Učebnice pro zdravotní školy

Učebnice pro zdravotní školy

Chemie pro zdravotnické školy I.

Chemie pro zdravotnické školy I.

Obecná, anorganická chemie
NCO NZO (IDV PZ), 1. vydání, 2006

Učebnice chemie I (1. a 2. část), je určena pro studenty všech oborů středních zdravotnických škol. Obsahuje učivo obecné a anorganické chemie.
Obsahem první části učebnice je obecná chemie. Pojednává o obecných zákonitostech chemických přeměn. Znalost obecné chemie je nezbytná pro pochopení učiva chemie.
Ve druhé části učebnice je probíráno učivo anorganické chemie. Důraz je tu kladen, na rozdíl od dosud používaných učebnic, na pochopení struktury anorganických sloučenin a z ní vyplývajících chemických vlastností. Vlastní popis anorganických sloučenin je omezen na nezbytné minimum.
Do textu jsou průběžně zařazována cvičení vyznačená kurzívou. Při řešení úkolů si ověříte, jak jste pochopili učivo. Úkoly nejsou obtížné, jejich řešení však vyžaduje dobré znalosti obecných zákonitostí. Každá kapitola je ukončena souborem otázek a odpovědí. Jejich řešením si ověříte, jak jste zvládli učivo celého tematického celku.
V učebnici se důsledně používají odborné lékařské termíny. Setkáte se s nimi v těch částech, kde se hovoří o využití látek ve zdravotnictví. Znalost odborných termínů je pro budoucí zdravotníky nutná. Odborné termíny jsou vysvětleny v příloze, ve stručném slovníčku odborných pojmů.
Snahou autora bylo vytvořit takovou učební pomůcku, která by pomohla studentům poznat zákonitosti chemie a její význam pro zdravotnickou praxi. Do učebnice vložil více než dvacetileté zkušenosti získané ve výuce chemie na zdravotnických školách i na gymnáziu.

Z obsahu:
I. OBECNÁ CHEMIE
1. Základní pojmy, předmět chemie, empirické zákony chemie
1.1 Základní pojmy
1.2 Předmět chemie
1.3 Empirické zákony chemie
2.Stavba atomu
2.1 Elementární částice
2.2 Atomové jádro
2.3 Elektronový obal atomu
3. Periodická soustava prvků
3.1 Historický úvod
3.2 Periodická soustava prvků
3.3 Periodické vlastnosti prvků
4. Chemická vazba
4.1 Iontová vazba
4.2 Kovalentní vazba
4.3 Kovová vazba
4.4 Mezimolekulové vazebné interakce
5. Názvosloví anorganických sloučenin
5.1 Chemické vzorce
5.2 Názvosloví dvouprvkových, binárních sloučenin
5.3 Kyslíkaté kyseliny (oxokyseliny) a jejich soli
5.4 Latinské názvy léčivých a pomocných látek
5.4.Mezinárodní latinské názvy
6. Stechiometrické výpočty
6.1 Výpočty z chemických vzorců
6.2 Výpočty z chemických rovnic
7. Disperzní soustavy, roztoky
7.1 Roztoky
7.2 Koloidní disperze
8. Chemický děj
8.1 Chemické reakce
8.2 Základy termochemie
8.3 Reakční kinetika
8.4 Elektrolyty
8.5 Redoxní děje
II. ANORGANICKÁ CHEMIE
9. Vodík, kyslík a jejich sloučeniny
9.1 Vodík
9.2 Kyslík
9.3 Sloučeniny vodíku s kyslíkem
10. Halogeny
10.1 Obecné vlastnosti halogenů
10.2 Halogenovodíky
10.3 Kyslíkaté sloučeniny halogenů
10.4 Výskyt a výroba halogenů
11. Prvky VI. A skupiny, p4 prvky
11.1 Obecné vlastnosti p4 prvků
11.2 Sloučeniny p4 prvků s vodíkem
11.3 Kyslíkaté sloučeniny chalkogenů
11.4 Výskyt a výroba p4 prvků
12. Prvky V. A skupiny, p3 prvky
12.1 Obecné vlastnosti p3 prvků
12.2 Sloučeniny p3 prvků s vodíkem
12.3 Sloučeniny p3 prvků s halogeny
12.4 Sloučeniny p3 prvků s kyslíkem
12.5 Sloučeniny p3 prvků se sírou
12.6 Výskyt a výroba p3 prvků
13 Prvky IV. A skupiny, p2 prvky
13.1 Obecné vlastnosti p2 prvků
13.2 Sloučeniny p2 prvků s vodíkem
13.3 Sloučeniny p2 prvků s halogeny a kovy
13.4 Sloučeniny p2 prvků s kyslíkem
13.5 Sloučeniny p2 prvků se sírou
13.6 Výskyt, výroba a použití p2 prvků
14. Prvky III. A skupiny, p2 prvky
14.1 Bor
14.2 Hliník
14.3 Kovy podskupiny gallia
15. Obecné vlastnosti kovů
15.1 Fyzikální vlastnosti kovů
15.2 Chemické vlastnosti kovů
15.3 Výskyt a metalurgie kovů
16. Nepřechodné kovy I. skupiny, s1 prvky
16.1 Obecné vlastnosti alkalických kovů
16.2 Binární sloučeniny alkalických kovů
16.3 Hydroxidy a kyslíkaté soli alkalických kovů
16.4 Výskyt, výroba a použití alkalických kovů
17. Prvky II. skupiny, s2 prvky
17.1 Beryllium, Be
17.2 Hořčík, magnesium, Mg
17.3 Kovy podskupiny vápníku
18. Přechodné prvky
18.1 Obecné vlastnosti přechodných prvků
18.2 Prvky 3. vedlejší skupiny - podskupina skandia
18.3 Lanthanoidy
18.4 Aktinoidy
18.5 Prvky 4. vedlejší skupiny - podskupina titanu
18.6 Prvky 5. vedlejší skupiny - podskupina vanadu
18.7 Prvky 6. vedlejší skupiny - podskupina chromu
18.8 Prvky 7. vedlejší skupiny - podskupina manganu
18.9 Prvky osmé vedlejší skupiny periodické soustavy
18.10 Platinové kovy
18.11 Kovy 1. vedlejší skupiny, podskupina mědi
18.12 Kovy 2. vedlejší skupiny, podskupina zinku
19.Vzácné plyny
19.1 Vlastnosti vzácných plynů
19.2 Výskyt a použití vzácných plynů

Detail
kat. č.: 102704
ISBN-13: 80-7013-316-3
EAN: 9788070133163
jazyk: český
stran: 186
vazba: brožovaná
rozměry: 210x295 mm
barva: černobílá
Cena: 324,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: