Fyzika

Fyzika

novinka
Tajemný mikrosvět

Tajemný mikrosvět

Stručná historie standardního modelu
MatFyzPress, 1. vydání, 2019

Kniha Tajemný mikrosvět s podtitulem Stručná historie standardního modelu poměrně podrobně popisuje cestu k současnému standardnı́mu modelu částicové fyziky, od objevů elektronu, atomového jádra a radioaktivity až po slavný Higgsův boson, který v nedávné době upoutal pozornost i širšı́ laické veřejnosti. Text má popularizačnı́ charakter a proto obsahuje jen naprosté minimum jednoduchých matematických formulı́. Je určen všem zájemcům o částicovou fyziku. Užitek z něj tak mohou mı́t napřı́klad studenti nejvyššı́ch ročnı́ků střednı́ch škol, studenti přı́rodovědných a technických oborů vysokých škol, středoškolštı́ učitelé matematiky a fyziky, badatelé v jiných oborech usilujı́cı́ o širšı́ rozhled po současné fyzice, ale jistě i mnozı́ dalšı́ zájemci o hlubšı́ poznánı́ struktury hmoty na současné úrovni.

Autor knihy Jiří Hořejší absolvoval Matematicko-fyzikálnı́ fakultu Univerzity Karlovy v roce 1974. Od roku 1998 je na této fakultě profesorem teoretické částicové fyziky a v letech 1999–2009 zde byl ředitelem Ústavu částicové a jaderné fyziky. Dlouhodobě přednáší kvantovou teorii pole a teorii elektroslabých interakcí a během své vědecké profesní dráhy se zabýval řadou různých témat z oblasti teoretické jaderné fyziky, kvantové teorie a teorie elementárních částic. Kromě několika desítek článků v mezinárodních vědeckých časopisech publikoval také dvě odborné knihy o standardním modelu slabých interakcí.

Detail
kat. č.: 109534
ISBN-13: 978-80-7378-369-3
ISBN-10: 80-7378-369-X
EAN: 9788073783693
jazyk: český
stran: 119
vazba: brožovaná
rozměry: 130x200 mm
váha: 165 g
barva: černobíle
Cena: 189,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: