Kognitívne poruchy vo vyššom veku

Kognitívne poruchy vo vyššom veku

Herba, 1. vydání, 2011

Predhovor k 1. vydaniu
Predslov
Vysvetlivky
Použité skratky
Úvod
1 Starnutie v oblasti kognitívnych funkcií
1.1 Kognitívne funkcie vo vyššom veku

2 Kognitívne deficity nedosahujúce hĺbku demencie
2.1 Organický psychosyndróm
2.2 Nové koncepty
2.2.1 Benígna starecká zábudlivosť
2.2.2 AAMI
2.2.3 AACD
2.2.4 MCI

3 Demencie
3.1 Epidemiológia demencií vo vyššom veku
3.2 Rozdelenie demencií
3.3 Klasifikácia demencií
3.4 Diagnostika a diferenciálna diagnostika demencií

4 Testy a škály používané v diagnostike demencií
4.1 Globálne testy a škály
4.1.1 MMSE
4.1.2 BDS
4.1.3 ADAS
4.1.4 ADL, IADL
4.2 Testy zamerané na jednotlivé kognitívne funkcie
4.2.1 Pamäť
4.2.1.1 Krátkodobá pamäť
4.2.1.2 Dlhodobá pamäť
4.2.1.2.1 Explicitná (deklaratívna) pamäť
4.2.1.2.2 Implicitná (procedurálna) pamäť
4.2.2 Pozornosť a exekutívne funkcie
4.2.3 Vizuopriestorové funkcie

5 Najčastejšie demencie vo vyššom veku
5.1 Alzheimerova choroba
5.1.1 Klinický obraz Alzheimerovej choroby
5.1.2 Etiopatogenéza Alzheimerovej choroby
5.1.2.1 Senilné plaky
5.1.2.2 Amyloid
5.1.2.3 Neurofibrilárna degenerácia
5.1.2.4 Tau-proteín
5.1.2.5 Presenilíny
5.1.2.6 Apolipoproteín E
5.1.2.7 Cholesterol
5.1.2.8 Glutamát
5.1.2.9 Apoptóza
5.1.2.10 Nervový rastový faktor
5.1.2.11 Neurotransmitery
5.1.3 Diagnostika Alzheimerovej choroby
5.1.4 Predklinické štádiá Alzheimerovej choroby
5.2 Vaskulárna demencia
5.2.1 Etiopatogenéza vaskulárnej demencie
5.2.2 Klinický obraz vaskulárnej demencie
5.2.3 Diagnostika vaskulárnej demencie
5.2.4 Rizikové faktory pre vznik vaskulárnej demencie, prevencia
5.3 Subkortikálna demencia
5.4 Frontotemporálna demencia
5.5 Demencia s Lewyho telieskami
5.6 Zmiešané demencie

6 Terapia demencií
6.1.Farmakologická terapia demencií
6.1.1 Terapia kognitívnej psychopatologickej symptomatiky
6.1.1.1 Nootropiká
6.1.1.2 Vazoaktívne látky a hemoreologiká
6.1.1.3 Antioxidanty (cytoprotektíva)
6.1.1.4 Farmaká ovplyvňujúce neurotransmisiu
6.1.1.5 Ostatné farmaká na liečbu kognitívnej symptomatiky
6.1.1.6 Perspektívy terapie kognitívnej symptomatiky
6.1.2 Terapia nekognitívnej (behaviorálnej) psychopatologickej symptomatiky
6.1.3 Niektoré špecifiká farmakoterapie demencií
6.2 Nefarmakologická terapia demencií
6.2.1 Udržiavanie zachovaných schopností a zručností
6.2.2 Úprava prostredia
6.2.3 Špecializované psychoterapeutické postupy
6.2.4 Starostlivosť o telesné zdravie

7 Prevencia demencií

8 Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť pridemenciách
8.1 Ošetrovanie chorých s demenciami
8.2 Opatrovanie chorých s demenciami v domácom prostredí

9 Delírium
9.1 Klinický obraz
9.2 Vývoj pojmu
9.2.1 Akútny exogénny reakčný typ
9.2.2 Prechodový syndróm
9.2.3 Defektový syndróm
9.3 Etiopatogenéza delíria
9.3.1 Patogenetické mechanizmy vzniku delíria
9.4 Diagnostika delíria
9.5 Terapia delíria
9.5.1 Farmakologická terapia
9.5.2 Nefarmakologická terapia


10 Organický amnestický syndróm
10.1 Klinický obraz a diagnostika
10.2 Konfabulácie
10.3 Terapia organického amnestického syndrómu

Záver
Literatúra
Register

Detail
kat. č.: 103407
ISBN-13: 978-80-89171-81-1
ISBN-10: 80-89171-81-8
jazyk: český
stran: 154
vazba: brožovaná
rozměry: 120x190 mm
barva: černobílá
Cena: 355,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: