Karcinóm hrubého čreva a konečníka

Karcinóm hrubého čreva a konečníka

Litera Medica, 1. vydání, 2006

Vysoká a stále narastajúca incidencia kolorektálneho karcinómu, hlavne v krajinách s vysokou životnou úrovňou, stavia toto ochorenie medzi choroby ktoré vyžadujú všestrannú pozornosť. Pozornosť nielen zdravotnícku, pnpadne výzkumnú, ale tiež organizačnú a ekonomickú, spoločne smerujúce k obmedzeniu devastujúcich následkov pre pacienta a spolu s prezieravou zdravotnou politikou chrániace celú spoločnosť.
V priebehu posledných dvoch storočí bola liečba kolorektálneho karcinómu až na výnimky výlučne chirurgická. Operácia a chirurgické odstránenie nádoru, najprv rekta, neskôr kolónu, predstavovali donedávna jedinú účinnú liečebnú možnosť. Rozvoj ďalších liečebných metód, predovšetkým rádioterapie a chemoterapie, a nebývalé rozšírenie diagnostických možností významne zasiahlo do manažmentu kolorektálneho karcinómu. Súčasnú diagnostiku a liečbu si nemožno predstaviť bez integrácie teoretických poznatkov o tumoiogenéze, výsledkov epidemiologického sledovania, znalosti genetického pozadia, príčin a súvislostí a tiež preventívnych programov smerujúcich k detekcii skorých štádií ochorenia. Napriek tomu, že chirurgii patrí nespochybniteľná a nezastupiteľná úloha v liečbe, je stále viac evidentné, že tiež odborníci z iných špecializácií majú v rôznych fázach dôležité úlohy, že kolorektálny karánóm vyžaduje multimodalitnú a viacodborovú diagnostiku a liečbu a ďalšie sledovanie chorých.
Docent Prochotský si stanovil náročný cieľ. Problematiku karcinómu kolónu a rekta predkladá v monografii v celej šírke s uvedením aktuálnych prístupov a názorov, a to na základe recenzných informácií. Podrobne sú rozobrané nielen chirurgické kapitoly, ale s nie menšou pozornosťou tiež ďalšie, týkajúce sa „nechirurgických" aspektov. Odborníci široko zasvätení do rôznych podrobností určite nájdu priestor na polemiku, nie však zásadnú. Monografia so širokým nadhľadom naväzuje na doterajšie slovenské a české písomníctvo. Má všetky predpoklady stať sa zdrojom informácií pre každého, kto sa o kolerektálny karcinóm zaujíma.

    (z recenze prof. MUDr. Jirího Hocha, CSc.)

Detail
kat. č.: 103215
ISBN-13: 978-80-967189-4-8
ISBN-10: 80-967189-4-0
EAN: 9788096718948
jazyk: slovenský
stran: 652
vazba: vázaná
rozměry: 223x307 mm
barva: barevná
Cena: 1 680,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: