svojom zložení, málo by pre nás znamenalo, ak by nemalo svoje aromatické a chuťové vlastnosti. Širokú škálu chutí a pestrosti jedál nám poskytujú práve koreniny. A nielen to. Tým, že koreniny obsahujú tiež ďalšie zložky, napríklad enzýmy, vitamíny, éterické oleje, glykozidy, alkaloidy, minerálne látky, rôzne kyseliny a horčiny a mnoho iných ešte nepreskúmaných látok, pôsobia na náš organizmus oživujúco, regulujú trávenie, pôsobia ako katalyzátory a v nemalej miere pôsobia ako liek. O ich dôležitosti svedčí aj to, že ľudia od praveku až do dnešných čias, od Ameriky až po Ďaleký východ, poznali a používali koreniny. Už naši predkovia poznali rôzne bylinky, ktoré pridávali k jedlám. Mnohé druhy korenia sa k nám dostali pričinením moreplavcov a doniesli k nám exotický nádych cudzích krajín. Tešili sa veľkej obľube a boli veľmi vzácne. Cesta za korením, samozrejme aj snaha obchodníkov zvýšiť svoje zisky, bola pravdepodobne jednou z hlavných príčin Kolumbovej cesty na západ. Krištof Kolumbus síce nedoplával do Indie, ale objavil pre Európanov Ameriku. To sa ale nikdy nedozvedel. Do smrti ho však mrzelo, že nepriviezol spoza mora korenie. Obchod s korením sa postupne stával veľmi dôležitým a výnosným. Našťastie doba, keď sa niektoré druhy orientálneho korenia doslova vyvažovali zlatom a mohli si ich dovoliť len šľachtici a bohatí mešťania, patrí dávno minulosti. Dnes je situácia skôr opačná. Nielenže sú rôzne koreniny dostupné každému, ale súčasný potravinársky priemysel dokáže nahradiť rôzne koreniny syntetickými dochucovadlami. Najlepšie jedlá svetových kuchýň však naďalej vďačia za svoju chválu predovšetkým dokonalej znalosti všetkých kúziel a tajomstiev zachádzania s korením a bylinkami. Vydajme sa preto na exkurziu za najznámejšími koreninami do ich pôvodnej vlasti.


Krvácení

Nově u nás!
Krvácení

Miroslav Penka, Igor Penka, Jaromír Gumulec a kol.

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
336 str., bar., váz., 260x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-0689-4
cena:
 699,-

cena na ISIC:
 629,-

Publikace poskytuje multioborový pohled na jeden z nejzávažnějších klinických projevů, kterým krvácení beze sporu je. V úvodní části jsou zmíněny základy problematiky krevního srážení a patofyziologie krvácení jako medicínského fenoménu, je zde rozebrána možnost laboratorní diagnostiky, na ni navazuje kapitola radiologická, která má nejen diagnostické, ale také především již terapeutické zaměření. Řešením problematiky terapie pak pokračují kapitoly o farmakologických možnostech stavění krvácení a o hemoterapii, která se zaměřuje na léčbu transfuzními přípravky a krevními deriváty. Ve speciální části je pojednáno o hematologických chorobách vedoucích ke krvácení – o hemofilii, von Willebrandově chorobě a krvácení v hematologii. Po ní následuje kapitola o krvácení v onkologii. Krvácení v gastroenterologie se zaměřuje na hematemézu a melénu, nefrologická kapitola se soustřeďuje nejen na hematurii, ale i na další afekce ledvin spjaté s poruchou krevního srážení. Pneumologická kapitola se zabývá především hemoptýzou; na ni navazující kapitola infektologa. Stomatologická část uzavírá slizniční krvácení a přechází k chirurgickým krvácením, další kapitola dokončuje problematiku mukokutánních krvácení a je soustředěna na problematiku krvácení v dermatologii. Protože tato krvácení převažují ve starším věku, je další kapitola monografie věnována krvácení ve stáří. V dalším sledu navazují chirurgické kapitoly zahrnující problematiku krvácení v traumatologii, hrudní a břišní chirurgii, zabývají se krvácením spojeným s laparoskopickými výkony i klasickými operacemi. Následují kapitoly o krvácení v dalších chirurgických oborech – neurochirurgii a otorinolaryngologii, dále pak kapitoly zahrnující problematiku intenzivní péče v souvislosti s krvácením, péče o krvácení v dětském věku, o řešení krvácení provázející antikoagulační léčbu a nakonec specifická kapitola o krvácení v porodnictví. Celobarevná publikace obsahuje téměř 180 tabulek, obrázků, schémat a grafů.


Laboratorní cvičení z molekulární biologie

Nově u nás!
Laboratorní cvičení z molekulární biologie

Mária Šmehilová, Lenka Dzurová, Ivo Frébort, Petr Galuszka

nakl.: Olomouc, 1. vyd., 2014
54 str., bar., brož., 295x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-244-4039-2
cena:
 121,-

Skripta jsou určena studentům navazujícího studia biochemie pro předmět Laboratorní technika z molekulární biologie. Jedná se o soubor pěti úloh představující nejdůležitější úkony prováděné v laboratořích molekulární biologie, přičemž jde o techniky základní, ale zároveň velice pokročilé a všestranně využitelné (izolace nukleových kyselin, restrikční analýza, reverzní transkripce, kvantitativní PCR v reálném čase, příprava genomové knihovny za použití bakteriofága a její namnožení, identifikace geneticky modifikovaných organismů v potravinách). Text je koncipován do tří částí - teoretický úvod, experimentální postupy a vyhodnocení a slouží tak studentům jako vodítko ke komplexnímu zvládnutí dané problematiky.


Léčba výhřezu meziobratlového disku bez operace

Spirální stabilizace páteře

Novinka!
Léčba výhřezu meziobratlového disku bez operace

Richard Smíšek, Zuzana Smíšková, Kateřina Smíšková

nakl.: Mudr. Richard Smíšek, 1. vyd, 2014
118 str., bar., brož., 300x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87568-43-9
cena:
 300,-

Spirální stabilizace páteře je originální metoda jak léčit poruchy páteře, ale hlavně jak jim předcházet dostatečnou regenerací. Kniha je určena pro profesionály kteří léčí pacienty s touto diagnózou, ale i pro pacienty přímo. Obsahuje: Příčiny bolestí zad a výhřezu meziobratlového disku. Příklady úspěšné léčby výhřezu disku. Léčba výhřezu disku cvičením SPS.


Léčení pohybem

Jak probouzet, tančit a žít své sny

Nově u nás!
Léčení pohybem

Susannah a Ya´acov Darling Khanovi

nakl.: Maitrea, 1. vyd., 2012
309 str., čb., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87249-37-6
cena:
 325,-

Léčení pohybem je uzemňující i povznášející moderní meditační praxe založená na tradicích extatického tance. Každý z nás, má v sobě vnitřního tanečníka, který nám může zpřístupnit moudrost, vitalitu a tvořivost, k nimž pomocí samotného intelektu nelze dospět. Cvičení obsažená v této knize, kombinující pohyb a meditaci, vás provedou hlubokou a transformační cestou.


Lékařská biologie a genetika (I. Díl)

Nově u nás!
Lékařská biologie a genetika (I. Díl) - obrázek není k dispozici

Berta Otová a kol.

nakl.: Karolinum, 2. nezměněné vyd., 2014
124 str., čb., brož., 295x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2835-6
cena:
 135,-

Učební texty Lékařská biologie a genetika jsou zaměřeny především na genetické problémy, které jsou významné pro studium medicíny; shrnují základní poznatky rozsáhlého a dynamicky se rozvíjejícího oboru lékařské biologie a genetiky. Texty jsou rozděleny do tří dílů; v současnosti je v prodeji I. díl, který obsahuje: (a) úvodní kapitolu o historii vědního oboru biologie, (b) shrnuje poznatky mendelovské genetiky a poznatky o vazbě genů a jejich využití pro diagnostiku dědičných chorob a při mapování genomu, (c) seznamuje s pravidly genealogických studií, (d) kapitola Regulace buněčného cyklu a buněčná signalizace shrnuje současné poznatky o mezibuněčné komunikaci, (e) kapitola Mitóza a meióza popisuje průběh, význam a možné poruchy dělení eukaryotních buněk, (f) kapitola Cytogenetika shrnuje nejnovější poznatky o chromosomální výbavě člověka, nových technikách vyšetření karyotypu a popisuje vznik široké škály defektů asociovaných s chromosomálními aberacemi.


Makulární edémy

Nově u nás!
Makulární edémy - obrázek není k dispozici

Jan Ernest a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
246 str., bar., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3472-2
cena:
 390,-

Monografie mapuje současné poznatky diagnostiky a léčby makulárních edémů (ME) nejrůznější etiologie – např. u diabetické retinopatie, retinální venózní okluze, věkem podmíněné makulární degenerace, při uveitidě, odchlípení sítnice, u cystoidního ME či některých poruch vitreoretinálního rozhraní. Autoři kromě sumarizace výsledků klinických studií čtenářům předkládají systematický přehled na tomto poli, doplněný o dlouholeté vlastní zkušenosti. Kniha by kromě uceleného pohledu na problematiku makulárních edémů měla být současně i praktickým návodem, jak postupovat v konkrétních případech. K tomu slouží též bohatá obrazová dokumentace, kazuistiky, tabulky a schémata v jednotlivých kapitolách.


Masáže od A do Z

Nejlepší cesta, jak si osvojit příjemné umění masáží

Nově u nás!
Masáže od A do Z

Susan Mumfordová

nakl.: Metafora, 1. české vyd., 2011
400 str., bar., brož., 165x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7359-300-1
cena:
 199,-

Umění masáže provází lidstvo od nepaměti. Správně provedená masáž nejenom uleví od bolesti, ale dokáže také povzbudit intimitu mezi partnery, snížit stres nebo navodit relaxaci. A to všechno máme v dnešní uspěchané době zapotřebí. Masírování je oblíbené snad všude, ale jsou země, které je dovedly k dokonalosti. Proto se kromě běžnějších masáží seznámíte i se stylem švédským, čínským, japonským a různými jinými metodami. Podle podrobných návodů a barevných fotografií se lehce naučíte postupům pro celé tělo i jednotlivé části, dovíte se, co pomáhá proti bolestem zad, jak nejlépe masírovat sportovce, ale i malé děti a mnoho dalších věcí. Budete spokojenější, výkonnější, odpočatější a přinesete si do života novou radost.


Maso jako potravina

Produkce, složení a vlastnosti masa

Nově u nás!
Maso jako potravina

Josef Kameník a kol.

nakl.: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno: Časopis Maso, 1. vyd., 2014
328 str., bar., váz., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7305-673-5
cena:
 299,-

Monografie Maso jako potravina je rozdělena do čtyř kapitol: produkce a spotřeba masa; složení, struktura, biochemické procesy; mikrobiologie masa; parazitologie masa. Autory knihy jsou odborníci z Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, Výzkumného ústavu veterinárního lékařství v Brně i ze zpracovaného průmyslu. Při psaní jednotlivých kapitol sledovali tvůrci společný cíl – zprostředkovat čtenářům aktuální poznatky o produkci, složení i vlastnostech masa. Podrobně je analyzována současná produkce vepřového, hovězího i drůbežího masa ve světě, Evropě i ČR. Kapitola 1 se rovněž zabývá zdravotními aspekty konzumace masa, samostatně je popsána souvislost mezi konzumací masa a kardiovaskulárními chorobami i rakovinným onemocněním. V kapitole 2 je mimo jiné popsán aktuální pohled na biochemické procesy v mase, známé pod pojmem zrání masa. Mikrobiologie masa pojednává o mikroflóře vyvolávající kažení masa i o bakteriích a virech jako původcích alimentárních onemocnění člověka. Kapitola Parazitologie masa popisuje druhy cizopasných organismů významných z pohledu bezpečnosti potravin.


Mobilizace periferních kloubů

Nově u nás!
Mobilizace periferních kloubů - obrázek není k dispozici

Simona Hájková, Irena Novotná, Ludmila Salabová

nakl.: ČVUT, 1. vyd., 2014
164 str., bar., brož., 295x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-01-05517-5
cena:
 260,-

Názorný studijní materiál pro studenty oboru Fyzioterapie s diagnostikou funkčních blokád kloubů končetin jako součástí vyšetřovacích postupů. Funkční poruchy kloubů končetin tvoří samostatnou část manuální medicíny a znalost vyšetřovacích postupů kloubů je nedílnou součástí práce fyzioterapeuta.


Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví

Racionální volba účinné a bezpečné medikace

Novinka!
Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví

Tomáš Fait, Michal Zikán, Jaromír Mašata a kol.

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
477 str., bar., brož., 225x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-403-6
cena:
 795,-

Publikace rozsáhlého kolektivu autorů vedeného MUDr. Tomášem Faitem, Ph.D., je unikátní nejen v oblasti gynekologie, ale v celé současné české lékařské literatuře. Kniha je farmakoterapeutickým průvodcem, u každé nozologické jednotky je čtenář zasvěcenými radami veden od volby prvního léku až po léčbu komplikovaných klinických stavů. Kniha je určena především gynekologům, užitečná bude také pro internisty či praktické lékaře.


Moje vzpomínky na začátky Dětského kardiocentra v Praze

Novinka!
Moje vzpomínky na začátky Dětského kardiocentra v Praze

Milan Šamánek

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
100 str., bar., váz., 215x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5004-0
cena:
 149,-

cena na ISIC:
 134,-

Práce je vzpomínkou na dětskou kardiologii a kardiochirurgii před rokem 1968, na pohnuté události roku 1968 a na vznik Dětského kardiocentra v Motole v dalších letech. Dětské kardiocentrum v Motole otevřelo cestu ke spolupráci mezi Východem a Západem, každoročně pořádalo mezinárodní semináře v Motole i významné celosvětové kongresy. Jeho pracovníci vybudovali dětské kardiocentrum v Havaně. Kniha obsahuje také vizi dalšího vývoje pražského Dětského kardiocentra. Řada pracovníků kardiocentra v současné době pracuje na významných postech v zahraničí. Dětské kardiocentrum v Praze-Motole se zařadilo mezi nejlepší na světě svojí úmrtností po operaci, která je menší než 1 %. V současné době je v České republice dobře postaráno o každé dítě, které se narodí s VSV a vyžaduje péči již v dětském věku.


Molekulární genetika v onkologii

Novinka!
Molekulární genetika v onkologii

Lenka Foretová, Marek Svoboda, Ondřej Slabý a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
184 str., bar., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3236-0
cena:
 350,-

První komplexně pojatá monografie na toto téma u nás podává aktuální přehled možností molekulárně genetických vyšetření v oboru onkologie. Tato vyšetření umožňují lékařům mnohem lépe uplatňovat principy individualizované medicíny, a to ve všech oblastech poskytované zdravotní péče, tj. v prevenci, diagnostice i léčbě. Takovýto postup, jak již bylo prokázáno, zvyšuje šance na dlouhodobé přežití a lepší kvalitu života onkologických pacientů. Samostatné kapitoly jsou proto věnovány solidním tumorům, hematologickým malignitám, farmakogenetice a hereditárním nádorovým syndromům. V závěru knihy se autoři zabývají současnou situací i s ohledem na vstup nových technologií a perspektivou molekulární genetiky do budoucna.


Motivace chování

Nově u nás!
Motivace chování - obrázek není k dispozici

Milan Nakonečný

nakl.: Triton, 3. přeprac. vyd., 2014
600 str., čb., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-830-6
cena:
 699,-

cena na ISIC:
 629,-

Pro zájemce o psychologii jsou nejpřitažlivější zejména dvě otázky týkající se každodenního života – jak se utváří a projevuje lidská povaha, tedy otázka charakteru, a otázka motivace chování – tedy proč lidé činí to, co činí. Na druhou otázku se snaží odpovědět třetí rozšířené a přepracované vydání této knihy, která je zatím nejobsáhlejší systematickou původní českou publikací na dané téma, jež patří k nejzávažnějším problémům nejen v obecné psychologii, ale jako klíčový problém vystupuje i v oblastech užité psychologie. Mnoho nových informací přináší i klinickým psychologům, pro něž je identifikace motivů lidských činů prvořadým úkolem. Studium motivace lidského chování umožňuje chápání složitých smysluplných souvislostí lidských příběhů a psychologických příčin lidských činů. Obsáhlý teoretický úvod zahrnuje terminologii psychologie motivace, základní principy fungování procesu motivace, podrobnou analýzu vývoje motivačních systémů a další témata, která jsou nezbytným předpokladem pochopení problému motivace. Dalším tematickým celkem je fenomenologie chování, obsahující analýzu agrese, sexu, výkonu, touhy po moci, úzkosti, altruistického chování, motivace různých druhů sociálního chování a řadu dalších. Čtenář v knize najde i podrobný přehled významných psychologických teorií motivace. Autor vyplňuje určitou mezeru, kterou vytváří někdy příliš empiricky jednostranně pojatá psychologie, a neopomíjí ani tradiční fenomenologické přístupy, směřující hlouběji ke kořenům lidské psychiky.


Muži chtějí milenky

Jak být ta jedna jediná

Novinka!
Muži chtějí milenky

Laura Janáčková

nakl.: Grifart, 1. vyd., 2014
214 str., bar., váz., 205x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-905337-6-9
cena:
 399,-

Kniha je praktickým návodem pro ženy, jak se stát pro muže tou jednou jedinou osudovou láskou. Srozumitelně vysvětluje partnerský trojúhelník ze všech stran, tzn. z pohledu muže, manželky i milenky. Nabízí několik praktických tipů, jak se v milencích a milenkách vyznat a jak situaci řešit. Mužům jsou věnovány kapitoly, které jim pomohou zorientovat se v bludišti ženské manipulace a předstírání v době, kdy jsou obluzeni láskou a sexuálním vytržením. Ženě pomůže odhalit lež a přetvářku a naučí ji, jak si svého muže udržet a být jeho manželkou a milenkou zároveň. Kniha je volným pokračováním loňského bestselleru Muži chtějí potvory a je opět plná tipů, návodů a krásných ilustrací.


Muži chtějí potvory

Nově u nás!
Muži chtějí potvory

Laura Janáčková

nakl.: Grifart, 1. vyd., 2013
192 str., bar., váz., 205x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-905337-2-1
cena:
 399,-

Kniha je velmi praktickým návodem jak se stát atraktivní, sebevědomou, komunikativní ženou, která ví, co chce. Jedná se vlastně o průvodce zákoutími vztahů mezi mužem a ženou s cílem poznat sebe, zdokonalit se a naučit se získat přízeň mužů. Autorka, známá a respektovaná psycholožka a sexuoložka, vychází z vědeckých poznatků evoluční sexuologie, která hluboce zasahuje do našeho podvědomí, a čtivou formou zpracovává téma pro ženy vždy tak aktuální. Kniha je určena matkám, kamarádkám, dcerám – prostě ženám, které si chtějí získat a udržet toho správného partnera, svého „pana Božského“. Najdete v ní celou škálu ověřených rad, praktických tipů a prostoru pro vlastní sebezdokonalení. Ať už jde o péči o tělo (triky v líčení, oblečení a osobní vůni) či o duši (dovednosti sebepoznání, zvýšení sebevědomí, umění komunikace, čtení z výrazů a gest) nebo o zajištění osobního úspěchu.


Naléhavé stavy v psychiatrii

Příručka pro ambulantní i nemocniční praxi

Nově u nás!
Naléhavé stavy v psychiatrii

Hana Papežová a kol.

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2014
496 str., bar., brož., 190x125 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-425-8
cena:
 595,-

Prakticky koncipovaná příručka určená pro každodenní psychiatrickou praxi. Impozantní autorský kolektiv vedený prof. MUDr. Hanou Papežovou, CSc.


Netter´s Anatomy Coloring Book

Novinka!
Netter´s Anatomy Coloring Book

John T. Hansen

nakl.: Elsevier, 1. vyd., 2014
400 str., čb., brož., 275x215 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-0-323-18798-5
cena:
 766,-

Learn and master anatomy with ease, while having fun, through the unique approach of Netter’s Anatomy Coloring Book, 2nd Edition. You can trace arteries, veins, and nerves through their courses and bifurcations...reinforce your understanding of muscle origins and insertions from multiple views and dissection layers...and develop a better understanding of the integration of individual organs in the workings of each body system throughout the human form. Whether you are taking an anatomy course or just curious about how the body works, let the art of Netter guide you!


Netterův vybarvovací anatomický atlas

Nově u nás!
Netterův vybarvovací anatomický atlas

John T. Hansen

nakl.: Albatros, 1. české vyd., 2013
368 str., čb., brož., 300x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-264-0187-2
cena:
 590,-

Ideální studijní pomůcka pro studium anatomie, vhodná zejména pro mediky, ale také pro budoucí fyzioterapeuty a další zdravotnické pracovníky. Černobílé anatomické kresby jsou určeny k postupnému dokreslování a vybarvování anatomických struktur, a umožňují studentům aktivně a efektivně se připravit na zkoušku z anatomie. Toto české vydání je připraveno ve spolupráci s Ústavem normální anatomie v Olomouci.


Neurointenzivní péče

Novinka!
Neurointenzivní péče

Aleš Tomek et al.

nakl.: Mladá fronta, 2. přep. a dopl. vyd., 2014
498 str., bar., brož., 180x110 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3359-6
cena:
 590,-

Kniha je koncipována jako praktická příručka pro lékaře a sestry (iktová centra, neurologické JIP, neurochirurgické JIP, oddělení ARO i JIP jiných odborností). Jde o první dílo tohoto typu na téma neurointenzivní péče v českém jazyce. Kolektiv více než dvaceti autorů je složen z předních odborníků - neurointezivistů, neurologů, neurochirurgů, rehabilitačních lékařů, neuroradiologů, anesteziologů a kardiologů z pracovišť z celé České republiky (Praha, Ostrava, Brno, Olomouc, Chomutov, Ústí nad Labem, Jihlava). Je psána heslovitě a jasně odlišuje závazná doporučení odborných společností. Využívá množství strukturovaných návodů, algoritmů, schémat a tabulek pro jasný postup v případech vyskytujících se na jednotkách neurointenzivní péče. Formát knihy je zvolen podle velikosti kapsy lékařského pláště, má tenčí papír a plastové desky.


Neurologie pro studium i praxi

Novinka!
Neurologie pro studium i praxi - obrázek není k dispozici

Zdeněk Seidl, Manuela Vaněčková

nakl.: Grada, 2. přeprac. a dopl. vyd., 2015
384 str., čb., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5247-1
cena:
 595,-

cena na ISIC:
 536,-

Od prvního vydání knihy uplynulo více než 10 let. Neurologie byla v této době obohacena o nové poznatky, prodělala na základě klinických studii změny v terapii, klinické vedení nemocných nepochybně ovlivnily nové pomocné vyšetřovací metody. Všechny tyto změny zahrnuje nové vydání publikace. Učebnice je určena především mladým a začínajícím lékařům, logicky tedy rozsahem odpovídá znalostem potřebným pro studenty lékařských fakult. Pro svoji přehlednost a didaktičnost je kniha oblíbena i mezi lékaři ostatních lékařských oborů. Je rozdělena do dvou částí – obecnou a speciální neurologii. Obecná neurologie shrnuje podstatné údaje o nervovém systému z preklinických oborů, které mají vztah ke klinické praxi. Odpadá tak povětšinou nutnost pracně vyhledávat tyto údaje v příslušných monografiích. Dále jsou uvedeny základní paraklinická (pomocná) vyšetření, jejichž znalost je z hlediska klinického neurologa nezbytná. Speciální neurologie je členěna klasicky podle nozologických jednotek se snahou o logické a přehledné uspořádání. Charakteristika přibližuje základní problematiku, definice vymezuje chorobnou jednotku. Následují etiologie, patogeneze, klinické příznaky, důležitá pomocná vyšetření, diferenciální diagnóza a terapie.


Obrázková angličtina 3

Lidské tělo

Nově u nás!
Obrázková angličtina 3

Petr Kupka

nakl.: Kupka , 1. vyd., 2007
2 str., bar., brož ., 150x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 9788087020234
cena:
 25,-

Tabulka s obrýzky-česko-anglický popis + základní zdravotní fráze


Onkofertilita – nová oblast reprodukční medicíny

Novinka!
Onkofertilita – nová oblast reprodukční medicíny

Martin Huser

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
112 str., bar., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3414-2
cena:
 200,-

Účinná terapie nádorových onemocnění často způsobuje trvalou ztrátu reprodukčních schopností pacienta. Nový směr reprodukční medicíny, souhrnně nazývaný "onkofertilita", proto nabízí onkologickým pacientům nejen možnost léčby, ale také účinnou prevenci trvalého poškození reprodukčních orgánů a funkcí. V úvodu knihy jsou shrnuty principy determinovaného počtu ovariálních folikulů, faktory ovlivňující reprodukční potenciál v průběhu života ženy a dostupné ukazatele ovariální rezervy. Je probrána epidemiologie onkologických onemocnění a trendy nárůstu incidence rakoviny v reprodukčním věku. Ve stěžejní části publikace je popsán negativní vliv různých modalit onkologické léčby na fertilitu a následně jsou formulovány možné mechanismy jejich účinku. Autor se následně podrobně věnuje možným metodám reprodukční ochrany u mužů a žen, zahrnujícím techniky kryokonzervace embryí, oocytů a ovariální tkáně včetně možnosti její ortotopické autotrasplantace a dále ochranu ovariální funkce aplikací analog gonadoliberinu. Pozornost je věnována jak výhodám, tak i limitům popsaných metod. Diskutovány jsou sociální, etické a právní aspekty rozhodování v oblasti onkofertility, autor se zamýšlí rovněž nad otázkami bezpečnosti těhotenství u vyléčených onkologických pacientů. V závěru jsou formulována praktická doporučení pro konzultace před léčbou, která významně ohrožuje fertilitu pacienta či pacientky. Na základě praktických zkušeností jsou navrženy indikace pro zařazení do programu reprodukční ochrany a doporučení ohledně výběru vhodné metody ochrany reprodukčních funkcí v závislosti na primární diagnóze. Specializace - Gynekologie a porodnictví, Onkologie, Chirurgie, Anesteziologie a intenzivní medicína, Radiologie a zobrazovací metody.


Opožděná ejakulace

Novinka!
Opožděná ejakulace - obrázek není k dispozici

Luděk Daneš

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
104 str., čb., brož., 205x135 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-5368-3
cena:
 169,-

cena na ISIC:
 152,-

Literatura ukazuje, že mezi sexuálními poruchami mužů se ve všech zemích vyskytuje mimo jiné opožděná ejakulace. Také v České republice zkušenosti sexuologů potvrzují, že se muži obracejí na lékaře-sexuologa o pomoc i kvůli této poruše, která má dopad nejen na kvalitu života muže, ale postihuje také jeho sexuální život a vztahy uvnitř páru. Přístup lékařů k diagnóze této poruchy však bývá často velmi opatrný až rozpačitý, a to proto, že ve světě dosud nebyl schválen žádný lék s indikací pro léčbu tohoto problému. Autor se proto jako jeden z mála pokusil o souhrnné zpracování poznatků o etiologii, projevech a léčbě této poruchy. Opožděná ejakulace („ejaculatio tarda“) je sexuální poruchou mužů, která se diskutuje mezi odborníky i laiky jen zřídka. Jestliže se tato porucha projevuje méně výrazně, řada mužů ji dokonce považuje za svoji přednost. Poruchy orgasmu jsou u mužů podstatně vzácnější než stejné problémy u žen. A to se na lékaře s těmito problémy obrátí zřejmě jen menší část dysfunkčních mužů. Většina z nich navíc spíše očekává řešení svých problémů s opožděnou ejakulací nebo anorgasmií či anejakulací, které komplikují jejich snahu o početí u partnerky. Zkušený klinik MUDr. Luděk Daneš, CSc., napsal zajímavý a poučný přehled soudobých názorů na definici, diagnostiku a terapii této poruchy. Text je vhodně a didakticky doplněn několika zajímavými kazuistikami. Bude vítaným zdrojem poznatků o této relativně méně časté dysfunkci.


Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii

Novinka!
Ošetřovatelská péče o pacienta v traumatologii

Lucie Luckerová a kol.

nakl.: NCO NZO, 1. vyd., 2014
132 str., bar., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7013-569-3
cena:
 389,-

Snahou této publikace je ucelit informace o traumatologii a seznámit absolventky či nově nastupující personál se základními principy oštřování pacientů postižených úrazem.


Perioperační péče

Novinka!
Perioperační péče

Michaela Schneiderová

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
368 str., čb., brož., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4414-8
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Kniha je rozdělena na část obecnou a speciální. V obecné části jsou prezentována všeobecně platná pravidla pro provoz operačních sálů a pro perioperační péči o pacienta. Kapitoly ve speciální části popisují anatomii, fyziologii, patologii a chirurgickou léčbu nejčastějších onemocnění a stavů v jednotlivých chirurgických oborech. Pro přehlednost a snadnou orientaci jsou tyto kapitoly jednotně strukturovány. Učebnice vznikla na podnět perioperačních sester a studentů, kteří již dlouho postrádali vhodnou učebnici, jež by svým obsahem nebyla tolik rozsáhlá, jako jsou učebnice pro studující lékařské fakulty, ale jež by obsahovala údaje potřebné k pochopení chirurgických postupů při operačním výkonu.


Postižení dutiny ústní onkologických pacientů

Novinka!
Postižení dutiny ústní onkologických pacientů

Samuel Vokurka

nakl.: Current Media, 1. vyd., 2014
146 str., bar., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-260-6359-9
cena:
 382,-

V moderní medicíně a ošetřovatelství patří problematika postižení dutiny ústní především u onkologických pacientů, ale nejen u nich, mezi důležité oblasti, kde se také prolíná nutnost spolupráce několika medicínských oborů. Dutina ústní se tak stává oblastí, kterou lze právem označit s trochou literární nadsázky za „místo vzájemného setkávání“. Monografie se základními praktickými informacemi, které jsou v ní obsaženy, je určena lékařům, ale také pracovníkům nelékařských zdravotnických oborů v oblasti onkologie a hematoonkologie. V úvodu shrnuje základní anatomii, histologii a fyziologii dutiny ústní a chrupu, popisuje mikrobiologické osídlení dutiny ústní a možnosti vyšetřovacích technik. Následně jsou v jednotlivých kapitolách zpracovány samotné specifické stavy poškození dutiny ústní, ke kterým dochází jak následkem onkologické léčby (toxická mukozitida, postiradiační mukozitidaú, tak i vlivem infekcí, nádorových postižení, traumat a jiných stavů. Samotná kapitola je věnována dietním opatřením při postižení dutiny ústní, analgetické a další symptomatické péči. Monografie je doplněna o rejstřík, seznam zkratek a literatury.


Praktická cvičení lékařské chemie pro obor zubní lékařství

Nově u nás!
Praktická cvičení lékařské chemie pro obor zubní lékařství

Kateřina Valentová, Svatava Dvořáčková, Eva Anzenbacherová, Pavel Kosina, Daniela Walterová, Martina Bancířová

nakl.: Olomouc, 1. vyd., 2014
82 str., čb., brož., 290x205 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-244-4191-7
cena:
 170,-

Předkládaná skripta jsou určena pro praktickou výuku lékařské chemie studentů oboru zubní lékařství. Oproti všeobecnému lékařství je v oboru zubní lékařství dvakrát více praktických cvičení z lékařské chemie.


Proč vlk šišlal?

18 pohádek, které ochrání zoubky a zdraví vašich dětí

Novinka!
Proč vlk šišlal?

Eva Koval´ová

nakl.: StomaTeam, 1. české vyd., 2014
76 str., bar., váz., 305x215 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-904377-1-5
cena:
 350,-

Kniha osmnácti pohádek od Doc. MUDr. Evy Kovaľové, PhD., je zábavným a příjemně motivačním návodem správné péče o dětský chrup pro děti a jejich rodiče. Z nudné povinnosti a nepříjemného tématu „bolavých zubů“ udělá skvělou zábavu pro celou vaši rodinu. Umožněte svým dětem, aby získaly správné návyky v péči o svá ústa a vyhnuly se tak zbytečné bolesti dnes i v jejich budoucím životě. V knize také najdete zábavné rébusy, omalovánky a pexeso.


Proměna/Metamorphosis

Nově u nás!
Proměna/Metamorphosis

Franz Kafka

nakl.: Nakladatelství Franze Kafky, 1. vyd., 2013
176 str., bar., váz., 210x155 mm
jazyk: anglicky
ISBN-13: 978-80-86911-40-3
cena:
 350,-

„Když se Řehoř Samsa jednou ráno probudil z nepokojných snů, shledal, že se v posteli proměnil v jakýsi nestvůrný hmyz. Ležel na hřbetě tvrdém jak pancíř, a když trochu nadzvedl hlavu, uviděl své vyklenuté, hnědé břicho rozdělené obloukovitými výztuhami, na jehož vrcholu se sotva ještě držela přikrývka a tak tak že úplně nesklouzla dolů. Jeho četné, vzhledem k ostatnímu objemu žalostně tenké nohy se mu bezmocně komíhaly před očima.“ Takto začíná jedna z nejslavnějších povídek literatury 20. století. Klíčové dílo literární tvorby Proměna, vypráví velice živý příběh v němž se ukazuje síla Franze Kafky, a právem patří mezi nejlepší povídkové texty na světě.


Průvodce vyšším věkem

Manuál pro seniory a jejich pečovatele

Novinka!
Průvodce vyšším věkem

Iva Holmerová, Božena Jurašková, Dana Müllerová, Lucie Vidovićová, Lada Habrcetlová, Martin Matoulek, Jitka Suchá, Marta Šimůnková

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
176 str., bar., brož., 230x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3119-6
cena:
 290,-

Tato knížka je určena všem, kteří se aktivně zajímají o problematiku stáří a stárnutí. Užitečné informace v ní najdou pečovatelé z řad laiků i profesionálů. Na publikaci se podíleli přední čeští gerontologové a geriatři, takže pomůže i lékařům jiných specializací. V úvodu knihy čtenář nalezne důležité informace o možnostech ovlivnění zdravotního stavu seniora. Zdůrazněn je význam deprese, která je u seniorů stále podceňována, přestože jde o léčitelnou chorobu. Další statě se věnují poruchám výživy ve stáří, především podvýživě a malnutrici jakožto základním příčinám naprosté většiny úmrtí v nemocnicích. Součástí kapitoly o demencích a poruchách kognitivních funkcí jsou i praktické návody jak trénovat paměť. Za důležité považujeme též texty pojednávající o zásadách zdravé výživy a pohybu ve stáří. Autoři zdůrazňují rovněž význam kultury, vzdělávání a společenských aktivit, jež výrazně zvyšují kvalitu života seniorů. V závěru knihy se pak věnují otázkám sociálních služeb a domácí péči o seniory.


První kroky z deprese

Nově u nás!
První kroky z deprese

Sue Atkinson

nakl.: Doron, 1. české vyd., 2013
92 str., čb., brož., 180x125 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7297-114-5
cena:
 139,-

Deprese vás může zcela ochromit. Dostat se z ní se zdá nemožné. Je třeba pomoci – a právě to nabízí tato kniha: jednoduchou, soucitnou pomoc. Na rozdíl od odborných textů, které přistupují k tomuto tématu z odstupu, je kniha První kroky z deprese napsána někým, kdo sám depresí trpěl. Někým, kdo rozumí, že to všechno neznamená jen „dát se dohromady“. Ať už zažíváte pocit deprese poprvé, nebo jste jí trpěli už dříve, tato kniha vám bude průvodcem na cestě z temnoty – postupně, krok za krokem. Sue Atkinson je autorkou několika knih, včetně Budování sebedůvěry a Vyhrabat se z deprese.


První kroky z kouření

Novinka!
První kroky z kouření

Simon Atkins

nakl.: Doron, 1. české vyd., 2014
83 str., čb., brož., 180x125 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7297-112-1
cena:
 139,-

Patříte mezi dva z každých tří kuřáků, kteří se beznadějně snaží svého zlozvyku zbavit? Stojí vás kouření peníze a ničí zdraví, ale přestat se zkrátka zdá být příliš těžké? Pokud je to tak, pak je kniha "První kroky z kouření" právě pro vás. Tuto praktickou knihu napsal lékař, který má dlouholeté zkušenosti s tím, jak pomoci svým pacientům odvyknout, a seznámí vás s potřebnými kroky, které vás povedou k zdravější budoucnosti - od nikotinových náplastí, elektronických cigaret nebo akupunktury až po mobilní aplikace.


První kroky z problémového pití alkoholu

Nově u nás!
První kroky z problémového pití alkoholu

John McMahon

nakl.: Doron, 1. české vyd., 2014
84 str., čb., brož., 180x125 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7297-116-9
cena:
 139,-

Přemýšleli jste někdy nad tím, v jakém stádiu se z pití stává problém? Ať už si tuto otázku kladete poprvé, nebo se jedná o téma, se kterým se již nějaký čas potýkáte, tato kniha vám pomůže. Na rozdíl od mnoha jiných, klinicky zaměřených publikací, knihu První kroky z problémového pití alkoholu napsal empatický odborník, který byl dříve sám závislý na alkoholu. Popisuje způsob, jakým alkohol funguje – jak ovlivňuje váš mozek, vaše tělo a váš život – a pomáhá vám zahájit cestu směrem ke šťastnější a zdravější budoucnosti.


Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky

Souvislosti mezi zvládáním životních problémů, tělesným zdravím a nemocí

Novinka!
Psychosomatika pro lékaře, psychoterapeuty i laiky

Jan Poněšický

nakl.: Triton, 2. dopl. vyd., 2014
168 str., čb., brož., 165x110 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-804-7
cena:
 129,-

cena na ISIC:
 116,-

Proč a jak reaguje tělo na psychickou zátěž? Proč své tělo zneužíváme? Kdo nese vinu za psychosomatické onemocnění? Proč máme strach z psychoterapie? Rozhodují o vzniku psychosomatických onemocnění individuální problémy pacienta a genetické dispozice, nebo také civilizační vlivy a společenské podmínky? Na všechny tyto otázky odpovídá MUDr. PhDr. Jan Poněšický, Ph.D. – lékař, psycholog, psychoterapeut a psychoanalytik. Nastiňuje souvislosti mezi biologickým fungováním našeho těla a psychikou v reakci na zátěžové situace. Pacienti i lékaři se často omezují na hledání tělesných příčin onemocnění. K harmonizaci pak používají léky působící pouze na výsledné symptomy. Skutečná duševní podstata nemoci však zůstává skryta a neléčena. Budeme tedy hledat příčiny úporných bolestí hlavy v kostech a svalech, nebo spíše v nevyřešených osobních problémech? Jan Poněšický přináší psychoterapeuticky odborné, přesto však všeobecně srozumitelné vysvětlení. Kniha shrnuje dosavadní názory lékařů a psychologů, zabývajících se psychosomatickými souvislostmi nemocí, a zároveň předává autorovy dlouholeté zkušenosti v tomto nejstarším (a zároveň nejmodernějším) oboru medicíny, jehož krédem je: Nemocí netrpí jenom postižený orgán, ale celý člověk.


Rozpouštění bolesti

Jednoduchá cvičení pro trénink mozku zaměřená na úlevu od chronické bolesti

Novinka!
Rozpouštění bolesti

Les Fehmi, Jim Robbins

nakl.: Emitos, 1. české vyd., 2014
204 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-87171-38-7
cena:
 300,-

Kniha Rozpouštění bolesti je plodem čtyřicetiletého výzkumu a praktického využívání biofeedbacku. Její autor, psycholog Les Fehmi, čtenářům přibližuje svoji metodu tlumení akutní i chronické bolesti různého původu. Fehmiho metoda pomáhá zmírňovat bolesti zad, šíje a hlavy, bolesti svalů a kloubů a rovněž intenzivní poúrazové bolesti. Metodu s úspěchem používají také vrcholoví sportovci, od nichž je očekávána extrémní výkonnost. Protože umožňuje elegantním způsobem snížit úroveň stresu a zamezit jeho kumulativnímu působení, může sloužit ke zlepšení celkového fyzického i psychického zdraví a k navození pocitu životní pohody. Často až překvapivě účinná metoda vychází ze skutečnosti, že bolestivý vjem je zpracováván v mozku, i když bolest zpravidla cítíme na nějakém konkrétním místě v těle. Fehmi čtenářům vysvětluje, že se mohou naučit ovlivňovat a harmonizovat mozkovou aktivitu a bolest v mozku utlumit, rozpustit. Za tímto účelem vypracoval soubor jednoduchých cvičení, jejichž podstatou je změna způsobu, jakým obvykle, nejen na bolest, zaměřujeme svoji pozornost.


Sebepéče v ošetřovatelské praxi

Nově u nás!
Sebepéče v ošetřovatelské praxi - obrázek není k dispozici

Renata Halmo

nakl.: Grada, 1. vyd., 2014
232 str., čb., brož., 240x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4811-5
cena:
 349,-

cena na ISIC:
 314,-

Publikace obsahuje pojetí pacienta v ošetřovatelství, principy sebepéče a respekt k autonomii pacienta. Čtenáři najdou v knize konkrétní příklady využití teorie deficitu sebepéče v péči např. u pacientů s onemocněním dýchacích cest, s onemocněním kardiologickým, pohybového aparátu, neurologickým, zažívacího traktu či onemocněním infekčním, dále u pacientů se syndromem demence, těhotných žen atd.


Somatologie

Učebnice

Nově u nás!
Somatologie

Richard Rokyta, Dana Marešová, Zuzana Turková

nakl.: Wolters Kluwer, 1. vyd., 2009
260 str., bar., brož., 230x155 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7357-454-3
cena:
 363,-

Komlexní učebnice somatologie obsahující pojednání o základních vlastnostech živé hmoty, o funkční morfologii tkání, o základní orienctaci na lidském těle, o pohybovém systému, růstu těla, krvi, obranném mechanismu, imunitě, krevním oběhu, dýchacím systému, kožním ústrojí, trávicím systému, atd.


Speciální psychologie

Novinka!
Speciální psychologie

Alena Mellanová, Věra Čechová, Marie Rozsypalová

nakl.: NCO NZO, 5. přeprac. vyd., 2014
140 str., čb., brož., 300x210 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7013-559-4
cena:
 399,-

Nové přepracované vydání.Výchází z učebního plánu,v němž je nově pojata koncepce ošetřovatelství.Do učebního textu jsou zařazeny kapitoly Sociální psychologie a Ontogenetická psychologie.Navazují na kapitoly ,zaměřené na psychické stavy a procesy a psychologii osobnosti.Další kapitoly jsou jednak podkladem pro teoretickou výuku a jednak podkladem pro psychologická cvičení.Speciální psychologie vychází podelší době v pátem upraveném vydání.Rozsah textu je mnohem širší. Na závěr učebního textu je připojena kapitola o psychologii sestry.


Sterilizace a dezinfekce

Novinka!
Sterilizace a dezinfekce - obrázek není k dispozici

Věra Melicherčíková

nakl.: Galén, 2. dopl. a přepr. vyd., 2015
174 str., čb., brož., 225x165 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-139-1
cena:
 290,-

cena na ISIC:
 261,-

Nové vydání této publikace je určeno profesionálním pracovníkům různých odborností, kteří při výkonu své práce provádějí sterilizaci, vyšší stupeň dezinfekce, dezinfekci, úklid, popřípadě dezinsekci a deratizaci. Slouží k získání odborných znalostí v postgraduálním vzdělávání při využití současně platných předpisů a světového pokroku v oboru a může vést k neustálému zvyšování profesionálních znalostí a zkušeností.


Studijní texty pro sanitáře

1.díl

Novinka!
Studijní texty pro sanitáře

Lenka Šolcová, Simona Bernardyová

nakl.: NCO NZO, 1. vyd, 2014
99 str., čb., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7013-565-5
cena:
 289,-

Učební texty jsou určeny pro výuku frekventantů v kvalifikačním kurzu pro sanitáře. Obsah jednotlivých kapitol je dle požadavků tohoto kurzu.


Svépomocná příručka sestry

Psychothriller

Novinka!
Svépomocná příručka sestry - obrázek není k dispozici

Radkin Honzák

nakl.: Galén, 1. vyd., 2015
257 str., čb., brož., 190x130 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-142-1
cena:
 250,-

cena na ISIC:
 225,-

Vtipně psaná knížka oblíbeného autora nabízí jakéhosi průvodce pro přežití sestry v jejím náročném povolání. Text poskytuje rady a doporučení, jak - řečeno tenisovou hantýrkou -odvracet vyčerpávající „nudné údery“ a co nejúčinněji se bránit krizovým situacím a vlastnímu vyhoření.


Škola živé stravy

Vitariánství jako cesta

Novinka!
Škola živé stravy - obrázek není k dispozici

Anna Hýžová

nakl.: Anna Hýžová, 1. vyd., 2013
216 str., bar., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-260-53225-
cena:
 290,-

Vitariánství je životní směr, ve kterém je stravování založeno na konzumaci pouze tepelně neupravovaných, syrových – živých potravin, tj. zeleniny, ovoce, ořechů, semínek a bylin.


Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii

Novinka!
Štandardné diagnostické a terapeutické postupy v endokrinológii

Ivica Lazúrová, Juraj Payer a kol.

nakl.: Osveta, 2. vyd., 2014
291 str., čb., brož., 240x160 mm
jazyk: slovensky
ISBN-13: 978-80-8126-089-6
cena:
 631,-

Publikácia má slúžiť bežným klinickým potrebám praktických endokrinológov a internistvov pracujúcich na ambulanciách a lôžkových oddeleniach. Nie je náhradou endokrinologických učebníc ale príručkou, ktorej cieľom je poskytnúť lekárom štandardný návod na diagnostiku a liečbu najbežnejších endokrinopatií a zabezpečiť rovnaké postupy v ich manažmente na celom území Slovenskej republiky.


Těhotenství, porod a bolest

Novinka!
Těhotenství, porod a bolest

Rosemary Mander

nakl.: Triton, 1. české vyd., 2014
320 str., čb., brož., 200x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-810-8
cena:
 299,-

cena na ISIC:
 269,-

Emeritní profesorka porodnictví z Edinburghské univerzity Rosemary Manderová se v této knize zabývá těhotenstvím, porodem a šestinedělím a bolestí, jež všechna tato období provází, stejně jako bolestí, kterou může cítit plod a novorozené dítě. Pojem „bolest“ je tu rozpracován obsáhle a do detailů. Autorka v textu představuje teoretické přístupy k chápání bolesti a k jejímu ovládání, jež jsou založeny na výsledcích mnoha výzkumů. Na rozdíl od některých jiných knih tu ale uvádí i možnost, že lékařský zásah může mít v některých případech i negativní dopad a bolest naopak zhoršuje. Kniha Bolest při porodu bude neocenitelným pomocníkem pro porodní asistentky i mnohé další profese, jejichž příslušníci chtějí pomáhat ženám co nejlépe se vypořádat se zkušeností porodu a s ním spojenou bolestí.


Toxikologie

Interakce škodlivých látek s živými organismy, jejich mechanismy, projevy a důsledky

Novinka!
Toxikologie

Igor Linhart

nakl.: VŠCHT, 2. uprav. a rozšíř. vyd., 2014
412 str., bar., váz., 245x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7080-877-1
cena:
 689,-

Kniha se zabývá převážně chemickou stránkou mnohavrstevné problematiky interakcí škodlivých látek s živými organismy. V centru pozornosti stojí biotransformace cizorodých látek a interakce jejich reaktivních metabolitů s biologicky důležitými molekulárními cíli, jako jsou proteiny a DNA. Tyto chemické přeměny látek vstupujících do živého organismu jsou zasazeny do širšího kontextu obecné toxikologie a doplněny o vybrané kapitoly ze speciální toxikologie tak, aby poskytly čtenářům pokud možno ucelený pohled na toxikologii jako bytostně interdisciplinární obor. Kapitola nově zařazená do druhého vydání pojednává o toxicitě některých běžných chemických činidel a rozpouštědel a o rizicích pro zdraví a životní prostředí, se kterými je či může být práce v chemických laboratořích spojena. Kniha je určena pokročilejším studentům chemických, biochemických a farmaceutických oborů, ale i odborné veřejnosti, pracovníkům v oblasti toxikologického i farmakologického výzkumu či chemické bezpečnosti.


Tři rozhovory s Karlem Hvížďalou

Novinka!
Tři rozhovory s Karlem Hvížďalou

Karol Efraim Sidon

nakl.: Galén, 1. vyd., 2014
315 str., čb., brož., 195x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-137-7
cena:
 300,-

cena na ISIC:
 270,-

V této publikaci najdete esej Karla Hvížďaly o Karolu Efraimu Sidonovi a tři knihy-rozhovory, které spolu v posledních bezmála dvaceti letech napsali: Když umřít, tak v Jeruzalémě (aby lidé věděli, co je judaismus a jakého mají v Praze rabína), Červená kráva (aby Karel Hvížďala věděl, kým je) a Sedm slov (sedm rozhovorů o sedmi slovech, aby novináři viděli, co se dá všechno dělat s žánrem rozhovoru).


Urgentní příjem

Nejčastější znaky, příznaky nemoci na oddělení urgentního příjmu

Nově u nás!
Urgentní příjem - obrázek není k dispozici

Martin Polák

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
646 str., bar., váz., 185x120 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3208-7
cena:
 520,-

Určeno pro lékaře pracující na odděleních urgentního příjmu, lékaře, kteří se připravují k atestacím z urgentní medicíny a medicíny katastrof, vnitřního lékařství, ale i zájemce z ostatních oborů o problematiku emergenční medicíny Kniha rozebírá nejčastější stavy, se kterými se může lékař na oddělení urgentního příjmu setkat. Kniha má formu manuálu, který má být především praktickým pomocníkem lékaře.


Uzdrav se s autopatií

Samoléčba pránou – jak na takzvaně „nevyléčitelné“ nebo přetrvávající problémy těla a mysli

Novinka!
Uzdrav se s autopatií - obrázek není k dispozici

Jiří Čehovský

nakl.: Alternativa, 6. dopl. vyd., 2015
254 str., čb., váz., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-86936-43-7
cena:
 229,-

Učebnice a příručka autopatie. Knížka, která se vyvíjí zároveň s tímto mladým oborem léčby. Obsahuje stručný a přehledný systém JAK NA TO při domácím i odborném používání autopatie. Přináší popis více než osmdesáti případů odstranění nebo výrazného zlepšení tzv. "nevyléčitelných" dlouhodobých chronických nemocí, které se běžně vyskytují v naší populaci. Obsahuje podrobné informace o nových a ještě účinnějších technikách přípravy a použití autopatického preparátu, které byly objeveny v průběhu jedenáctileté existence této metody. Kniha informuje také o postupech, neznámých v době vydání jejích předcházejících verzí. Proto je 6. vydání přínosem i pro toho, kdo některé z dřívějších vydání má a autopatii již používá. oproti předchozímu vydání rozšířeno o 30 stran. Je o tom, jak stimulovat vlastní pránu ke zlepšování celostního fyzického i psychického zdraví a k dosažení větší životní pohody.


Velká kuchařka pro diabetiky

Novinka!
Velká kuchařka pro diabetiky

Dagmar Hauner, Hans Hauner, Erika Casparek-Türkkan, Petra casparek

nakl.: Vašut, 1. české vyd., 2014
192 str., bar., váz., 275x215 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7236-893-8
cena:
 399,-

Moderní diabetická dieta představuje vyvážený, pestrý a velice chutný způsob stravování, který dovede přihlížet i k osobním zálibám a preferencím. Je to dokonce natolik zdravý způsob stravování, že by tak měli jíst vlastně všichni lidé. Jídla doporučovaná v této knize vám nejen sníží hladinu krevního cukru, ale napomohou i prevenci před tzv. nemocemi z blahobytu, mezi něž patří srdeční infarkt a některé typy nádorů. Udělejte něco pro své zdraví a vyzkoušejte 160 receptů na snídaně, svačiny, polévky, saláty, jídla z masa a ryb i pokrmy vegtariánské a sladké. Každý den vás čeká něco dobrého!


Vnitřní lékařství

2 svazky

Nově u nás!
Vnitřní lékařství - obrázek není k dispozici

Jan Bureš, Jiří Horáček, Jaroslav Malý et al.

nakl.: Galén, 2. přeprac. a rozšířené vyd., 2014
1215 str., bar., váz., 285x200 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-145-2
cena:
 2 900,-

cena na ISIC:
 2 610,-

Po deseti letech od uvedení úspěšné učebnice Základy vnitřního lékařství vychází vydání nové, kompletně přepracované a výrazně rozšířené. S rozšířením dosavadního textu a tematického záběru došlo i k úpravě názvu. Autory jsou přední odborníci z Fakultní nemocnice Hradec Králové a zkušení pedagogové tamní lékařské fakulty.


Vnitřní nazírání

Nová věda osobní transformace

Novinka!
Vnitřní nazírání

Daniel J. Siegel

nakl.: Triton, 1. české vyd., 2014
352 str., čb., váz., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-800-9
cena:
 399,-

cena na ISIC:
 359,-

Dokážeme změnit svůj mozek? Je možné zbavit se zdánlivě neřešitelných konfliktů i zakořeněných stereotypů v chování a ve vztazích, které nám komplikují život? Americký neurovědec Daniel Siegel, zakladatel oboru interpersonální neurobiologie, přichází s převratnou teorií. Mozek má podle něj empatickou schopnost vhledu – vnitřního nazírání, která je předpokladem sociální inteligence. Pomocí vnitřního nazírání můžeme provádět pozitivní změny ve svém mozku – a ve svém životě. Tato syntéza nejnovějších poznatků neurovědy a vývojové psychologie s východními meditačními technikami nabízí pozoruhodné možnosti v léčbě nejrůznějších psychických potíží a poruch v každém věku – od puberty až po stáří.


Volání kukačky

Nově u nás!
Volání kukačky

Robert Galbraith

nakl.: Albatros, 1. české vyd., 2014
480 str., čb., váz., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-259-0233-2
cena:
 369,-

Když se slavná modelka Lula Landryová zřítí ze svého zasněženého balkonu v londýnské čtvrti Mayfair, dojdou vyšetřovatelé rychle k závěru, že šlo o sebevraždu. Případ se zdá být uzavřen. Lulin bratr má však stále jisté pochybnosti. A najatý soukromý detektiv má za něj odhalit pravdu. Cormoran Strike je válečný veterán, který si z Afghánistánu odnesl těžké zranění, i jizvy na duši. Během řešení případu proniká do světa distingovaných bohatých mužů a krásných svůdných žen, odhaluje skryté souvislosti a sám se ocitá ve smrtelném nebezpečí. Tento napínavý kriminální román působivě líčí atmosféru velkoměstského Londýna – od ospalého poklidu ulic ve čtvrti Mayfair po zapomenuté hospůdky v East Endu a čilý ruch v Soho. Volání kukačky je vysoce ceněný debut Roberta Galbraitha, v němž se poprvé setkáváme s detektivem Cormoranem Strikem a jeho sympatickou pomocnicí Robin, na jejichž další případy se můžeme těšit už nyní.


Vybrané klinické stavy u seniorů

Úskalí diagnostiky a terapie

Novinka!
Vybrané klinické stavy u seniorů - obrázek není k dispozici

Hana Matějovská Kubešová a kol.

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2015
216 str., bar., brož., 210x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3394-7
cena:
 350,-

Kniha nabízí výběr klinických situací seniorského věku, které v posledních letech poněkud unikají pozornosti velkých edukačních akcí, ale v běžné praktické medicíně jsou naopak velmi časté. Trend stále rychleji rostoucího podílu seniorů zvyšujícího se věku, s vyšším počtem chorob a léčených vyšším počtem medikamentů si nepochybně vyžádá značný posun v přístupu zdravotníků, a to směrem k celostní medicíně usilující o komplexní přístup ke geriatrickému nemocnému. Autoři zdůrazňují nutnost posouzení aktuální míry závažnosti jednotlivých chorob a funkčního stavu každého pacienta v kontextu s modifikací farmakologické i nefarmakologické terapie a schopnostmi nemocného dodržovat doporučený léčebný režim. Bude to ovšem mnohdy znamenat i nutný odklon od zavedených postupů medicíny založené na důkazech, jejíž evidence obvykle v 75 letech stejně končí. Jednotlivé kapitoly jsou věnovány například diabetu, tyreopatiím, anemiím a poruchám krvetvorby, poruchám srážlivosti krve, patologiím dutiny ústní, kolopatiím, poruchám výživy a příjmu tekutin, poruchám chůze, bolestem zad, pádům či problematice hojení ran u starších nemocných.


Výkladový slovník pro zdravotní sestry

Novinka!
Výkladový slovník pro zdravotní sestry - obrázek není k dispozici

Eva Kašáková, Martin Vokurka, Jan Hugo

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2015
432 str., čb., brož., 230x150 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-424-1
cena:
 495,-

Zdravotní sestry jsou bez nadsázky pilířem každého fungujícího zdravotního systému. V České republice má vysoká odborná úroveň sester dlouhou tradici. Požadavky na vzdělání zdravotních sester však progresivně rostou – spolu se zvyšujícími se pravomocemi a z nich vyplývající zodpovědností. Současná etapa rozvoje medicíny se vyznačuje mimořádně rychlým nárůstem nových informací, ročně přibývají stovky nových pojmů, z čehož nemalá část přechází do každodenní komunikace a stává se rovněž součástí běžného života středních zdravotnických pracovníků. Zvýšený tlak nových poznatků a nových slov tak orientuje celou odbornou zdravotnickou komunitu, zdravotní sestry nevyjímaje, k publikacím slovníkového typu. Výkladový slovník pro zdravotní sestry reaguje na tento stav a jeho cílem je v jedné knize přinést komplexní přehled pojmů současné medicíny v adekvátně srozumitelné formě.


Vyšetřování vydechovaného oxidu dusnatého u asthma bronchiale

Novinka!
Vyšetřování vydechovaného oxidu dusnatého u asthma bronchiale

Petr Čáp, Alica Benčová. Miloš Jeseňák

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
144 str., bar., váz., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3363-3
cena:
 270,-

Publikace si klade za cíl nabídnout aktuální přehled současných poznatků o využití vydechovaného oxidu dusnatého (NO) v klinické praxi u dospělých jedinců i dětské populace. Autoři poukazují na výjimečné postavení této metody v rámci moderních neinvazivních vyšetření - je to nejvýhodnější metoda z hlediska invazivity, časové náročnosti i aktuálních výsledků. Během posledních 20 let se využití vydechovaného NO ve výzkumu i klinické praxi zvyšuje každým rokem. Do současnosti bylo publikováno zhruba 3000 článků a více než 300 jich přibude každým rokem. Počátkem tohoto století se zájem soustředil na klinické využití vydechovaného NO a v posledním desetiletí bylo publikováno mnoho dat podporujících právě klinickou využitelnost. V této knize autoři popsali všechny důležité aspekty vydechovaného NO velmi všestranným způsobem a zohlednili nejnovější literaturu na tomto poli. Zároveň nabízí praktické návody k interpretaci nálezů s významem pro diagnostiku i monitorování astmatu, objasňují řadu nepřesností a chybných přístupů, ke kterým v praxi dochází. Přínosem je též zařazení samostatných částí nejčastěji kladených otázek. Kniha je určena především klinickým imunologům, alergologům, pneumologům a pediatrům, ale i internistům a lékařům prvního kontaktu. Je velmi cenná pro uživatele vydechovaného NO, a to jak pro vlastní odborné poučení, tak i jako důležitý zdroj odkazů.


Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost

Nově u nás!
Vývoj vybraných ošetřovatelských postupů od nejstarších dob po současnost - obrázek není k dispozici

Eva Pospíšilová, Valérie Tóthová

nakl.: Triton, 1. vyd., 2014
184 str., čb., váz., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7387-824-5
cena:
 239,-

cena na ISIC:
 215,-

Ošetřovatelské postupy jsou každodenními ošetřovatelskými činnostmi, které vykonává ošetřovatelský personál v péči o člověka ve zdraví i v nemoci. Ošetřovatelské postupy se orientují na udržení a navrácení zdraví, rozvoj soběstačnosti, případně zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocných. Jsou poskytovány lidem všech věkových kategorií. Vykonáváním ošetřovatelských postupů by měla být jedinci zajištěna co nejkvalitnější, nejefektivnější a nejbezpečnější ošetřovatelská péče, která prosazuje holistický přístup. Monografie je výstupem kvalitativního výzkumného šetření a představuje vývoj vybraných ošetřovatelských postupů v interních oborech od druhé poloviny devatenáctého století až po současnost. Metodika předložené práce byla založena na procesu vyhledávání, třídění a následném zpracování historických, archivních publikací i soudobých odborných pramenů souvisejících s tímto tématem. Analýzou těchto dokumentů tak mohly být zachyceny významné etapy vývoje vybraných ošetřovatelských postupů.


Výživa malých dětí

Výchova ke správné výživě, skladba dětské výživy, obezita v dětském věku a jak jí předcházet

Nově u nás!
Výživa malých dětí

Martin Gregora

nakl.: Grada, 1. vyd., dotisk, 2004
96 str., bar., brož., 140x210 mm
jazyk: česky
ISBN-10: 80-247-9022-X
cena:
 149,-

cena na ISIC:
 134,-

Snad každá maminka se při své láskyplné péči o dítě každodenně klade otázku, jak sestavit co nejzdravější jídelníček pro svou vyvíjející se ratolest. Zkušený dětský lékař a endokrinolog, autor úspěšných publikací o péči o dítě, nabízí rodičům střízlivé, odborně podložené informace o vhodných a nevhodných potravinách v dětské výživě, uvádí příklady jídelníčku, radí, jak předcházet dětské obezitě, a informuje o nových možnostech výživy snižující výskyt alergií. Praktická příručka zahrnuje i kapitoly o nejčastějších dětských zažívacích problémech, jako jsou bolesti břicha, průjem a zácpa. Autor připomíná také nezbytnost výchovy k ústní hygieně.


Výživa v medicíně a dietetika

Novinka!
Výživa v medicíně a dietetika - obrázek není k dispozici

Heinrich Kasper

nakl.: Grada, 1. české vyd., 2015
592 str., bar., brož., 240x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4533-6
cena:
 1 290,-

cena na ISIC:
 1 161,-

Publikace seznamuje s fyziologií příjmu potravy a s patofyziologickými procesy při různých onemocněních. Dále probírá poruchy výživy u onemocnění jednotlivých systémů nebo nozologických jednotek.


Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole

Nově u nás!
Vzdělávací oblast Člověk a zdraví v současné škole - obrázek není k dispozici

Ludmila Fialová, Libor Flemr, Eva Marádová, Vladislav Mužík

nakl.: Karolinum, 1. vyd., 2014
236 str., čb., brož., 205x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-246-2885-1
cena:
 260,-

Tato monografie si klade za cíl poskytnout orientaci v teoretických východiscích pro tělesnou výchovu a výchovu ke zdraví a současně i v aktuálním stavu vzdělávací oblasti Člověk a zdraví v českých školách. Jednotlivé kapitoly (proměny školního vzdělávání v posledním čtvrtstoletí, tvorba kurikula i standardů, výzkum ve školní praxi, podmínky pro výuku oborů Tělesná výchova a Výchova ke zdraví) přinášejí informace o úskalích a výzvách, které bude třeba v následující etapě reformy českého školství řešit. Předložené návrhy a doporučení se opírají o výzkumné výsledky a kritickou analýzu současné situace. Autoři chtějí podnítit odbornou diskuzi, která by zvýšila prestiž a kvalitu vzdělávání v oblasti Člověk a zdraví.


Za hranicemi genů

Eseje o našem bytí, o našem světě, o našich snech

Novinka!
Za hranicemi genů

Gottfried Schatz

nakl.: Masarykova univerzita, 1. české vyd., 2014
120 str., bar., váz., 210x140 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-6985-5
cena:
 265,-

Dnes už nám svět nevysvětlují pouze osobnosti formované filozofií a literaturou, nýbrž i přírodovědci vyškolení vzorci a bádáním v laboratořích. Jedním z těchto moderních myslitelů je i světoznámý chemik a biolog Gottfried Schatz, autor dvacítky esejů, které nyní vycházejí poprvé v češtině. Profesor Schatz vybízí čtenáře k objevitelským cestám až na nejzazší hranice vědy. Ve svých úvahách se zabývá existenciálními otázkami typu „Odkud přicházíme?“ a „Vidíme svět každý jinak?“, stejně jako vysvětlováním původu železa ve vesmíru nebo záhadou magnetických krystalů, kterým vděčí pstruh duhový za to, že je schopen vnímat magnetické pole Země. V německy mluvících zemích se kniha stala bestsellerem, v nakladatelství Neue Zürcher Zeitung se dočkala již pěti vydání. Byla přeložena také do angličtiny, francouzštiny a řečtiny.


Záda, která nebolí

Všechny možnosti konvenční i doplňkové léčby ke zvládnutí bolestí zad.

Nově u nás!
Záda, která nebolí

Nigel Howard

nakl.: Svojtka, 1. české vyd., 2009
160 str., bar., brož., 255x190 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-256-0143-3
cena:
 250,-

Bolesti zad jsou velice rozšířeným problémem. Ať již jde o krátkodobé potíže nebo závažná onemocnění, bolesti bývají ochromující. Tato kniha přináší odpovědi na nejčastější otázky a poradí vám, kdy a jak lze zmírnit bolest vlastními silami, a kdy je naopak záhodno vyhledat lékařskou pomoc. Zahrnuje jasné a jednoduché rady načerpané z veškerých v současnosti dostupných lečebných metod včetně akupunktury, akupresury, reflexologie, biofeedbacku, tchaj-ťi, aromaterapie a autohypnózy. Dozvíte se, jak záda fungují, i rady jak předcházet potížím. Díky nejnovějším informacím od specialistů se můžete sami aktivně podílet na léčbě bolesti a účinněji spolupracovat s lékařem.


Základy anatomie

4b. Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže

Nově u nás!
Základy anatomie - obrázek není k dispozici

Miloš Grim, Rastislav Druga et al.

nakl.: Galén, 2. vyd., 2014
173 str., bar., brož., 280x195 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7492-156-8
cena:
 390,-

cena na ISIC:
 351,-

Učebnice poskytuje základní informace o periferním nervovém systému, smyslových orgánech a anatomii kůže. Kapitola Periferní nervový systém zahrnuje popis periferních a hlavových nervů, jejich průběhu, základního větvení a inervačních oblastí. U popisu všech struktur je zdůrazněno topografické a funkční hledisko se zaměřením na využití v klinických oborech. Do kapitoly Autonomní, vegetativní nervový systém byly zařazeny nové údaje o distribuci mediátorů a neuropeptidů v jednotlivých autonomních pleteních a drahách. Nově je rovněž zpracován popis vnitřních autonomních pletení srdce a pánevních pletení. O nové poznatky byly rozšířeny popisy smyslových orgánů a kapitola věnovaná anatomii kůže a jejích derivátů. Velmi významnou součástí textu jsou obrázky, v nichž jsou zdůrazněny základní informace, zatímco méně významné detaily byly potlačeny. Právě s jejich pomocí lze lépe pochopit a studovat podstatné. Kniha je určena především posluchačům lékařství, kterým předkládá systematický popis uvedených struktur, ale poslouží také v bakalářských studijních programech i v ostatních programech zaměřených na zdravotnickou problematiku.


Základy biochemie

Nově u nás!
Základy biochemie

Pavel Klouda

nakl.: Pavko, 3. vyd., 2013
220 str., čb., brož., 235x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-86369-16-7
cena:
 170,-

Publikace je stručnou učebnicí biochemie. Cílovým okruhem jsou žáci gymnázií a přírodovědných lyceí, kteří mají zájem o hlubší nahlédnutí pod pokličku oboru, a studenti přírodovědných oborů těch vysokých škol, ve kterých není biochemie hlavním předmětem, ale je potřebné získat v oboru přehled.


Základy fylogenetické analýzy

Novinka!
Základy fylogenetické analýzy

Miloš Macholán

nakl.: Masarykova univerzita, 1. vyd., 2014
289 str., čb., brož., 230x160 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-210-6363-1
cena:
 360,-

Jedním z předních úkolů evoluční biologie je odhalení vzájemných fylogenetických vztahů mezi všemi organismy, tzv. stromu života. K tomuto cíli spěje věda zrychlujícím se tempem - v poslední době jsme svědky revolučních pokroků nejen v molekulárněgenetických metodách, ale i v tvorbě sofistikovaného softwaru, který umožňuje zpracování obrovského množství získaných dat. Jeho dostupnost však bohužel často svádí k postupu založenému na principu "vlož data - stiskni knoflík - publikuj výsledky", aniž by bylo zřejmé, proč byla použita ta která metoda a jakým způsobem lze získané výsledky (případně rozdíly mezi nimi) interpretovat. Tato kniha přináší přehled a stručný popis v současnosti nejpoužívanějších metod fylogenetické analýzy. Měla by poskytnout základní informaci o tom, z jakých předpokladů jednotlivé metody vycházejí, v čem spočívají jejich výhody a nevýhody a v čem se liší. Autorovým cílem je, aby byl čtenář schopen činit poučená rozhodnutí při výběru optimálního přístupu k řešení daného problému a pro daný typ dat, stejně jako získané výsledky správně vyložit. Kniha je určena studentům a vědeckým pracovníkům širokého spektra evolučních oborů včetně systematické biologie, biogeografie, vývojové a behaviorální biologie, ekologie a ochranářské genetiky.


Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory

Novinka!
Základy fyziky pro lékařské a zdravotnické obory - obrázek není k dispozici

Jiří Beneš, Jaroslava Kymplová, František Vítek

nakl.: Grada, 1. vyd., 2015
228 str., bar., brož., 240x170 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-247-4712-5
cena:
 360,-

cena na ISIC:
 324,-

Kniha se na rozdíl od učebnic lékařské biofyziky věnuje detailněji základům fyziky potřebným k pochopení fyzikálních procesů uplatňujících se v lidském organismu a fyzikálním jevům, které jsou podstatou diagnostických a vyšetřovacích metod. Barevná, bohatě obrazově dokumentovaná publikace (více než 140 obrázků a 20 tabulek) je určena pro studenty vysokých škol lékařských a jiných medicínských oborů, tedy pro studenty oborů, jako jsou například fyzioterapie, všeobecná sestra, intenzivní péče a dalších. V první kapitole, která se věnuje stavbě hmoty, jsou vysvětleny i základy magnetické rezonanční tomografie. Druhá kapitola se zabývá molekulární fyzikou, třetí pojednává o teple a bioenergetice, čtvrtá má za cíl objasnit elektrické projevy organismu a seznámit studenty se základy elektrodiagnostických a elektroléčebných metod, pátá kapitola se věnuje základům biomechaniky v lidském organismu. Šestá kapitola má dvě části: akustiku a biofyziku slyšení. Nejdříve optice a poté biofyzice vidění se věnuje kapitola sedmá. Poslední dvě kapitoly informují o ionizujícím záření využívaném v medicíně, přičemž osmá kapitola je zaměřena na rentgenové záření. Dodatek je přehledem jednotek mezinárodní soustavy SI. Odborná kniha je dílem autorského kolektivu z Ústavu biofyziky a informatiky 1. lékařské fakulty UK. Autoři zde uplatnili své dlouholeté zkušenosti s výukou biofyziky v lékařských i nelékařských oborech.


Základy klinické genetiky pro pediatrickou praxi

Novinka!
Základy klinické genetiky pro pediatrickou praxi

Jaroslav Škvor, Štěpánka Průhová

nakl.: Mladá fronta, 1. vyd., 2014
72 str., bar., brož., 210x145 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-204-3413-5
cena:
 140,-

Cílem autorů první monografie na toto téma v našem písemnictví je seznámit pediatrickou veřejnost s významem genetiky a jejími současnými možnostmi. Srozumitelnou formou jsou zde vysvětleny základní principy genetiky, formy dědičnosti a typy změn karyotypu, vždy s důrazem na úlohu dětského lékaře v pátrání po genetické příčině či přenosu geneticky podmíněného onemocnění v rodině. V kapitole o klinických projevech jsou podrobně probrány nejčastější příklady syndromů a geneticky podmíněných nemocí, s nimiž se lékař může ve své praxi setkat. Text je doplněn obrázky a bodovacími tabulkami, které navedou lékaře k podezření na jednotlivé diagnózy. Velmi přehledně jsou popsány též metody genetického vyšetření, rovněž s obrázkovými příklady a výkladem konkrétních výsledků. V závěru knihy najde čtenář přehled možností léčby geneticky podmíněných chorob a seznam elektronických databází.


Základy moderní venerologie

Novinka!
Základy moderní venerologie - obrázek není k dispozici

Josef Záhumenský, David Jilich, Daniela Vaňousová

nakl.: Maxdorf, 1. vyd., 2015
176 str., bar., brož., 175x115 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7345-429-6
cena:
 295,-

Kniha jedinečným způsobem zpracovává často opomíjené téma pohlavně přenosných nákaz. Uvedené problematice se věnuje kolektiv autorů – dermatovenerolog, infektolog a gynekolog. Jednotlivé infekce jsou podrobně popsány nejenom z hlediska jejich původce, ale samostatné kapitoly jsou věnovány klinickým jednotkám, které vznikají zejména v souvislosti s pohlavně přenosnou nákazou (cervicitis, balanitis apod.). Samostatná část je věnovaná vlivu infekce na těhotenství, protože všechna pohlavně přenosná onemocnění jsou potenciálně riziková i pro plod. Součástí knihy je i kapitola věnovaná moderním možnostem rychlé diagnostiky a zejména pak léčby a prevence. Při antibiotické léčbě jsou zdůrazněny moderní kombinace preparátů, především s ohledem na potenciální hrozbu vzniku rezistence a multirezistentních kmenů. U některých diagnóz jsou vhodně uvedeny i topické preparáty. V prevenci jsou uvedeny i nové možnosti očkování proti některým patogenům, i vývoj nových očkovacích látek.


Zaříkávač nemocí

Chcete se léčit nebo uzdravit?

Nově u nás!
Zaříkávač nemocí - obrázek není k dispozici

Jan Hnízdil

nakl.: Nakladatelství Lidové noviny, 1. vyd., 2014
208 str., čb., váz., 205x125 mm
jazyk: česky
ISBN-13: 978-80-7422-321-1
cena:
 199,-

Zaříkávač nemocí je sestavený z textů, komentářů a rozhovorů, věnovaných nemocem lidí, vrcholového sportu, politiků i celé společnosti. Datují se od roku 2010, kdy vyšla knížka Mým marodům, do současnosti. Do knížky jsem přispěl i pestrými fotografie z mého pestrého života. MUDr. Jan Hnízdil – internista a rehabilitační lékař, věnuje se komplexní psychosomatické medicíně.