Bolest

Bolest

Tigis, 1. vydání, 2006

Bolest a její léčení prolíná všemi obory medicíny, a proto také naše monografie a učebnice je polytematická a shrnuje poznatky různých oborů týkajících se bolesti. Pokusili jsme se v této knize souhrnně zpracovat základní poznatky o bolesti a jejím léčení.
V úvodu předkládáme některé filozofické náhledy na bolest, její význam, interpretaci a zpracování bolestivých podnětů. Zabýváme se patofyziologickými mechanizmy různých typů bolesti a jejich významem jako biologického fenoménu, a to nejenom jako syndromu, ale také jako nosologické jednotky. Vycházíme z toho, že bolest je nemocí sama o sobě („sui generis"), zejména bolest chronická. Zatímco akutní bolest je symptomem, bolest chronická je nemocí. To je v knize na několika místech podrobně rozebráno. Velký význam přisuzujeme také současným poznatkům o terapii bolesti z různých aspektů. Nejrozšířenější je farmakoterapie, ta je zpracována jednak podle použití různých látek a jednak podle přístupů k léčení. Zabýváme se i psychoterapií jako nedílnou součástí veškeré terapie bolesti. Zmiňujeme i další léčebné metody, jako je léčebná rehabilitace, metody neuromodulační, chirurgické a neurochirurgické. V dalších kapitolách se pokoušíme specifikovat jednotlivé typy bolesti v rozsahu orgánů a orgánových systémů, které jednotlivé obory léčí. U léčby diskutujeme některé metody, které nejsou úplně běžně aplikovány při léčbě bolesti. Jsou to různé typy adjuvantní terapie a akupunktura. Bolest pojímáme i z hlediska ontogenetického, speciálně bolest dětskou a bolest ve stáří. Některé kapitoly jsou věnovány hodnocení bolesti, a to z hlediska subjektivního, což představují zejména psychologické metody evaluace bolesti, a také z hlediska objektivních metod biochemických, elektrofyziologických a zvláště zobrazovacích.
Kniha by měla sloužit jako přehled současných poznatků o bolesti, který by měl znát jednak lékař zabývající se bolestí jako specializací – algeziolog, ale i všichni odborní lékaři včetně lékařů-specialistů v jednotlivých oborech. V současné době je algeziologie spojena s oborem paliativní medicína, a proto i metody paliativní medicíny jsou v knize zmíněny, zejména v oblasti onkologické bolesti. Kniha by měla pokrývat všechny poznatky, které jsou důležité v současné době pro atestaci v oboru algeziologie a paliativní medicína, ale také sloužit jako poznání ostatním medicínským oborům.
Důležité poznatky v ní najdou i pracovníci základního výzkumu, kteří se zabývají bolestí, zejména fyziologové, patofyziologové a farmakologové, i studenti medicíny a studenti psychologie by se mohli touto knihou inspirovat. Je to první rozsáhlá česká učebnice a monografie o bolesti, která je po našem prvním pokusu o shrnutí poznatků o bolesti v supplementu časopisu Bolest v roce 2000 daleko rozsáhlejším dílem a snaží se přiblížit české lékařské veřejnosti tento zajímavý obor. Věříme, že inspiraci v této knize najdou i kolegové ze Slovenské republiky, kteří mají již svoji monografii algeziologie, ale v menším rozsahu.
Toto první vydání bude určitě inspirací k vydání dalších. Jistě bude co zlepšovat, vždy je ale nejtěžší učinit první krok. Věříme, že tento krok byl učiněn šťastně a že s vaší pomocí se dočkáme dalších vydání, která budeme už jenom vylepšovat.

Detail
kat. č.: 100765
ISBN-13: 978-80-903750-0-0
ISBN-10: 80-903750-0-6
jazyk: český
stran: 686
vazba: vázaná
rozměry: 215x305 mm
barva: barevná
Cena: 1 700,- Kč
Vaše objednávky vyřídíme také přes email: